dr. sc. Sead Selimović, vanredni profesor (voditelj odsjeka)

Dr. sc. Sead Selimović rođen je 14. oktobra 1963. godine u Babinoj Luci, općina Kalesija, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio je u Tojšićima, a srednju (gimnaziju) u Tuzli. Akademsko zvanje profesora historije i geografije stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine završio je na Filozofskom fakultetu u Tuzli gdje je, 20. novembra 2003. godine, odbranio magistarski rad Bosna i Hercegovina 1918. - 1941. u historijskim izvorima i time stekao pravo na naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja historije. Doktorirao je 27. novembra 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli uspješno odbranivši disertaciju pod nazivom Školstvo u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1929. godine nakon čega je stekao pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz
područja historije.
Radni vijek započeo je u Osnovnoj školi Tojšići u Tojšićima, općina Kalesija. Od akademske 1999/2000. do kraja septembra 2003. godine radio je kao saradnik - asistent na užoj naučnoj oblasti Historija savremenog doba na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od prvog jula 2002. do 31. marta 2004. godine bio je zaposlen u Arhivu Tuzlanskog kantona, a od prvog aprila 2004. godine radi na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u zvanju višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Savremeno doba. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Savremeno doba izabran je 22. aprila 2008. godine. Objavio je 68 stručnih i naučnih radova (knjige, priručnici, članci, prikazi), a bio je učesnik i član organizacionog odbora više stručnih i naučnih skupova međunarodnog karaktera. Autor je izložbi, član redakcije časopisa za historiju Saznanja i časopisa Arhivska praksa. Učestvovao je u više naučnih projekata i bio urednik, promotor i recenzent više stručnih i naučnih publikacija.

dr. sc. Bego Omerčević, redovni profesor

Rođen 28.03. 1952. godine u Ribnici, SO Zavidovići. Završio  Filozofski fakultet u Sarajevu, odsjek Historija. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu magistrirao juna 2000. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Kasna antika na tlu Bosne  Hercegovine u svijetlu arheološke i historijske građe odbranio na Filozofskom fakultetu u Tuzli 24. 10. 2005. godine i stekao pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz područja Historije.
Svoju radnu karijeru, profesora Historije, započeo 1976. godine i gradio u Elektrotehničkom školskom centru u Tuzli sve do dolaska na Filozofski fakultet. Neposredno nakon osnivanja Filozofskog fakulteta pri Univerzitetu u Tuzli, angažiran na mjestu asistenta za nastavni predmet Arheologija, a potom i za nastavni predmet Opća historija starog vijeka.   
U zvanje višeg asistenta za nastavni predmet "Opća historija starog vijeka" izabran  27.11. 2000. godine. U zvanje docenta za nastavni predmet "Stari vijek I i II" izabran  09.02.. 2006. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran 29.12.2010. godine. Na dužnost dekana imenovan 7.6.2010. godine.

dr. sc. Senaid Hadžić, vanredni profesor

senaid hadžić slikaSenaid Hadžić rođen je 17. novembra 1961. u Kikačima, općina Kalesija. Osnovnu školu završio je u Tojšićima, a srednju u Tuzli. Studij historije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Na istom fakultetu okončao je postdiplomski studij i stekao naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja historije. Doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu humanističkih nauka Univeziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, te stekao naučno zvanje doktor humanističkih nauka iz područja historije. Bio je voditelj studijskog odsjeka Historija Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli od 2007. do 2013, zatim voditelj drugog ciklusa – master studija - modul Novi vijek i Savremeno doba (2012/2013), te predsjednik Komisije za provođenje eksterne mature u gimnazijama Tuzlanskog kantona za predmet historija (2009–2011). Za višegodišnji doprinos oživljavanju historijske istine i njene popularizacije dobitnik je Diplome – zaslužni povjesnik – rerum scriptor u svojstvu počasnog člana Zavoda za baranjsku povjesnicu Beli Manastir (Republika Hrvatska). Od istog je Zavoda dobio godišnju nagradu za popularizaciju i promidžbu povijesne znanosti. Obavljao je dužnost ministra u vladi Tuzlanskog kantona (2012–2014). Živi i radi u Tuzli.

Opširnije...

dr. sc. Izet Šabotić, vanredni profesor

Rođen 03. juna 1964. godine u mjestu Tucanjama kod Berana - Crna Gora. Osnovnu školu i gimnaziju završio u mjestu rođenja, a Pedagošku akademiju u Skoplju, 1985. godine. Filozofski fakultet, Odsjek za historiju i geografiju završio na Univerzitetu u Tuzli. Postdiplomski studij, Historija Bosne i Hercegovine u 19. i 20. stoljeću, završio na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te magistrirao na temi "Seljačke radne zadruge na području Tuzlanske oblasti 1945 - 1953. godine".  Doktorirao 24. maja 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, na temu „Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine“.


Radio u više osnovnih i srednjih škola na području Bosne i Hercegovine u periodu 1985. – 1994. Od avgusta 1994. godine radi u Arhivu Tuzlanskog kantona, prvo na poslovima arhiviste na zaštiti arhivske građe van arhiva, a od početka 2002. godine, do danas, na poslovima direktora Arhiva.


