Prvi ciklus studija historije

Nastavni plan i program (2021/22)

Prvi ciklus studija na Odsjeku za historiju je redovni studij u trajanju od četiri godine, tj. osam semestara. Donosi 240 ECTS kredita, a nastava se izvodi u zimskom i ljetnom semestru u trajanj od po petnaest sedmica. Nastava se izvodi na službenim jezicima Bosne i Hercegovine, u praksi uglavnom na bosanskom jeziku.
Na prvom ciklusu studija nastavu izvodi šest zaposlenika Univerziteta u Tuzli, od kojih je pet doktora nauka i jedan asistent. Uz njih, u nastavnom procesu učestvuju i vanjski saradnici sa izborom, kao i stručnjaci iz prakse.
Studij se izvodi tako da jedna godina studija obuhvata jedan historijski period - stari vijek, srednji vijek, novi vijek, savremeno doba. U svakoj godini studija i u svakom semestru studenti slušaju predmete iz opšte, regionalne i nacionalne historije. Uz njih, tu su i drugi predmeti koji upotpunjavaju studij, uključujući predmete iz pedagoške grupe, te izborne predmete koji su podložni promjenama.
Završetkom prvog ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje bachelor historije.
Pravo učešća na Konkursu za upis na studij Historija imaju kandidati državljani Bosne i Hercegovine, strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četverogodišnjem trajanju u Bosni i Hercegovini, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan Bosne i Hercegovine, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje. Klasifikacija i izbor kandidata za upis vrši se na osnovu rezultata prijemnog ispita i drugih kriterija u skladu sa procedurama koje utvrđuje Senat Univerziteta u Tuzli.