Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu

Nastavnik: dr. sc. Adnan Jahić, red. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

I. Drugi svjetski rat – literatura, rasprave, kontroverze;
II. Aprilski rat, okupacija Jugoslavije i stvaranje NDH. Poglavnik i ustaški pokret. Novi političko-nacionalni obrasci. Teror i zločini nad pravoslavnim stanovništvom. Pukotine u odnosima muslimana i katolika. Položaj vjerskih zajednica. Ponašanje političkih i vjerskih elita;
III. Četništvo i četnički pokret. Homogena Srbija. Genocid nad Bošnjacima. Promjena kursa 1943. Muslimanska nacionalna vojna organizacija. Kongres u selu Ba; IV. Ustanak. NOP i KPJ u Drugom svjetskom ratu. NOP i nacionalno pitanje. Obnova državnosti Bosne i Hercegovine. AVNOJ i ZAVNOBIH. Pitanje mobilizacije u partizanske formacije;
V. Okupacijski sistemi u BiH. Talijansko-hrvatske suprotnosti. Mobilizacija u 13. SS diviziju;
VI. Ideja autonomije Bosne i Hercegovine u Drugom svjetskom ratu. Muslimanski oslobodilački pokret Muhameda Pandže. Muslimanske milicije i zeleni kadar;
VII. Zločini i demografski gubici;
VIII. Kraj rata i uspostava komunističke vlasti. Protukomunističke grupe i konsolidacija novog političko-društvenog poretka.

Omogućiti studentima da steknu saznanja o položaju Bosne i Hercegovine i njenog stanovništva u sistemima okupacije, satelitskih tvorevina i novih državno-pravnih oblika tokom Drugog svjetskog rata, da steknu saznanja o opsegu i implikacijama zločina u Drugom svjetskom ratu te da razumiju međunacionalne odnose i glavna stremljenja sukobljenih vojno-političkih pokreta i grupa.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, biti će osposobljeni da: predočavaju, tumače i povezuju relevantne činjenice koje se odnose na Bosnu i Hercegovinu u Drugom svjetskom ratu, te poimaju zbivanja u Drugom svjetskom ratu kao historijsku podlogu savremenih političkih, nacionalnih i društvenih realiteta u Bosni i Hercegovini.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

-1941. u istoriji naroda Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1973;
- Borovčanin, D., Izgradnja bosansko-hercegovačke državnosti u uslovima NOR-a, Sarajevo 1979.
- Bosna i Hercegovina 1941: novi pogledi, Zbornik radova, Institut za istoriju u Sarajevu, Sarajevo, 2012.;
- Hoare, M. A., The Bosnian Muslims in the Second World War. A History, London 2013.
- Jelić-Butić, F., Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945, Zagreb 1977.;
- Petranović, B., Istorija Jugoslavije 1918-1978, Beograd 1980;
- Petranović, B., Revolucija i kontrarevolucija u Jugoslaviji (1941-1945), I-II, Beograd 1983;
- Redžić, E., Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu, Sarajevo 1998;
- Tomasevich, J., Rat i revolucija u Jugoslaviji 1941 – 1945. Okupacija i kolaboracija, Zagreb 2010;
- Dedijer, V., Miletić, A., Genocid nad Muslimanima 1941 – 1945, Sarajevo 1990;
- Hurem, R., Pokušaj nekih građanskih muslimanskih političara da Bosnu i Hercegovinu izdvoje iz okvira Nezavisne Države Hrvatske, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, XVI/1965, Sarajevo 1967.

Ostali izborni predmeti na studijskom programu

Privredne prilike u BiH u XIX stoljeću Odnosi Bosne i Hercegovine i susjeda u XIX stoljeću Srpska i hrvatska politika prema BiH u XX stoljeću Migracije i Bosna i Hercegovina u XX stoljeću