Drugi ciklus (MA)

Na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli aktivna je pet studijskih programa drugog i trećeg ciklusa, od čega tri programa na drugom ciklusu i dva programa na trećem ciklusu. Studijski programi drugog ciklusa studija su:

  • Historija Bosne i Hercegovine,
  • Stari i srednji vijek,
  • Novi vijek i savremeno doba.

Svaki studijski program donosi 60 ECTS bodova, što u zbiru sa prvim ciklusom studija ukupno donosi 240 ECTS bodova. Nastava na svim studijskim programima traje dva semestra (jednu akademsku godinu), nakon čega kandidati pristupaju izradi završnog magistarskog rada. Svi studijski programi sastoje se od po pet predmeta. Po završetku studijskog programa drugog ciklusa kandidati stiču zvanje magistra historije (MA). Nastavni planovi i programi za sve studijske programe dostupni su u prilogu ispod: