Popis akademskog osoblja

Akademsko osoblje angažovano u izvođenju nastave na Odsjeku za historiju

Opširnije...

dr. sc. Sead Selimović, vanredni profesor (voditelj odsjeka)

Sead Selimović rođen je 1963. godine u Babinoj Luci, općina Kalesija, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio je u Tojšićima a gimnaziju u Tuzli. Akademsko zvanje profesora historije i geografije stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine završio je na Filozofskom fakultetu u Tuzli gdje je, 20 novembra 2003. godine, odbranio magistarski rad Bosna i Hercegovina 1918 - 1941. u historijskim izvorima. Odbranom magistarskog rada stekao je pravo na naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja historije. Doktorirao je 27. decembra 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli uspješno odbranivši disertaciju pod nazivom ''Školstvo u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1929. godine''. Odbranom doktorske disertacije stekao je pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz područja historije.

Opširnije...

dr. sc. Bego Omerčević, redovni profesor

Rođen 28.03. 1952. godine u Ribnici, SO Zavidovići. Završio  Filozofski fakultet u Sarajevu, odsjek Historija. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu magistrirao juna 2000. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Kasna antika na tlu Bosne  Hercegovine u svijetlu arheološke i historijske građe odbranio na Filozofskom fakultetu u Tuzli 24. 10. 2005. godine i stekao pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz područja Historije.
Svoju radnu karijeru, profesora Historije, započeo 1976. godine i gradio u Elektrotehničkom školskom centru u Tuzli sve do dolaska na Filozofski fakultet. Neposredno nakon osnivanja Filozofskog fakulteta pri Univerzitetu u Tuzli, angažiran na mjestu asistenta za nastavni predmet Arheologija, a potom i za nastavni predmet Opća historija starog vijeka.   
U zvanje višeg asistenta za nastavni predmet "Opća historija starog vijeka" izabran  27.11. 2000. godine. U zvanje docenta za nastavni predmet "Stari vijek I i II" izabran  09.02.. 2006. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran 29.12.2010. godine. Na dužnost dekana imenovan 7.6.2010. godine.

dr. sc. Senaid Hadžić, redovni profesor

senaid hadžić slika

Senaid (Mehe) Hadžić rođen je 17. novembra 1961. u Kikačima, općina Kalesija. Osnovnu školu završio je u Tojšićima a srednju u Tuzli. Na Odsjeku za historiju i geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli diplomirao je 24. jula 1998. na temu Agrarni odnosi u Bosni i Hercegovini od 1878. godine pred komisijom: prof. dr. Azem Kožar, mentor; prof. dr. Rasim Hurem, predsjednik; prof. dr. Tomislav Išek, član. Time je stekao pravo na stručno zvanje profesor historije i geografije. Na istom fakultetu upisao je akademske 2001./02. godine postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine. U roku je položio sve ispite predviđene programom postdiplomskog studija sa prosječnom ocjenom 9,14. Magistarski rad Sjeveroistočna Bosna u historijskim izvorima 1945. - 1952. godina odbranio je 03. jula 2004. godine pred komisijom: prof. dr. Azem Kožar, mentor; prof. dr. Enes Pelidija, predsjednik; prof. dr. Tomislav Išek, član i stekao zvanje magistar društvenih nauka iz područja historije. Nastavljajući kontinuiranim radom kandidat je uspio istražiti, napisati i uspješno odbraniti, 10. novembra 2007, doktorsku disertaciju pod naslovom Historijski proces preobražaja bosanskohercegovačkog društva iz agrarnog u industrijsko u vrijeme poslijeratne obnove i prvog petogodišnjeg plana na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru pred komisijom: prof. dr. Azem Kožar, mentor; prof. dr. Smail Čekić, predsjednik; prof. dr. Enes Pelidija, član. Odbranom disertacije stekao je pravo na naučni stepen doktor humanističkih nauka iz područja historije.

Opširnije...

dr. sc. Adnan Jahić, redovni profesor


Adnan (Muhameda) Jahić je rođen 21. aprila 1967. godine u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Tuzli. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek Orijentalistika i Anglistika, diplomirao je 1991. godine. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine) 2003. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Organizacija i rad Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata odbranio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 20. oktobra 2007. godine.

Adnan Jahić je imao aktivnu ulogu u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine. Bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i član parlamentarnog izaslanstva Bosne i Hercegovine pri Parlamentarnoj skupštini OSCE.

Autor je više desetina naučnih radova iz novije bosanskohercegovačke i bošnjačke historije. Objavljivao je u Preporodu, Hikmetu, Riječi, Saznanjima, Zborniku radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Prilozima Instituta za historiju u Sarajevu, Godišnjaku BZK Preporod, Bošnjačkoj pismohrani i drugim listovima, časopisima, zbornicima i godišnjacima. Primaran predmet Jahićevog interesa su teme iz vjerske i kulturne historije Bosne i Hercegovine te novije bošnjačke historije.

