Prvi ciklus (BA)

Prvi ciklus studija na Odsjeku za historiju izvodi se u trajanju od četiri godine (osam semestara) i donosi 240 ECTS bodova. Po završetku studija studenti stiču zvanje bachelor historije (BA). Studij obuhvata širok spektar tema i pitanja koja se obrađuju, iz domena političke, privredne, kulturne, vojne, intelektualne, diplomatske, tehnološke historije, od najstarijih vremena do savremenog doba.

Opširnije...

Drugi ciklus (MA)

Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli aktivna je pet studijskih programa drugog i trećeg ciklusa, od čega tri programa na drugom ciklusu i dva programa na trećem ciklusu. Studijski programi drugog ciklusa studija su:

  • Historija Bosne i Hercegovine,
  • Stari i srednji vijek,
  • Novi vijek i savremeno doba.

Opširnije...

Treći ciklus

Treći cilus studija (doktorski studij) se se izvodi po studijskim godinama i semestrima, a traje tri studijske godine, odnosno šest semestara. Obim doktorskog studija vrednuje se sa 180 ECTS bodova. U jednoj studijskoj godini obim studijskog programa iznosi 60 ECTS bodova, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru. Odsjek za historiju trenutno ima dva aktivna studijska programa za treći ciklus studija, a to su:

  1. Prostori današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme rimske uprave,
  2. Historija Bosna i Hercegovine u XIX i XX stoljeću.

Opširnije...