dr. sc. Senaid Hadžić, redovni profesor

senaid hadžić slika

Senaid (Mehe) Hadžić rođen je 17. novembra 1961. u Kikačima, općina Kalesija. Osnovnu školu završio je u Tojšićima a srednju u Tuzli. Na Odsjeku za historiju i geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli diplomirao je 24. jula 1998. na temu Agrarni odnosi u Bosni i Hercegovini od 1878. godine pred komisijom: prof. dr. Azem Kožar, mentor; prof. dr. Rasim Hurem, predsjednik; prof. dr. Tomislav Išek, član. Time je stekao pravo na stručno zvanje profesor historije i geografije. Na istom fakultetu upisao je akademske 2001./02. godine postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine. U roku je položio sve ispite predviđene programom postdiplomskog studija sa prosječnom ocjenom 9,14. Magistarski rad Sjeveroistočna Bosna u historijskim izvorima 1945. - 1952. godina odbranio je 03. jula 2004. godine pred komisijom: prof. dr. Azem Kožar, mentor; prof. dr. Enes Pelidija, predsjednik; prof. dr. Tomislav Išek, član i stekao zvanje magistar društvenih nauka iz područja historije. Nastavljajući kontinuiranim radom kandidat je uspio istražiti, napisati i uspješno odbraniti, 10. novembra 2007, doktorsku disertaciju pod naslovom Historijski proces preobražaja bosanskohercegovačkog društva iz agrarnog u industrijsko u vrijeme poslijeratne obnove i prvog petogodišnjeg plana na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru pred komisijom: prof. dr. Azem Kožar, mentor; prof. dr. Smail Čekić, predsjednik; prof. dr. Enes Pelidija, član. Odbranom disertacije stekao je pravo na naučni stepen doktor humanističkih nauka iz područja historije.

 

            Radni vijek kao profesor historije i geografije započeo je u osnovnoj školi “Kalesija” u Kalesiji. U svome radu se isticao savjesnošću, profesionalnošću i korektnim odnosom prema učenicima i radnim kolegama. Za takav odnos prema radu je dobivao najveće ocjene, kako od rukovodstva škole tako i od stručnih savjetnika Pedagoškog zavoda u Tuzli. Nakon odrađenog pripravničkog staža, uspješno je položio stručni ispit, početkom 2003. godine unaprijeđen je u zvanje “profesor–mentor”, te potom u zvanje "profesor-savjetnik".

Nakon Osnovne škole Kalesija, kandidat Senaid Hadžić zaposlen je na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. U svojstvu višeg asistenta izvodio je vježbe iz predmeta: Historija zemalja jugoistočne Evrope pod osmanskom vlašću; Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća; Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću; Metodika nastave historije; Historija turske kulture i umjetnosti (odsjek za turski jezik i književnost); Kulturna historija Bosne i Hercegovine (odsjek razredna nastava-vanredni studij). Realizujući nastavu na svim nastavnim predmetima kandidat je permanentno inovirao i modernizirao nastavne programe, primjenjujući različite oblike interaktivnog rada. Od 5. marta 2008. radi kao docent na užoj naučnoj oblasti Novi vijek i nosilac je predmeta: Historija zemalja jugoistočne Evrope pod osmanskom vlašću (do kraja 18. stoljeća); Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću; Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću (do kraja 18. stoljeća); Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću; Metodika nastave historije I i II. Učestovao je na interdisciplinarnom poslijediplomskom studiju Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru kao nositelj predmeta: Bosanski ejalet / vilajet u 19. stoljeću. Od 5. marta 2013. godine radi kao vanredni profesor i odgovorni je nastavnik na predmetima dodiplomskog studija: Historija zemalja jugoistočne Evrope pod osmanskom vlašću (do kraja 18. stoljeća); Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću; Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću (do kraja 18. stoljeća); Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću; Metodika nastave historije I i II, Historija Bosne i Hercegovine (odsjek: Razredna nastava i predškolski odgoj). Na drugom ciklusu studija odgovorni je nastavnik na predmetu: Osmanska civilizacija u Bosni i Hercegovini. Na doktorskom studiju odgovorni je nastavnik na predmetima: Migracije stanovništva i vjersko-nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini tokom 19. stoljeća i Odnosi Bosne i Hercegovine i susjeda tokom 19. stoljeća. Bio je angažovan u nastavi prvog i drugog ciklusa na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na studijskim odsjecima: Historija i Komunikoligija na pedmetima: Historija umjetnosti, Historija evropskih integracija, Historija religija, Opća historija novog vijeka do 1648; Opća historija novog vijeka (1648-1789), Metodika nastave historije, Metodologija historijskih istraživanja. Od 5. marta 2019. godine je redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, na užoj naučnoj oblasti Novi vijek.