Opširnije...

dr. sc. Izet Šabotić, redovni profesor

Izet (Tahir) Šabotić, rođen 03. juna 1964. godine. Pedagošku akademiju završio u Skoplju. Filozofski fakultet Odsjek za historiju završio na Univerzitetu u Tuzli. Magistirao 2003. godine na Univerziteta u Sarajevu, a doktorirao 24. maja 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, na temu: „Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine“. Naučna oblast kojom se bavi je „novi vijek“. Učestvovao je kao predavač na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim skupovima. Dugogodišnji je glavni i odgovorni urednikčasopisa: Arhivska praksa i Glasnik arhiva, Arhivističkog udruženja Bosne i Hecegovine i Historijski pogledi, te član redakcija nekoliko međunarodnih i domaćih časopisa i drugih publikacija. 
Autor je i koautor devet knjiga i pet udžbenika, te više od 250 naučnih i stručnih radova iz oblasti historije i arhivistike, objavljenih u više domaćiih i straniih časopisa. Urednik i recezent je više od 70 knjiga iz oblasti historije i arhivistike. Aktivno je sudjelovao u realizaciji brojnih kulturnih, naučnih i stručnih sadržaja u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Obavljao je brojne dužnosti u stručnim i naučnim asocijacijama na svim nivoima. Aktualni je predsjednik UO Centra za istraživanje moderne i savremene historije, član predsjedništva Arhivističkog udruženja Bosne i Hercegovine, te član Arhivističkog vijeća Bosne i Hercegovine. 

Opširnije...

dr. sc. Denis Bećirović, vanredni profesor

Rođen je 1975. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završio u Tuzli. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli završio u martu 1998. godine i stekao zvanje profesora historije - geografije. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upisao je 2000. godine iz oblasti: Savremena historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću. Navedeni postdiplomski studij je završio 2002. godine sa prosječnom ocjenom 9,5. Zvanje magistra historijskih nauka je stekao u junu 2004. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U januaru 2010. godine je stekao zvanje doktora historijskih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Attachments:
Download this file (bibliografija denis.doc)bibliografija denis.doc52 kB

Opširnije...

dr. sc. Midhat Spahić, vanredni profesor

Rođen 4. aprila 1971. godine u Donjim Raincima. Osnovnu i srednju školu završio u Tuzli. Filozofski fakultet u Tuzli, Odsjek historija i geografija završio 1999. godine, za uspjeh u toku studija proglašen je studentom generacije. Predavao je historiju u gimnaziji «Ismet Mujezinović», te historiju i geografiju u gimnaziji «Meša Selimović» u Tuzli. Od 2011/12. akademske godine predaje historiju srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Odsjek historija. Odbranio je magistarski rad 7. maja 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, mentor Akademik Prof.dr. Sima Ćirković, pod naslovom «Franjevački samostani za vrijeme turskog osvajanja Bosne» i doktorsku disertaciju 14. februara 2011. godine pod naslovom «Kralj Stjepan Tomaš i njegovo doba». Sada je zaposlen u Pedagoškom zavodu Tuzla na poslovima stručnog savjetnika za historiju i geografiju. Od školske 2011/12.godine pokrenuo je takmičenje iz historije i geografije u osnovnim i srednjim školama TK. Član je Odbora za reformu historije u Bosni i Hercegovini. Poslednjih desetak godina intenzivno se bavio istraživanjem historije srednjovjekovne Bosne u Državnom arhivu Dubrovnik.

Opširnije...

dr.sc. Mersiha Imamović, docent

mersiha imamović slikaMersiha Imamović je rođena 21. oktobra 1983. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Kalesiji, a srednju školu - gimnaziju „Ismet Mujezinović“ u Tuzli. Diplomu profesora historije stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Prvo radno iskustvo, u vidu volonterskog-pripravničkog rada na mjestu profesora historije, ostvarila u Srednjoškolskom centru u Kalesiji. Stručni ispit za samostalan rad u obrazovanju, na poslovima profesora historije, položila je 2012. godine.

Aprila 2011. godine kandidatkinja je izabrana za asistenta na užoj naučnoj oblasti „Stari vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, čiji je i uposlenik od novembra 2014. godine. U zvanju asistenta provela je četiri godine. U zvanje višeg asistenta izabrana je u aprilu 2015. godine, na užoj naučnoj oblasti „Stari vijek“. Od momenta izbora u zvanje asistenta izvodila je vježbe na svim predmetima na prvom ciklusu obrazovanja iz uže naučne oblasti „Stari vijek“. Kao viši asistent također je izvodila vježbe i na prvom i na drugom ciklusu obrazovanja iz uže naučne oblasti "Stari vijek".

Opširnije...

Amir Krpić, asistent

  Amir (Muhamed) Krpić rođen je 07. 01. 1995. godine u Tuzli, sa stalnim mjestom stanovanja u  mjesnoj zajednici Đurđevik, Grad Živinice. Osnovnu školu je završio u Javnoj ustanovi Osnovnoj školi „Đurđevik“ u Đurđeviku, a srednju školu u Javnoj ustanovi Gimnazija Živinice u Živinicama. Dodiplomski studij je završio na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u julu akademske 2017/18. godine.

Akademske 2018/2019. godine upisao je drugi ciklus studija na studijskom programu Historija Bosne i Hercegovine na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Iste godine izabran je za asistenta na užoj naučnoj oblasti „Novi vijek“. Pripravnički staž obavio je u matičnoj osnovnoj školi u Đurđeviku školske 2018/2019. godine.

Opširnije...