dr. sc. Sead Selimović, vanredni profesor (voditelj odsjeka)

Sead Selimović rođen je 1963. godine u Babinoj Luci, općina Kalesija, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio je u Tojšićima a gimnaziju u Tuzli. Akademsko zvanje profesora historije i geografije stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine završio je na Filozofskom fakultetu u Tuzli gdje je, 20 novembra 2003. godine, odbranio magistarski rad Bosna i Hercegovina 1918 - 1941. u historijskim izvorima. Odbranom magistarskog rada stekao je pravo na naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja historije. Doktorirao je 27. decembra 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli uspješno odbranivši disertaciju pod nazivom ''Školstvo u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1929. godine''. Odbranom doktorske disertacije stekao je pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz područja historije.

Opširnije...

dr. sc. Bego Omerčević, redovni profesor

Rođen 28.03. 1952. godine u Ribnici, SO Zavidovići. Završio  Filozofski fakultet u Sarajevu, odsjek Historija. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu magistrirao juna 2000. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Kasna antika na tlu Bosne  Hercegovine u svijetlu arheološke i historijske građe odbranio na Filozofskom fakultetu u Tuzli 24. 10. 2005. godine i stekao pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz područja Historije.
Svoju radnu karijeru, profesora Historije, započeo 1976. godine i gradio u Elektrotehničkom školskom centru u Tuzli sve do dolaska na Filozofski fakultet. Neposredno nakon osnivanja Filozofskog fakulteta pri Univerzitetu u Tuzli, angažiran na mjestu asistenta za nastavni predmet Arheologija, a potom i za nastavni predmet Opća historija starog vijeka.   
U zvanje višeg asistenta za nastavni predmet "Opća historija starog vijeka" izabran  27.11. 2000. godine. U zvanje docenta za nastavni predmet "Stari vijek I i II" izabran  09.02.. 2006. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran 29.12.2010. godine. Na dužnost dekana imenovan 7.6.2010. godine.

dr. sc. Senaid Hadžić, vanredni profesor

senaid hadžić slikaSenaid Hadžić rođen je 17. novembra 1961. u Kikačima, općina Kalesija. Osnovnu školu završio je u Tojšićima, a srednju u Tuzli. Studij historije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na istom fakultetu okončao je postdiplomski studij i stekao naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja historije. Doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu humanističkih nauka Univeziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, te stekao naučno zvanje doktor humanističkih nauka iz područja historije. Bio je voditelj studijskog odsjeka Historija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli od 2007. do 2013, zatim voditelj drugog ciklusa – master studija - modul Novi vijek i Savremeno doba (2012/2013), te predsjednik Komisije za provođenje eksterne mature u gimnazijama Tuzlanskog kantona za predmet historija (2009–2011). Za višegodišnji doprinos oživljavanju historijske istine i njene popularizacije dobitnik je Diplome – zaslužni povjesnik – rerum scriptor u svojstvu počasnog člana Zavoda za baranjsku povjesnicu Beli Manastir (Republika Hrvatska). Od istog je Zavoda dobio godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu povijesne znanosti. Obavljao je dužnost ministra u vladi Tuzlanskog kantona (2012–2014). Živi i radi u Tuzli.

Opširnije...

dr. sc. Izet Šabotić, vanredni profesor

Rođen 03. juna 1964. godine u Tucanjama, Bihor, Crna Gora. Osnovnu školu završio  u mjestu rođenja, gimnaziju u Beranama, a Pedagošku akademiju u Skoplju. Filozofski fakultet Odsjek za historiju završio na Univerzitetu u Tuzli. Magistirao 2003. godine na Univerzitetu u Sarajevu, a doktorirao 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli na temu Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine.

Radio je u više osnovnih i srednjih škola na području Bosne i Hercegovine u periodu od 1985. do 1994. godine. Od avgusta 1994. godine radi u JU Arhiv Tuzlanskog kantona, a od 2002.  do 2014. godine obavljao dužnost direktora Arhiva Tuzlanskog kantona.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli angažovan  je od akademske 1999/2000. do danas, kao asistent, viši asitent, a od 2008/09.  kao predavač na Odsjeku za historiju na više predmeta u okviru naučne oblasti „Novi vijek”. Danas je uposlenik Filozofskog fakulteta u zvanju vanrednog profesora.

Opširnije...

dr. sc. Adnan Jahić, vanredni profesor

Adnan (Muhameda) Jahić je rođen 21. aprila 1967. godine u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Tuzli. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek Orijentalistika i Anglistika, diplomirao je 1991. godine. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine) 2003. godine.