Za predmet Metodika nastave historije, u koautorstvu, napisao je univerzitetski udžbenik odobren od strane Senata Univerziteta u Tuzli. Svoje stručno-pedagoško iskustvo kandidat je uspješno prenosio na studente u svakodnevnom radu ali i kao član komisija za ocjenu i odbranu više od stotinu diplomskih radova, magistarskih radova i doktorskih disertacija. Kao saradnik-istraživač učestvovao je u realizaciji nekoliko značajnih naučno-istraživačkih projekata. Od 2007. voditelj je studijskog odsjeka historija, a od 2012. voditelj je drugog ciklusa – master studija na modulu Novi vijek i Savremeno doba. Bio je predsjednik Komisije za provođenje eksterne mature u gimnazijama Tuzlanskog kantona za predmet historija od 2009. do 2011. Bio je član komisije, predsjednik komisije i ementor kandidatima prilikom izrade diplomskih, magistarskih radnji i doktorskih disertacija. Za višegodišnji doprinos oživljavanju historijske istine i njene popularizacije dobitnik je Diplome – zaslužni povjesnik – rerum scriptor u svojstvu počasnog člana Zavoda za baranjsku povjesnicu Beli Manastir (Republika Hrvatska). Od istog je Zavoda dobio Diplomu zaslužni povjesnik – rerum scriptor u svojstvu počasnog člana za višegodišnji prinos oživljavanja povijesne zbilje i njene popularizacije. Objavio je više desetina bibliografskih jedinica, od čega: knjige – monografije, univerzitetske udžbenike, priručnike, naučne i stručne radove – studije, prikaze, itd. Učestvovao je u odbrani Republike Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995. kao pripadnik Armije Bosne i Hercegovine. U toku rata je više puta ranjavan. Obnašao je dužnost ministra u Vladi TK u period od 2012. do 2014. Oženjen je i otac jednog djeteta. Živi i radi u Tuzli.

 Izabrana bibliografija

 Knjige:

 2017. Primjeri suživljenja. Bilješke o tuzlanskom kraju u 19. stoljeću, Izdavač: Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika TK, Tuzla.

2016. Bosna i Hercegovina u vrijeme pojave (veliko)nacionalnih ideja, Izdavač: Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika TK, Tuzla.

2012. Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini. Višemilenijski kontinuitet, Izdavač: Arhiv Tuzlanskog kantona i Društvo arhivskih zaposlenika TK, Tuzla.

2009. Kulturna historija Bosne i Hercegovine, Tuzla.

2007. Tuzlanski kraj 1851. – 1991. Demografske i socijalne promjene, Izdavač: OFF-SET Tuzla, Tuzla.

2006. Metodika nastave historije, Izdavač: OFF-SET Tuzla, Tuzla. (univerzitetski udžbenik)

2001. Historijska čitanka za osmi razred osnovne škole, Tuzla.(priručnik)

 

Članci, rasprave:

 

2016.Između jugoslavenstva i hrvatstva: Bosna i Bošnjaci u ideologiji ilirizma. Arhivska praksa, god. 19 / 2016, br. 19, Tuzla.

