dr. sc. Izet Šabotić, redovni profesor

Izet (Tahir) Šabotić, rođen 03. juna 1964. godine. Pedagošku akademiju završio u Skoplju. Filozofski fakultet Odsjek za historiju završio na Univerzitetu u Tuzli. Magistirao 2003. godine na Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao 24. maja 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, na temu: „Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine“. Naučna oblast kojom se bavi je „novi vijek“. Učestvovao je kao predavač na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim skupovima. Dugogodišnji je glavni i odgovorni urednikčasopisa: Arhivska praksa i Glasnik arhiva, Arhivističkog udruženja Bosne i Hecegovine i Historijski pogledi, te član redakcija nekoliko međunarodnih i domaćih časopisa i drugih publikacija. 
Autor je i koautor devet knjiga i pet udžbenika, te više od 250 naučnih i stručnih radova iz oblasti historije i arhivistike, objavljenih u više domaćiih i straniih časopisa. Urednik i recezent je više od 70 knjiga iz oblasti historije i arhivistike. Aktivno je sudjelovao u realizaciji brojnih kulturnih, naučnih i stručnih sadržaja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Obavljao je brojne dužnosti u stručnim i naučnim asocijacijama na svim nivoima. Aktualni je predsjednik UO Centra za istraživanje moderne i savremene historije, član predsjedništva Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, te član Arhivističkog vijeća Bosne i Hercegovine. 

 

Za postignute rezultate u oblasti obrazovanja, nauke i kulture više puta je nagrađivan, kako od strane domaćih, tako i međunarodnih ustanova i institucija. Živi i radi u Tuzli, oženjen je i otac dvoje djece.

Izabrana bibliografija

Knjige:

-          Pedeset godina arhiva u Tuzli 1954.-2004., -monografija- (koautor), Tuzla 2005.

-          Deset godina časopisa Arhivska praksa 1997.-2007.,-monografija, Tuzla 2007.

-          Tapi devteri- Defteri Gradačca iz 1876,(koautor), Tuzla- Gradačac 2011.

-          Vodič Arhiva Tuzlanskog kantona, (koautor), Tuzla 2012.

-          Ćasopis Arhivska praksa-doprinos razvoju arhivske djelatnosti u Bosni i Hercegovini, Tuzla 2012.

-          Agrarne prilike u Bosanskom ejaletu (1839.-1878.), Tuzla 2013.

-          Biobibliografija zaposlenika Arhiva Tuzla (povodom 60 godina rada 1954.-2014.), (koautor), Tuzla 2014.

-          Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine (1992-1995), (koautor) Tuzla 2017.

-          Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini (1978-1918), Tuzla 2019.

        

            Članci:

-Problematika zaštite registraturne građe nastale u ratu 1992 - 1995. godine, Glasnik arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, br. 34, Sarajevo 1997.

-Evidencije o ratnom stradanju registraturne građe na području Tuzlanskog kantona, Arhivska praksa, br. 2, Tuzla1999.

-Neki aspekti valorizacije registraturne građe u Bosni i Hercegovini, Sodobni arhivi, br. 23,Maribor 2001.

-Stradanje kulturno-historijskog naslijeđa u Bosni i Hercegovini u toku agresije (1992-1995), , BZK «Preporod» Tuzla, Pogledi, br. 10, Tuzla 2004.

-Neke karakteristike agrarne i seljačke problematike na Tuzlanskom okrugu od 1945. do 1948. godine, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, br. 6, Tuzla2005.

-Belirsizling ortasinda yasanmis bir kader, Istambul – Republika Turska. Časopis Mostar, br. 5, Istanbul 2005.

-Društveno političke i privredne karakteristike šireg tuzlanskog područja od 1945. do 1953. godine, Društvo historičara Tuzla, Saznanja- časopis za historiju br. 1, Tuzla 2005.

-Aktivnosti Gajretovog konvikta u Tuzli u školskoj 1920/1921. godini, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, br.7. Tuzla2006.

-Potreba revalorizacije historijskih izvora socijalističkog perioda, Sarajevo, Instituta za istoriju Sarajevo, Zbornik radova «Revizija prošlosti na prostorima bivše Jugoslavije» Sarajevo 2007.

-Neke osobenosti agrarne problematike u Bosni i Hercegovini od sredine 19. stoljeća do početka Drugog svjetskog rata, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, br. 8, Tuzla 2007.

-Tuzla 1908. godine – slika grada u godini aneksije na stranicama „ Bosanski glasnik: Društvo historičara Tuzla, Sananja, br. 2, Tuzla, 2008.

-Aneksija i agrarno pitanje u Bosni i Hercegovini, Tuzla, Društvo historičara Tuzla, Saznanja – časopis za historiju, br.3, Tuzla 2009.

-Neke karakteristike i uticaj agrarne problematike na privredna, društvena i politička kretanja u BiH, od stvaranja države Srba, Hrvata i Slovenaca do Vidovdanskog ustava, Zbornik radova Filozofskog fakulteta Ljubljana «Jugoslavija v času devedesetih od nastanka prve jugoslovenske države», Ljubljana 2009.

- Historijska bilješka između arhiviste i historičara, Zbornik radova sa savjetovanja arhivskih radnika Vojvodine, Novi Sad 2010.,

-Cazinska buna u svijetlu novih historijskih izvora-tajne provenijencije, Zbornik radova sa Međunarodnog simpozija „Cazinska krajna u XX stoljeću – politika, ljudi, događaji...“ Zagreb 2010.

-Posavska buna iz 1836. godine, Arhivska praksa, br. 13, Tuzla 2010.

-Prilike u Bosanskom ejaletu u 1850. godini u izvještajima Generalnog austrijskog konzula dr. Dimitrija Atanackovića, Tuzla, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog simpozija „Bosna i Hercegovina od dolaka Osmanlija do danas“, Tuzla 2011.