Kao spoljni saradnik izvodi nastavu od akademske 2000/2001. do 2006/2007 godine (vježbe), a od 2008/2009 predavanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli na Odsjeku za historiju iz predmeta: "Novi vijek", "Arhivistika", “Arhivska praksa” i “Diplomski rad”. Na istom fakultetu 16. maja 2005. godine biran u zvanje “Višeg asistenta”, a 21. aprila 2009. godine u zvanje “docenta” na užu naučnu oblast “Novi vijek”. Od decembra 2010. godine na 40 posto radnog vremena zasnovao radni odnos na Filozofskom fakultetu univerziteta u Tuzli.

Opširnije...

dr. sc. Adnan Jahić, vanredni profesor

Adnan (Muhameda) Jahić je rođen 21. aprila 1967. godine u Tuzli. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Tuzli. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek Orijentalistika i Anglistika, diplomirao je 1991. godine. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu (postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine) 2003. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom Organizacija i rad Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata odbranio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 20. oktobra 2007. godine.

Adnan Jahić je imao aktivnu ulogu u javnom i političkom životu Bosne i Hercegovine. Bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i član parlamentarnog izaslanstva Bosne i Hercegovine pri Parlamentarnoj skupštini OSCE.

Autor je više desetina naučnih radova iz novije bosanskohercegovačke i bošnjačke historije. Objavljivao je u Preporodu, Hikmetu, Riječi, Saznanjima, Zborniku radova Filozofskog fakulteta u Tuzli, Prilozima Instituta za istoriju u Sarajevu, Godišnjaku BZK Preporod, Bošnjačkoj pismohrani i drugim listovima, časopisima, zbornicima i godišnjacima. Primaran predmet Jahićevog interesa su teme iz vjerske i kulturne historije Bosne i Hercegovine te novije bošnjačke historije.

Opširnije...

dr. sc. Denis Bećirović, docent

Rođen je 1975. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završio u Tuzli. Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli završio u martu 1998. godine i stekao zvanje profesora historije - geografije. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu upisao je 2000. godine iz oblasti: Savremena historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću. Navedeni postdiplomski studij je završio 2002. godine sa prosječnom ocjenom 9,5. Zvanje magistra historijskih nauka je stekao u junu 2004. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U januaru 2010. godine je stekao zvanje doktora historijskih nauka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Attachments:
Download this file (bibliografija denis.doc)bibliografija denis.doc52 kB

Opširnije...

dr. sc. Midhat Spahić, docent

Rođen 4. aprila 1971. godine u Donjim Raincima. Osnovnu i srednju školu završio u Tuzli. Filozofski fakultet u Tuzli, Odsjek historija i geografija završio 1999. godine, za uspjeh u toku studija proglašen je studentom generacije. Predavao je historiju u gimnaziji «Ismet Mujezinović», te historiju i geografiju u gimnaziji «Meša Selimović» u Tuzli. Od 2011/12. akademske godine predaje historiju srednjeg vijeka na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, Odsjek historija. Odbranio je magistarski rad 7. maja 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, mentor Akademik Prof.dr. Sima Ćirković, pod naslovom «Franjevački samostani za vrijeme turskog osvajanja Bosne» i doktorsku disertaciju 14. februara 2011. godine pod naslovom «Kralj Stjepan Tomaš i njegovo doba». Sada je zaposlen u Pedagoškom zavodu Tuzla na poslovima stručnog savjetnika za historiju i geografiju. Od školske 2011/12.godine pokrenuo je takmičenje iz historije i geografije u osnovnim i srednjim školama TK. Član je Odbora za reformu historije u Bosni i Hercegovini. Poslednjih desetak godina intenzivno se bavio istraživanjem historije srednjovjekovne Bosne u Državnom arhivu Dubrovnik.

Opširnije...

dr.sc. Mersiha Imamović, viši asistent

mersiha imamović slikaMersiha Imamović je rođena 21. oktobra 1983. godine u Tuzli. Osnovnu školu je završila u Kalesiji, a srednju školu - gimnaziju „Ismet Mujezinović“ u Tuzli. Diplomu profesora historije stekla je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Prvo radno iskustvo, u vidu volonterskog-pripravničkog rada na mjestu profesora historije, ostvarila u Srednjoškolskom centru u Kalesiji. Stručni ispit za samostalan rad u obrazovanju, na poslovima profesora historije, položila je 2012. godine.

Aprila 2011. godine kandidatkinja je izabrana za asistenta na užoj naučnoj oblasti „Stari vijek“ na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, čiji je i uposlenik od novembra 2014. godine. U zvanju asistenta provela je četiri godine. U zvanje višeg asistenta izabrana je u aprilu 2015. godine, na užoj naučnoj oblasti „Stari vijek“. Od momenta izbora u zvanje asistenta izvodila je vježbe na svim predmetima na prvom ciklusu obrazovanja iz uže naučne oblasti „Stari vijek“. Kao viši asistent također je izvodila vježbe i na prvom i na drugom ciklusu obrazovanja iz uže naučne oblasti "Stari vijek".

Opširnije...

dr. sc. Salkan Užičanin, viši asistent

Naučna oblast-savremeno doba

mr. sc. Ćerim Rastoder, viši asistent

Naučna oblast-novi vijek

mr. Semir Hadžimusić, struč.iz prakse

Student-doktorant, Treći ciklus studija