Nastavni planovi II ciklusa studija historije

Nastavni planovi i programi drugog i trećeg ciklusa studija

Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli aktivna je pet studijskih programa drugog i trećeg ciklusa, od čega tri programa na drugom ciklusu i dva programa na trećem ciklusu. Studijski programi drugog ciklusa studija su: 

  1. Historija Bosne i Hercegovine,
  2. Stari i srednji vijek,
  3. Novi vijek i savremeno doba.

Studijski programi trećeg ciklusa studija su:

  1. Prostori današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme rimske uprave,
  2. Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću.

Nastavni planovi i programi svih studijskih programa drugog i trećeg ciklusa studija dostupni su na sljedećim linkovima: