Mersiha Imamović, PhD

              Born: 1983, Tuzla, BiH
Title: Docent
Field area: Ancient history
Period of interest: Late antiquity
Field of interest: Ancient social and cultural history of BiH
Room: 038/A
E-mail: mersiha.imamovic1@gmail.com
Google Scholar

Biography (in Bosnian)

Mersiha Imamović je rođena u Tuzli 21.10.1983. godine. Osnovno obrazovanje završila je u Vukovijama - općina Kalesija. Nakon završene osnovne škole upisala se u gimnaziju “Ismet Mujezinović” u Tuzli. Filozofski fakultet u Tuzli, Odsjek za historiju je završila 2010. godine i stekla zvanje Profesor historije. Odradila je pripravnički u statusu volontera u srednjoj JMŠ ''Kalesija'' i položila stručni ispit 2012. čime je stekla uslove za samostalan rad u obrazovanju na poslovima Profesora historije. Od novembra 2014. zaposlenica je Univerziteta u Tuzli. U aprilu 2011. godine izabrana je za asistenta-saradnika na užoj naučnoj oblasti “Stari vijek” i otada je angažirana na vježbama iz Starog vijeka. Magistrirala je na užoj naučnoj oblasti “Stari vijek” 2013. godine.Godine 2015. izabrana je u saradničko zvanje višeg asistenta. Doktorsku disertaciju odbranila je 2017. godine, čime je stekla stepen doktora društvenih nauka iz područja historije.U julu 2018. godine izabrana je u zvanje docenta za užu naučnu oblast „Stari vijek“ na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Od 2020. godine je glavni i odgovorni urednik časopisa Historijska misao


Projekti

Published articles (selection)

 • 2021. Following the Roman Road on Mountain Konjuh near Kladanj, Studia Universitatis Hereditati (9/2): Koper
 • 2021. Osmanski karavanski putevi na planini Konjuh (Kladanj), (koautor) Historijska misao (6): Tuzla
 • 2019. Agriculture in the Roman Province of Dalmatia in the Late Ancient Times, DHS (9): Tuzla
 • 2019. Uloga vilicusa na tlu današnje Bosne i Hercegovine, Historijska misao (5): Tuzla
 • 2018. Rimska provincija Dalmacija za vrijeme Konstantina Velikog i njegovih nasljednika, Historijska misao (4): Tuzla
 • 2017. Urbanizacija bosanskohercegovačkih prostora u vrijeme rimske uprave, (koautor) Bathinus (1): Sarajevo
 • 2017. Refleksije rimske vladavine na kulturno-političke prilike u provinciji Dalmaciji, (koautor) DHS (2): Tuzla