2015. Bosna i Bošnjaci 40-ih godina 19. stoljeća u koncepcijama iliraca i spisima savremenika, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 10/2015, Mostar, 67-98.

2015. Rimokatoličke župe Breške i Donja Tuzla u 19. stoljeću. Osnivanje, teritorijalni okvir i osobenosti stanovništva, Historijska misao, god. I, broj 1, Tuzla, 45-66.

2013. Bošnjaci-Muslimani u konceptu „Srpstva“ Vuka Stefanovića Karadžića i Ilije Garašanina, Zbornik radova sa naučne konferencije: Bosna i Hercegovina i Bošnjaštvo – historija, stvarnost, perspektive, Tuzla, 151-170.

2013. Prosvjetitelji Kneževine Srbije i njihova uloga u progonu muslimanskog stanovništva od početka 19. stoljeća do konferencije u Kanlidži, Zbornik radova sa naučnog simpozijuma:150 godina od protjerivanja muslimana iz Kneževine Srbije, održanog 07.-08. 09. 2012, Orašje, 169-188.

2013. Razvoj župe Donja Tuzla u 19. stoljeću s posebnim akcentom na demografske osobnosti,Baranjsko slovo, časopis za književnost i prosudbe o književnosti i kulturi, Svezak 11-12-13-14, Izdavač: Zavod za baranjsku povjesnicu, Beli Manastir, 33-44.

2012. Babin mezar na lokalitetu Babina Luka u općini Kalesija, Baština Sjeveroistočne Bosne, broj 4, Tuzla, 49-60.

2012. Faktori privrednog i trgovačkog razvoja u Bosni krajem XV i u prvoj polovini XVI stoljeća, Saznanja - časopis za historiju,  Tuzla.

2012. Džamije na području Zvornika u vrijeme osmanske vladavine.Zvornik kroz stoljeća, Zbornik radova: Dani Hasana Kaimije 2012, Zvornik, 108-129.

2011. Objava ustavnog zakona Vilajeta Bosanskog i njegova provedba, Zbornik radova sa naučnog skupa: Ustavno-pravni razvoj Bosne i Hercegovine (1910.-2010.),Pravni fakultet Tuzla, 17-19. XII 2010, Tuzla, 77-88.

2011. Promjene konfesionalne strukture stanovništva Tuzle u drugoj polovini 19. stoljeća pod utjecajem migracija.Zbornik radova sa naučnih skupova: Migracije u Bosni i Hercegovini,održani 19. 01. 2010. i 12. 09. 2011. u Tuzli, Tuzla, 141-164.

2011. Bosanski namjesnik Ali-paša Derendelija i Prvi srpski ustanak.Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog simpozija: Bosna i Hercegovina od dolaska osmanlija do danas,održan 09-11. juna 2010. u Tuzli, Tuzla, 394-411.

2009. Promjene u konfesionalnoj strukturi stanovništva i aneksija, Saznanja, časopis za historiju, god. 3/2009, br. 3, Tuzla, 41-54.

2009. Stanovništvo Tuzle od sredine 19. stoljeća do kraja osmanske vladavine, Arhivska praksa, god. 12 / 2009, br. 12, Tuzla, 406-421.

2009. Nakibul-ešrafi u Bosni i Hercegovini, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 4, Mostar, 23-31.

2009. Tjelesna aktivnost kod učenika srednjih škola, Zbornik naučnih i stručnih radova – sport i zdravlje, Sa II međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Tuzla 02.-04. 07. 2009, Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli, Tuzla, 131-136.

2009. Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“ na prelazu 19. u 20. stoljeće i njegovo djelovanje u tuzlanskom kraju, Povijesni zbornik, godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe, br. 4 (God. III), Osijek, 227-239.

2009.Prilozi biobibliografiji prof. dr. sc. Pave Živkovića, Povijesni zbornik, godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe, br. 4 (God. III), Osijek, 295-308.

