Raspored ispita 2023/24.

Na oglasnim pločama i web stranici Fakulteta objavljen je raspored ispita po ispitnim terminima za akademsku 2023/24. godinu.
Studenti na raspolaganju imaju sedam redovnih i popravnih ispitnih termina i to: januarski, februarski, aprilski, junski, julski, augustovski i septembarski. Raspored ispita je planski organizovan, tako da svi predmeti na prvoj studijskoj godini počinju od 09:00, na drugoj od 10:30, na trećoj od 12:00 i na četvrtoj od 13:30. Izuzeci postoje za one predmete čiji nastavnici nisu u mogućnosti održati ispit u datim terminima ili ako je iz drugih razloga drugačije naznačeno.
Od ove akademske godine studenti prijavljuju ispite elektronskim putem kroz platformu eUniversity.

Raspored nastave 2023/24.

Pred početak nove akademske godine, objavljen je raspored predavanja i vježbi za prvi ciklus studija. Nastava će se izvoditi po određenim terminima, koji su utvrđeni u skladu sa uputstvima menadžmenta Fakulteta. Prema tome, jedna studijska grupa neće imati višesatne pauze u nastavi. Isto tako, jedna studijska grupa neće imati više od osam sati nastave u toku jednog dana.
Ostavljena je mogućnost da gostujući profesori održavaju nastavu periodično, uz prethodnu najavu i usklađivanje sa drugim terminima predavanja i vježbi.


Silabusi

Silabusi predmeta na sva tri ciklusa studija na Odsjeku za historiju dostupni su na web stranici Univerziteta u Tuzli. Silabusi sadrže sve osnovne informacije o nastavnom predmetu, uključujući broj sati predavanja i vježbi, broj ECTS bodova, okvirni sadržaj predmeta po sedmicama, ciljeve predmeta, sistem vrednovanja i polaganja ispita i preporučenu i dodatnu literaturu. U slučaju nemogućnosti otvaranja ili preuzimanja dokumenata, studenti ili druga zainteresovana lica mogu se obratiti mailom na historija@untz.ba. Silabuse za predmete za određeni ciklus studija možete preuzeti klikom na odgovarajući link ispod.


eUniversity

Od akademske 2023/24. Univerzitet u Tuzli će koristiti platformu eUniversity. Platforma će objedinjavati sve elektronske podatke o nastavi, uključujući evidentiranje nastave, bodovanje i ocjenjivanje studenata, prijave i polaganja ispita i sl. Prema tome, korištenje platforme je obavezno za svo nastavno osbolje i studente. Za sve poteškoće u vezi platforme, članovi akademskog osoblja i studenti mogu se obratiti administratoru platforme za Filozofski fakultete na email adresu ilijana.g.radojevic@untz.ba

Oglasna ploča


Obavještenje o platformi eUniversity

Do 15. 12. 2023.godine potrebno je da svi studenti budu aktivni na platformi eUniversity. Prijava ispita vršit će se isključivo putem platforme eUniversity, a radi pravovremene kontrole statusa studenata u okviru platforme, studenti su obavezni prijaviti se na platformu do 15. 12. 2023.godine.

Obavještenje o prijavi ispita

Od akademske 2022/23. godine studenti Univerziteta u Tuzli prijavu ispita vrše elektronski putem aplikacije ePrijava.
Adresa i uputstvo za prijavu ispita nalaze se u sekciji Raspored ispita 2022/23.


Korekcije raspored nastave

Obavještavaju se studenti da je novi raspored nastave za prvi ciklus studija u primjeni od 13. 11. 2023. godine. Raspored se može preuzeti u sekciji "Raspored nastave 2023/24" i na oglasnoj ploči u prostorijama Fakulteta.


Korekcije rasporeda nastave

Obavještavaju se studenti prvog i drugog ciklusa studija da se od 30. 10. 2023. primjenjuju korigovani rasporedi nastave. Na prvom ciklusu studija utvrđeni su novi termini predavanja na predmetu Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I. Na drugom ciklusu studija utvrđeni su stalni termini održavanja nastave.


Objavljen raspored nastave za MA studij

Privremeni raspored nastave za II ciklus studija po studijskom programu Historija Bosne i Hercegovine objavljen je na web stranici i može se preuzeti klikom na opciju MA u sekciji "Raspored nastave 2023/24"