Srpska i hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini u XX stoljeću

Nastavnik: dr. sc. Denis Bećirović, vanr. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

I tema: Uvod u predmet. Srspka i hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini uoči Prvog svjetskog rata.
II tema: Srspka i hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini u Prvom svjetskom ratu. ”Veliko”i ”malo” rješenje. Niška deklaracija. Krfska deklaracija. Ženevska deklaracija. vIII tema: Srpska i hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata.Osnove nacionalnih i političkih stremljenja. Vidovdanski sistem. Šestojanuarski sistem. Oktroirani ustav. Integralno jugoslavenstvo kao instrument srpske političke hegemonije. Srpska dominacija i hrvatsko pitanje. Sporazum Cvetković – Maček. Reakcije na Sporazum Cvetković – Maček.
IV tema: Srpska i hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata. Odnos Četničkog pokreta prema BiH. Nezavisna država Hrvatska i BiH. Genocid u BiH. Antifašistički pokret i BiH.
V tema: Srpska i hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini tokom avnojevske Jugoslavije.
VI tema: Srpska i hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995.godine.
VII tema: Srpska i hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma

- steći saznanja o obimu istraženosti odnosa srpske i hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini u XX stoljeću u okvirima historijske literature;
- steći neophodne uvide o stanju primarnih izvora kao pretpostavke naučnog istraživanja predmetnih tema;
- upoznati se sa težišnim problemima u historiografskoj obradi tema iz problematike predmeta;
- steći saznanja o odnosima političkih, vojnih i vjerskih elita u Srbiji i Hrvatskoj prema Bosni i Hercegovini u XX stoljeću;
- poboljšati sposobnosti postdiplomaca vezane za kontinuirani rad, omogućiti postdiplomcima aktivno učešće u aktivnostima i obavezama kroz interaktivan nastavni pristup.

Na kraju kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni da samostalno konceptualiziraju istraživački projekat iz područja historije savremenog doba, pravilno izaberu i realiziraju odgovarajuće istraživačke probleme i metode, artikulišu generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike obrade podataka te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu izvještaj za naučni časopis.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

Banac Ivo, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Korijeni. Historija. Politika, Zagreb, 1998.
Antić Ljubomir,Velikosrpski nacionalni programi. Ishodišta i posljedice, Zagreb, 2007.
Goldstein Ivo, Hrvatska 1918-2008, Zagreb, 2008.
Boban Ljubo, Maček i politika HSS od 1928 do 1941, Zagreb, I dio, 1974.
Šarac Nedim, Uspostavljanje šestojanuarskog režima 1929. godine sa posebnim osvrtom na BiH, Sarajevo, 1975.
Marijan Davor, Slom Titove armije:JNA i raspad Jugoslavije, Zagreb, 2008.
Bilandžić Dušan, Historija Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Glavni procesi, Zagreb 1985.
Boban Ljubo, Sporazum Cvetković-Maček, Beograd, 1978.
Miloš Minić, Dogovori u Karađorđevu o podjeli Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2010.
Radelić Zdenko, Hrvatska u Jugoslaviji, 1945-1991, Zagreb, 2006.
Dizdarević Raif, Od smrti Tita do smrti Jugoslavije, Sarajevo 1999.

Ostali izborni predmeti na studijskom programu

Privredne prilike u BiH u XIX stoljeću Odnosi Bosne i Hercegovine i susjeda u XIX stoljeću Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu Migracije i Bosna i Hercegovina u XX stoljeću