2008. Narodni front Bosne i Hercegovine i njegova uloga u realizaciji zadataka petogodišnjeg plana (1947.-1948.), Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 9, Tuzla, 95-104.

2008. Socijalne promjene stanovništva Tuzlanskog kraja (1878.-1941.),Povijesni zbornik, godišnjak za kulturu i povijesno naslijeđe, br. 3 (God. II), Osijek, 179-201.

2008. Fluktuacija radne snage Tuzlanske oblasti u vrijeme sukoba Informbiroa i Komunističke partije Jugoslavije, Arhivska praksa, god. 11 / 2008, br. 11, Tuzla, 375-390.

2008. Refleksije sukoba Informbiroa i KPJ na zaostajanje poljoprivrede u Bosni i Hercegovini (1949.-1952.), Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 3, Mostar, 73-88.

2008. Položaj Bošnjaka Tuzlanskog kraja 1947.-1949., Saznanja, časopis za historiju, god. 2/2008, br. 2, Tuzla, 165-183.

2008. Zabave kao oblik kulturne i društvene djelatnosti podružnice Hrvatskog kulturnog društva Napredak Kreka tokom 1926. godine, Zbornik radova: Stoljeće HKD «Napredak» Tuzla, Tuzla, 80-91.

2007. Karakteristike bosanskohercegovačkog društva od sredine 19. stoljeća do proglašenja Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca s posebnim osvrtom na tuzlanski kraj, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 8 (svezak 2), Tuzla, 45-62.

2007. Neke osobenosti Donje Tuzle u drugoj polovini XIX stoljeća, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 8 (svezak 1), Tuzla, 35-48.

2007. Pripreme za prelazak na plansku privredu Bosne i Hercegovine u periodu 1945.-1947. godine, Istraživanja, Časopis Fakulteta humanističkih nauka, br. 2, Mostar, 335-356.

2007. Neke osobenosti stanovništva tuzlanskog kraja 1947.-1949. godine, Arhivska praksa, br. 10, Tuzla, 413-428.

2007. Mjesto i uloga Narodnog fronta Bosne i Hercegovine u realizaciji zadataka petogodišnjeg plana 1947.-1948. godine, Zbornik radova s Naučnog skupa "Građanska društva Bosne i Hercegovine kroz historiju",br. 1, Sarajevo.

2006. Obrazovne prilike tuzlanskog kraja u zadnjoj deceniji osmanske uprave (1868.-1878.),  Zbornik  radova Filozofskog fakulteta, br. 7, Tuzla, 33-46.

2006. Konfesionalna i etnička struktura stanovništva Tuzle i njene okoline (1878.–1941.),  Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 7, Tuzla, 47-63.

2005. Privredni tokovi sjeveroistočne Bosne 1945.–1952. godine, Pogledi, br. 10, Tuzla, 127-139.

2005. Društveni razvoj sjeveroistočne Bosne od 1945. do 1952. godine, Zbornik radova Filozofskog fakulteta, br. 6, Tuzla, 83-96.

2005. Prilozi biobibliografiji prof. dr. Galiba Šljive, Saznanja, br. 1,Tuzla, 13-33.

2004. Administrativno-teritorijalni okvir Gračaničkog sreza 1945. godine, Gračanički glasnik, god. IX, br. 18,  Gračanica, 91-93.

2004. Demografske promjene Tuzlanskog kraja (1878.–1992.), Stav, god. III, br. 8/9, Tuzla, 51-62.

2004. Naučni opus dr. Nusreta Šehića, Stav, god. III, br. 8/9, Tuzla, 117-122.

2003. Obrazovne prilike u sjeveroistočnoj Bosni 1865.-1878. godine, Stav, časopis za kulturu, umjetnost i društvena pitanja, god. II, br. 4/5, Tuzla, 61-85.

2003. Zaslužujemo isti tretman – Tuzla i njena okolina nisu tamo negdje, Front slobode – nezavisni nedjeljnik, god. LX, br. 3616, Tuzla, 2.