Nastavni planovi i programi dodiplomskog studija

Afisa -historija-2016 Page 2

 

 

PRVA (I) GODINA

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

Predmet

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Uvod u historiju I

3

1

0

5

 

 

 

 

Arheologija I

3

2

0

7

 

 

 

 

Historija starog vijeka I

5

5

0

10

 

 

 

 

Psihologija

2

0

0

3

 

 

 

 

Uvod u historiju II

 

 

 

 

3

1

0

5

Arheologija II

 

 

 

 

3

2

0

7

Historija starog vijeka II

 

 

 

 

4

3

0

7

Bosna i Hercegovina u predhistorijsko i antičko doba

 

 

 

 

3

2

0

6

UKUPNO OBAVEZNIH

13

8

0

25

13

8

0

25

Opći izborni predmet

2

0

0

2

2

0

0

2

Dopunski krediti – student bira 3 ECTS

 

 

 

3

 

 

 

3

UKUPNO

 

 

 

30

 

 

 

30

 

DOPUNSKI KREDITI– student bira 3 ECTS

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

Predmet

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Latinski jezik I

1

1

0

3

 

 

 

 

Osmansko-turski jezik I

1

1

0

3

 

 

 

 

Latinski jezik II

 

 

 

 

1

1

0

3

Osmansko-turski jezik II

 

 

 

 

1

1

0

3

 

OPĆI IZBORNI PREDMET

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

Predmet

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

filozofija

2

0

0

2

 

 

 

 

Sociologija

 

 

 

 

2

0

0

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

DRUGA (II) GODINA

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

Predmet

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Opća historija srednjeg vijeka I

4

3

0

8

 

 

 

 

Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I

3

2

0

6

 

 

 

 

Historija srednjovjekovne bosanske države I

5

3

0

8

 

 

 

 

Pomoćne historijske nauke I

2

1

0

4

 

 

 

 

Opća historija srednjeg vijeka II

 

 

 

 

4

3

0

8

Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II

 

 

 

 

3

2

0

6

Historija srednjovjekovne bosanske države II

 

 

 

 

5

3

0

8

Pomoćne historijske nauke II

 

 

 

 

2

1

0

4

UKUPNO OBAVEZNIH

14

9

0

26

14

9

0

26

Dopunski krediti – student bira 5 ECTS

 

 

 

4

 

 

 

4

UKUPNO

 

 

 

30

 

 

 

30

 

DOPUNSKI KREDITI– student bira 5 ECTS

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

 

Predmet

P

A

S

ECTS

P

A

S

ECTS

Historija religija I

2

0

0

4

 

 

 

 

Historija civilizacija I

2

0

0

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historija religija II

 

 

 

 

2

0

0

4

Historija civilizacija II

 

 

 

 

2

0

0

4

 

TREĆA (III) GODINA

 

ZIMSKI SEMESTAR

 

LJETNI SEMESTAR

 

Predmet

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

 

Opća historija novog vijeka I (1492 – 1789.)

4

2

0

8

 

 

 

 

 

Historija zemalja jugoistočne Evrope pod osmanskom vlašću (do kraja 18. st.)

4

2

0

8

 

 

 

 

 

Arhivistika

1

0

0

2

 

 

 

 

 

Pedagogija

2

0

0

2

 

 

 

 

 

Historija BiH pod osmanskom vlašću (do kraja 18. st.)

5

3

0

8

 

 

 

 

 

Opća historija novog vijeka II (1789 – 1918.)

 

 

 

 

4

3

0

8

 

Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću

 

 

 

 

4

3

0

8

 

Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. st.

 

 

 

 

4

2

0

8

 

Didaktika

 

 

 

 

1

1

0

2

 

UKUPNO OBAVEZNIH

16

7

0

26

13

10

0

26

 

Dopunski krediti – student bira 4 ECTS

 

 

 

4

 

 

 

4

 

UKUPNO

 

 

 

30

 

 

 

30

 
                                 

 

DOPUNSKI KREDITI– student bira 4 ECTS

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

Predmet

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Arhivska praksa I

1

1

0

4

 

 

 

 

Historija umjetnosti I

2

0

0

4

 

 

 

 

Arhivska praksa II

 

 

 

 

2

1

0

4

Historija umjetnosti II

 

 

 

 

2

1

0

4

 

ČETVRTA (IV) GODINA

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

Predmet

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Opća historija savremenog doba I

3

2

0

6

 

 

 

 

Historija zem. jugoist. Evrope savrem. doba I

3

2

0

6

 

 

 

 

Historija BiH u vrijeme austrougarske uprave

5

3

0

9

 

 

 

 

Metodika nastave historije I

2

1

0

4

 

 

 

 

Opća historija savremenog doba II

 

 

 

 

3

2

0

6

Historija zem. jugoist. Evrope savrem. doba II

 

 

 

 

3

2

0

6

Historija BiH u   20. stoljeću

 

 

 

 

5

3

0

9

Metodika nastave historije II

 

 

 

 

2

1

0

4

UKUPNO OBAVEZNIH

13

8

0

25

13

8

0

25

Dopunski krediti – student bira 5 ECTS

 

 

 

5

 

 

 

5

UKUPNO

 

 

 

30

 

 

 

30

 

DOPUNSKI KREDITI– student bira 5 ECTS

ZIMSKI SEMESTAR

LJETNI SEMESTAR

Predmet

P

A

L

ECTS

P

A

L

ECTS

Historija evropskih integracija

2

0

0

2

 

 

 

 

Historija Slovenije

2

0

0

3

 

 

 

 

Historija diplomatije

 

 

 

 

2

0

0

2

Historija kulturnih i naučnih institucija u BiH

 

 

 

 

2

0

0

3

Attachments:
Download this file (nastavni plan  2012-2013.doc)Nastavni plan za ak. 2012/2013119 kB