Doktorsku disertaciju pod nazivom Organizacija i rad Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata odbranio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 20. oktobra 2007. godine.

Adnan Jahić je imao aktivnu ulogu u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine. Bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i član parlamentarnog izaslanstva Bosne i Hercegovine pri Parlamentarnoj skupštini OSCE.

Autor je više desetina naučnih radova iz novije bosanskohercegovačke i bošnjačke historije. Objavljivao je u Preporodu, Hikmetu, Riječi, Saznanjima, Zborniku radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Prilozima Instituta za istoriju u Sarajevu, Godišnjaku BZK Preporod, Bošnjačkoj pismohrani i drugim listovima, časopisima, zbornicima i godišnjacima. Primaran predmet Jahićevog interesa su teme iz vjerske i kulturne historije Bosne i Hercegovine te novije bošnjačke historije.

Opširnije...

dr. sc. Denis Bećirović, vanredni profesor

Rođen je 1975. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završio u Tuzli. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli završio u martu 1998. godine i stekao zvanje profesora historije - geografije. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upisao je 2000. godine iz oblasti: Savremena historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću. Navedeni postdiplomski studij je završio 2002. godine sa prosječnom ocjenom 9,5. Zvanje magistra historijskih nauka je stekao u junu 2004. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U januaru 2010. godine je stekao zvanje doktora historijskih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Attachments:
Download this file (bibliografija denis.doc)bibliografija denis.doc52 kB

Opširnije...

dr. sc. Midhat Spahić, vanredni profesor

Rođen 4. aprila 1971. godine u Donjim Raincima. Osnovnu i srednju školu završio u Tuzli. Filozofski fakultet u Tuzli, Odsjek historija i geografija završio 1999. godine, za uspjeh u toku studija proglašen je studentom generacije. Predavao je historiju u gimnaziji «Ismet Mujezinović», te historiju i geografiju u gimnaziji «Meša Selimović» u Tuzli. Od 2011/12. akademske godine predaje historiju srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Odsjek historija. Odbranio je magistarski rad 7. maja 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, mentor Akademik Prof.dr. Sima Ćirković, pod naslovom «Franjevački samostani za vrijeme turskog osvajanja Bosne» i doktorsku disertaciju 14. februara 2011. godine pod naslovom «Kralj Stjepan Tomaš i njegovo doba». Sada je zaposlen u Pedagoškom zavodu Tuzla na poslovima stručnog savjetnika za historiju i geografiju. Od školske 2011/12.godine pokrenuo je takmičenje iz historije i geografije u osnovnim i srednjim školama TK. Član je Odbora za reformu historije u Bosni i Hercegovini. Poslednjih desetak godina intenzivno se bavio istraživanjem historije srednjovjekovne Bosne u Državnom arhivu Dubrovnik.

Opširnije...

dr.sc. Mersiha Imamović, docent

mersiha imamović slikaMersiha Imamović je rođena 21. oktobra 1983. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Kalesiji, a srednju školu - gimnaziju „Ismet Mujezinović“ u Tuzli. Diplomu profesora historije stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Prvo radno iskustvo, u vidu volonterskog-pripravničkog rada na mjestu profesora historije, ostvarila u Srednjoškolskom centru u Kalesiji. Stručni ispit za samostalan rad u obrazovanju, na poslovima profesora historije, položila je 2012. godine.

Aprila 2011. godine kandidatkinja je izabrana za asistenta na užoj naučnoj oblasti „Stari vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, čiji je i uposlenik od novembra 2014. godine. U zvanju asistenta provela je četiri godine. U zvanje višeg asistenta izabrana je u aprilu 2015. godine, na užoj naučnoj oblasti „Stari vijek“. Od momenta izbora u zvanje asistenta izvodila je vježbe na svim predmetima na prvom ciklusu obrazovanja iz uže naučne oblasti „Stari vijek“. Kao viši asistent također je izvodila vježbe i na prvom i na drugom ciklusu obrazovanja iz uže naučne oblasti "Stari vijek".

Opširnije...

mr. sc. Ćerim Rastoder, viši asistent

Naučna oblast-novi vijek

dr. sc. Salkan Užičanin, viši asistent

Naučna oblast-savremeno doba

mr. sc. Omer Zulić

stručnjak iz prakse

mr. Semir Hadžimusić, doktorant

Stručnjak iz prakse

Emir Šehić, prof.

.Stručnjak iz prakse