dr. sc. Bego Omerčević, redovni profesor

Rođen 28.03. 1952. godine u Ribnici, SO Zavidovići. Završio  Filozofski fakultet u Sarajevu, odsjek Historija. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu magistrirao juna 2000. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom Kasna antika na tlu Bosne  Hercegovine u svijetlu arheološke i historijske građe odbranio na Filozofskom fakultetu u Tuzli 24. 10. 2005. godine i stekao pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz područja Historije.
Svoju radnu karijeru, profesora Historije, započeo 1976. godine i gradio u Elektrotehničkom školskom centru u Tuzli sve do dolaska na Filozofski fakultet. Neposredno nakon osnivanja Filozofskog fakulteta pri Univerzitetu u Tuzli, angažiran na mjestu asistenta za nastavni predmet Arheologija, a potom i za nastavni predmet Opća historija starog vijeka.   
U zvanje višeg asistenta za nastavni predmet "Opća historija starog vijeka" izabran  27.11. 2000. godine. U zvanje docenta za nastavni predmet "Stari vijek I i II" izabran  09.02.. 2006. godine. U zvanje vanrednog profesora izabran 29.12.2010. godine. Na dužnost dekana imenovan 7.6.2010. godine.