Treći ciklus

Treći cilus studija (doktorski studij) se se izvodi po studijskim godinama i semestrima, a traje tri studijske godine, odnosno šest semestara. Obim doktorskog studija vrednuje se sa 180 ECTS bodova. U jednoj studijskoj godini obim studijskog programa iznosi 60 ECTS bodova, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru. Odsjek za historiju trenutno ima dva aktivna studijska programa za treći ciklus studija, a to su:

  1. Prostori današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme rimske uprave,
  2. Historija Bosna i Hercegovine u XIX i XX stoljeću.

Studijski program se realizira kroz nastavu, naučnoistraživački rad, izradu i odbranu doktorske disertacije. Nastavni proces se izvodi kroz predavanja, seminare (pristupne radove), konsultacije. Sa završetkom doktorskog studija student stiče naučno zvanje: Doktor društvenih nauka iz područja historije (Dr.) Nastavni planovi i programi za oba studijska programa dostupni su u prilogu ispod: