Historija religija I

Nastavnik: dr. sc. Adnan Jahić, red. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 2
Godina/semestar: II/III

1. sedmica: Religije kroz historiju. Porijeklo pojma. Definicije. Kontroverze;
2. sedmica: Religije drevnog Egipta i Mezopotamije;
3. sedmica: Zaratustrina religija. Dualističke religije i naučavanja;
4. sedmica: Religije i mitologije stare Grčke i Rima;
5. sedmica: Hinduizam;
6. sedmica: Džainizam i budizam;
7. sedmica: Konfucionizam i taoizam;
8. sedmica: Odnos religije i filozofije;
9. sedmica: Judaizam. Hebrejska Biblija;
10. sedmica: Jevrejska historija nakon rušenja hrama;
11. sedmica: Rano kršćanstvo. Novi zavjet. Sv. Pavle;
12. sedmica: Kristološke rasprave. Koncili. Velika šizma. Protestantizam;
13. sedmica: Poslanik Muhammed. Kur'an;
14. sedmica: Islam u doba pravednih halifa;
15. sedmica: Podjele u islamu. Halifati. Moderna strujanja.

Proširivanje znanja o nastanku i razvoju politeističkih i monoteističkih religija, koje su imale značajan uticaj u historijskom razvoju i oblikovanju velikih svjetskih civilizacija.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su u toku nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, biti će osposobljeni da prezentiraju i tumače naučno utvrđene historijske činjenice o religijama tokom ljudske povijesti.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

John Bowker, Religije svijeta, Zagreb 2004.
Enciklopedija živih religija, Nolit, Beograd 1989.
U enciklopedijama - o religijama, na primjer: Opća enciklopedija JLZ , svezak 7 Raš-Szy Zagreb 1981.
Povijest svijeta, novo izdanje, 2002.
Alchin B i R, Birth of Indian Civilization, London, 1968.
John Bakewel, History of Latin America: Empires and Seqels 145 – 1930, Malden Mass, 1997.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija srednjeg vijeka I Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I Historija srednjovekovne bosanske države I Pomoćne historijske nauke I