Prvi ciklus studija historije

Prvi ciklus studija na Odsjeku za historiju je redovni studij u trajanju od četiri godine, tj. osam semestara. Donosi 240 ECTS kredita, a nastava se izvodi u zimskom i ljetnom semestru u trajanj od po petnaest sedmica. Nastava se izvodi na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, u praksi uglavnom na bosanskom jeziku.
Na prvom ciklusu studija nastavu izvodi šest zaposlenika Univerziteta u Tuzli, od kojih je pet doktora nauka i jedan asistent. Uz njih, u nastavnom procesu učestvuju i vanjski saradnici sa izborom, kao i stručnjaci iz prakse.
Studij se izvodi tako da jedna godina studija obuhvata jedan historijski period - stari vijek, srednji vijek, novi vijek, savremeno doba. U svakoj godini studija i u svakom semestru studenti slušaju predmete iz opšte, regionalne i nacionalne historije. Uz njih, tu su i drugi predmeti koji upotpunjavaju studij, uključujući predmete iz pedagoške grupe, te izborne predmete koji su podložni promjenama.
Završetkom prvog ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje bachelor historije.
Pravo učešća na Konkursu za upis na studij Historija imaju kandidati državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje. Klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita i drugih kriterija u skladu sa procedurama koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli.

Nastavni plan i program 2019/20.Uvod u historiju I
Opća arheologija
Historija Starog Istoka
Historija Stare Grčke i helenizma
Latinski jezik
Psihologija
Uvod u historiju II
Arheologija Bosne i Hercegovine
Historija Starog Rima
Historija Bosne i Hercegovine u antičko doba
Historija kulturnih i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini
Sociologija
Opća historija srednjeg vijeka I
Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I
Historija srednjovjekovne bosanske države I
Pomoćne historijske nauke I
Historija religija I
Opća historija srednjeg vijeka II
Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II
Historija srednjovjekovne bosanske države II
Pomoćne historijske nauke II
Historija religija II
Opća historija novog vijeka I (1492-1789)
Historija zemalja jugoistočne Evrope od 1453. do kraja 18. stoljeća
Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća
Pedagogija
Historija diplomacije
Opća historija novog vijeka II (1789-1918)
Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću
Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću
Arhivistika i arhivska praksa
Institucije Osmanskog carstva
Opća historija savremenog doba I
Historija zemalja jugoistočne Evrope savremenog doba I
Historija Bosne i Hercegovine u vrijeme austrougarske uprave
Metodika nastave historije I
Historija evropskih integracija
Opća historija savremenog doba II
Historija zemalja jugoistočne Evrope savremenog doba II
Historija Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću
Metodika nastave historije II
Historija genocida

Nastavni plan i program 2023/24.Obavezni predmeti (P-V-ECTS)

Uvod u historiju I (3-1-4)
Opća arheologija (2-3-6)
Drevne civilizacije Istoka (3-3-8)
Historija stare Grčke i helenizma (3-3-8)
Bosanski jezik (2-0-2)
Sociologija (2-0-2)
Uvod u historiju II (3-1-4)
Arheologija Bosne i Hercegovine (2-3-5)
Historija starog Rima (3-3-8)
Historija Bosne i Hercegovine u antičko doba (3-2-7)
Psihologija (2-1-3)
Latinski jezik (2-0-3)

Obavezni predmeti (P-V-ECTS)

Evropa i svijet u srednjem vijeku (3-2-7)
Bosna u srednjem vijeku I (3-2-7)
Jadranska regija u srednjem vijeku (2-2-5)
Pomoćne historijske nauke (2-2-4)
Pedagogija s didaktikom (2-1-3)
Historija religija I (2-0-2)
Civilizacija evropskog srednjovjekovlja (3-3-7)
Bosna u srednjem vijeku II (3-3-7)
Jugoistočna Evropa (500-1500) [2-2-6]
Historija Bizantskog carstva (3-2-6)
Historija religija II (2-0-2)

Izborni predmeti (P-V-ECTS)

Diplomatika srednjovjekovnih bosanskih povelja (2-0-2)
Crkva bosanska (2-0-2)
Historijska geografija (2-0-2)
Kultura i civilizacija (2-0-2)
Uvod u lokalnu i globalnu historiju (2-0-2)

Obavezni predmeti (P-V-ECTS)

Svjetska historija ranog novog vijeka (4-3-8)
Jugoistočna Evropa u ranom novom vijeku (3-2-7)
Bosna i Hercegovina u ranom novom vijeku (4-3-8)
Filozofija (2-0-3)
Njemački jezik (2-0-2)
Svjetska historija 19. stoljeća (1789-1870) [3-2-7]
Svjetska historija 19. stoljeća (1870-1918) [2-1-4]
Jugoistočna Evropa u 19. stoljeću (4-2-7)
Bosna i Hercegovina u 19. stoljeću (4-2-7)
Arhivistika i arhivska praksa (2-1-3)

Izborni predmeti (P-V-ECTS)

Historija diplomacije (2-0-2)
Engleski jezik (2-0-2)
Kulturna historija novog vijeka (2-0-2)
Historija kulturnih i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini (2-0-2)

Obavezni predmeti (P-V-ECTS)

Svjetska historija savremenog doba I (4-2-8)
Jugoistočna Evropa savremenog doba I (3-2-7)
Bosna i Hercegovina u vrijeme austrougarske uprave (3-2-5)
Metodika nastave historije I (2-2-4)
Kultura i društvo Bosne i Hercegovine u
postosmansko doba (1878-1914) [2-1-4]
Svjetska historija savremenog doba II (4-2-8)
Jugoistočna Evropa savremenog doba II
Bosna i Hercegovina u 20. stoljeću (5-3-9)
Metodika nastave historije II (2-2-4)

Izborni predmeti (P-V-ECTS)

Historija evropskih integracija (2-0-2)
Historija međunarodnih odnosa (2-0-2)
Američko-sovjetski odnosi (1917-1991) [2-0-2]
Historija genocida (2-0-2)