dr. sc. Sead Selimović, vanredni profesor (voditelj odsjeka)

Dr. sc. Sead Selimović rođen je 14. oktobra 1963. godine u Babinoj Luci, općina Kalesija, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu završio je u Tojšićima, a srednju (gimnaziju) u Tuzli. Akademsko zvanje profesora historije i geografije stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Postdiplomski studij Historija Bosne i Hercegovine završio je na Filozofskom fakultetu u Tuzli gdje je, 20. novembra 2003. godine, odbranio magistarski rad Bosna i Hercegovina 1918. - 1941. u historijskim izvorima i time stekao pravo na naučni stepen magistar društvenih nauka iz područja historije. Doktorirao je 27. novembra 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli uspješno odbranivši disertaciju pod nazivom Školstvo u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1929. godine nakon čega je stekao pravo na naučni stepen doktor društvenih nauka iz
područja historije.
Radni vijek započeo je u Osnovnoj školi Tojšići u Tojšićima, općina Kalesija. Od akademske 1999/2000. do kraja septembra 2003. godine radio je kao saradnik - asistent na užoj naučnoj oblasti Historija savremenog doba na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od prvog jula 2002. do 31. marta 2004. godine bio je zaposlen u Arhivu Tuzlanskog kantona, a od prvog aprila 2004. godine radi na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli u zvanju višeg asistenta na užoj naučnoj oblasti Savremeno doba. U zvanje docenta za užu naučnu oblast Savremeno doba izabran je 22. aprila 2008. godine. Objavio je 68 stručnih i naučnih radova (knjige, priručnici, članci, prikazi), a bio je učesnik i član organizacionog odbora više stručnih i naučnih skupova međunarodnog karaktera. Autor je izložbi, član redakcije časopisa za historiju Saznanja i časopisa Arhivska praksa. Učestvovao je u više naučnih projekata i bio urednik, promotor i recenzent više stručnih i naučnih publikacija.