Doktorske disertacije

Popis završnih radova na trećem ciklusu studija na Odsjeku za historiju

 

Kandidat Naslov teme Mentor Godina
Šefko Sulejmanović Sakralni objekti islamske arhitekture Zvorničkog sandžaka i njihov kulturno-historijski značaj  Senaid Hadžić 2018
Mersiha Imamović Rimska provincija Dalmacija u vrijeme seobe naroda  Bego Omerčević 2017
Smajo Halilović Bosna i Hercegovina u procesu disolucije SFR Jugoslavije  Smail Čekić 2011
Sead Selimović Školstvo u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1929. godine  Azem Kožar 2007
Adnan Jahić Organizacija i rad Islamske zajednice između dva svjetska rata  Smail Čekić 2007
Bego Omerčević Kasna antika na tlu Bosne i Hercegovine u svijetlu arheološke i historijske građe Enver Imamović 2005
Salih Jaliman Djelatnost dominikanaca u srednjovjekovnoj Bosni Boris Nilević 1997