-Nacionalno pitanje Bošnjaka - Muslimana u projekcijama Komunističke partije Jugoslavije (Savez komunista Jugoslavije), Institut za istoriju Sarajevo, Zbornik radova 2, «Identitet Bosne i Hercegovine kroz historiju», Sarajevo 2011.

-Historiografske karakteristike i posebnosti presude Međunarodnog suda pravde u tužbi Republike Bosne i Hercegovine protiv SR Jugoslavije (Srbije i Crne Gore), Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Zbornik radova «Genocid u Bosni i Hercegovini – posljedice presude Međunarodnog suda pravde», Sarajevo 2011.

-Suvremeno društvo i arhivi, te hibridno arhiviranje: prednost, značaj i zaštita,  IIAS, Atlanti, br. 21, Trst 2011.

-Porodica Fidahić i njena uloga u Bosanskom ejaletu do sloma pokreta za autonomiju Bosne, Zbornik radova: Zvornik kroz vjekove, Zvornik 2012.

-Prilike u Smederevskom sandžaku, odnosno Kneževini Srbiji i njihov značaj za Bijeljinski kadiluk (1800-1836), Sarajevo-Bijeljina. Zbornik radova: Semberija kroz vjekove, Bijeljina 2012.

-Uzurpacija nekretnina Turalibegova vakufa u Tuzli, Zbornik radova o vakufima, Sarajevo 2012.

-Položaj Bošnjaka na širem tuzlanskom području neposredno nakon Drugog svjetskog rata, Zbornik radova „Bošnjaci u Drugom svjetskom ratu-tokovi i posljedice“ Sarajevo2012.

-Ali–paša Fidahić junak od Bosne,“. (koautor). Zbornik radova „Semberija kroz vjekove“, Bijeljina-Sarajevo 2012.

-Prilike u Tuzli i njenoj okolini i antifašističko djelovanje bošnjačkih političkih i vjerskih struktura u 1941. godini, Zbornik radova XIX simpozij, bošnjačko iskustvo i antifašizam“, „Bošnjačka pismohrana“, svezak 12, br. 36/37, Zagreb 2013.

-„Načertanije“ temeljni projekat iseljavanja muslimana iz Kneževine Srbije, Zbornik radova sa naučnog simpozija „150 godina od protjerivanja muslimana iz Srbije“, Orašje2013,

-Donja Tuzla u vremenu od 1850-1878-počeci modernog razvoja, Zbornik radova sa međunarodne konferencije „Politička modernizacija gradova, Mostar2013.

-Znanstveno raziskovalno delo v arhivskih značilnost uporabe dveh raziskovanih metodi, (koautor). Zbornik radova sa međunarodne konferencije „Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja“ Maribor 2013.

- Bosna i Hercegovina na stranicama Sarajevskog lista u godinama Prvog svjetskog rata (1914-1918), Tuzla., (koautor), Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, sa naučne konferencije „Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo-historija, stvarnost, perspektive“,

Tuzla 2014.

-Razvoj medresa na širem tuzlanskom području i njihov uticaj na obrazovno-kulturnre prilike u vrijeme osmanske uprave,Podgorica, Almanah, br. 61-62, Podgorica 2015.

-Pomen in vloga arhivskega gradiva v rezultatih zgodovinske znanosti (bosanskohercegovačko iskustvo) Trst, IIAS, Atlanti, br. 25, Trst 2015.

-Odluke Berlinskog kongresa u svijetlu gusinjsko-plavske afere (1878-1880), Društvo historičara Tuzlanskog kantona-Odsjek za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, Historijska misao, br. 1, Tuzla 2015.,

-Uzurpacija vakufske imovine i njen uticaj na položaj Bošnjaka na tuzlanskom području nakon Drugog svjetskog rata, Zagreb, Bošnjačka pismohrana, Zbornik radova simpozija „Odnos religijskog i nacionalnog u identitetu i stvarnosti balkanskih naroda“, br. 40-41. Zagreb 2015.

-Uticaj migracija na destrukciju Gornjeg Bihora od balkanskih ratova 1912/1913. do danas, Petnjica, Glasnik Bihora, br. 1, Petnjica 2016.

-Prilike na širem tuzlanskom području od sarajevskog atentata do kraja 1914. godine, Zbornik radova:Prilozi historiji urbanog razvoja Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću, Sarajevo 2016.

-Uzurpacija zemljišnih posjeda u Bosni i Hercegovini Tuzla, Arhivska praksa, u svijetlu agrarne legislative od početka austrogarske uprave do 1948. godine, br. 19, Tuzla 2016.

-Bošnjačke muhadžerske enklave u makedoniji –nekad i sad, Bošnjačka pismohrana, svezak XVI, br. 44, Zagreb 2017.

-Berhambegova medresa u Tuzli u vremenu reformi (1922-1941), Zbornik radova, Tuzla 2017.

- Doprinos akdemika Šerba Rastodera razvoju bosanskohercegovačke historiografije, Bihorski glasnik, br. 2, Petnjica 2017.

-Odnos crnogorske vlasti prema stanovništvu opštine Petnjica u 1913. godini-prema zapisnicima Isljedne komisije Berane, Glasnik Bihora, br. 3, Petnjica 2018.

-Agrarne reforme“, kao osmišljene političke mjere u cilju stoljetnje uzurpacije imovine i ekonomskog slabljenja Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, Arhivska praksa, br. 21, Tuzla 2018,

-Uređenje graničnih prijelaznih mjesta i saobraćaja na bosanskohercegovačkoj i crnogorskoj granici 1912. godine, Historijski pogledi, Tuzla 2018.

Kontakt e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.