Treći ciklus studija - doktorski studij

Odsjek za historiju ima dva aktivna studijska programa na trećem ciklusu studija, i to Prostor današnje Bosne i Hercegovine u vrijeme rimske uprave i Historija Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću. Nastavu na drugom ciklusu studija izvode zaposlenici Univerziteta u Tuzli sa Odsjeka za historiju, uz angažman akademskog osoblja izvan institucije.
Završetkom trećeg ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje Doktor društvenih nauka iz područja historije.
Treći ciklus studija (doktorski studij) izvodi se po studijskim godinama i semestrima, a traje tri studijske godine, odnosno šest semestara. Obim doktorskog studija vrednuje se sa 180 ECTS bodova. U jednoj studijskoj godini obim studijskog programa iznosi 60 ECTS bodova, odnosno 30 ECTS bodova u jednom semestru. Studijski program realizuje se kroz nastavu, naučnoistraživački rad, izradu i odbranu doktorske disertacije. Nastavni proces se izvodi kroz predavanja, seminare (pristupne radove), konsultacije.

Studijski programi

Obavezni predmeti
Metodologija naučnoistraživačkog rada
Historija rimske civilizacije
Rimska uprava na tlu današnje Bosne i Hercegovine
Naselja i komunikacije na bosanskohercegovačkim prostorima u rimsko doba
Izborni predmeti
Privreda na bosanskohercegovačkim prostorima u rimsko doba
Društvo i društveni odnosi antičkog doba
Etnostruktura stanovništva
Kulturna baština iz rimskog doba na bosanskohercegovačkim prostorima
Antički latiniteti na spomenicima (u Bosni i Hercegovini)
Obavezni predmeti
Metodologija naučnoistraživačkog rada
Migracije stanovništva i vjersko-nacionalni odnosi u Bosni i Hercegovini tokom XIX stoljeća
Bosna i Hercegovina XIX i XX stoljeća u kontekstu evropske historije
Nacionalno-politički odnosi u Bosni i Hercegovini u XX stoljeću
Izborni predmeti
Privredne prilike u Bosni i Hercegovini u XIX stoljeću
Odnosi Bosne i Hercegovine i susjeda u XIX stoljeću
Srpska i hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini u XX stoljeću
Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu
Migracije i Bosna i Hercegovina u XX stoljeću

Dosadašnji doktoranti

Naslov disertacije: Opismenjavanje stanovništva Bosne i Hercegovine u periodu obnove (1945-1948)
Mentor: dr. sc. Sead Selimović, vanr. prof.
Ostali članovi komisije za odbranu: dr. sc. Adnan Jahić, red. prof. (predsjednik), dr. sc. Husnija Kamberović, red. prof. (član)

Naslov disertacije: Sakralni objekti islamske arhitekture Zvorničkog sandžaka i njihov kulturno-historijski značaj
Mentor: dr. sc. Senaid Hadžić, vanr. prof.
Ostali članovi komisije za odbranu: dr. sc. Izet Šabotić, vanr. prof. (predsjednik), dr. sc. Sead Selimović, vanr. prof. (član)

Naslov disertacije: Rimska provincija Dalmacija u vrijeme seobe naroda
Mentor: dr. sc. Bego Omerčević, vanr. prof.
Ostali članovi komisije za odbranu: dr. sc. Enver Imamović, red. prof. (predsjednik), dr. sc. Salmedin Mesihović, varr. prof. (član)

Naslov disertacije: Agrarna reforma i kolonizacija u Bosni i Hercegovini od 1945. do 1948. godine
Mentor: dr. sc. Smail Čekić, red. prof.
Ostali članovi komisije za odbranu:

Naslov disertacije: Školstvo u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1929. godine
Mentor: dr. sc. Azem Kožar, red. prof.
Ostali članovi komisije za odbranu:

Naslov disertacije: Organizacija i rad islamske zajednice između dva svjetska rata
Mentor: dr. sc. Smail Čekić, red. prof.
Ostali članovi komisije za odbranu:

Naslov disertacije: Kasna antika na tlu Bosne Hercegovine u svjetlu arheološke i historijske građe
Mentor: dr. sc. Enver Imamović, red. prof.
Ostali članovi komisije za odbranu: