Opća historija srednjeg vijeka I

Nastavnik: dr. sc. Dženan Dautović, doc.
Saradnik: Nerman Kovačević, MA, ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 60, vježbe 45
ECTS: 8
Godina/semestar: II/III

1. Predmet, pojam i periodizacija srednjeg vijeka ; Historijski izvori i literatura o srednjem vijeku; Historičari i istraživači srednjeg vijeka ;
2. Uzroci opadanja i propasti Zapadno Rimskog carstva;
3. Velika seoba naroda; Vizigoti, Ostrogoti, Huni, Vandali, Burgundi, Langobardi; Franci merovinške epohe
4. Britanija;
5. Vizantija do XI vijeka; Arapi do VII vijeka
6. Stari Slaveni
7. Franačka država pod Karolinzima
8. Umajadi i Abasidi
9. Normani
10. Ugarska do XI vijeka
11. Francuska do XI vijeka
12. Njemačka i Italija do kraja XI vijeka
13. Crkva i država do kraja XI vijeka
14. Feudalno društvo do kraja XI vijeka
15. Kultura srednjeg vijeka do kraja XI vijeka

Osposobiti studente da:
- razumiju i znaju objasniti pojam, predmet i periodizaciju historije srednjeg vijeka;
- razumiju važnost razvoja nauke i kulture; razumiju temeljne pojmove, strukture i procese srednjovjekovne historije;
- da može analizirati i objasniti društvene strukture u ranom srednjem vijeku;
- kritički razmišljaju kroz analizu historijskih izvora;
- razvijaju intelektualne vještine u smislu primjene stečenih saznanja,
- da usvoje osnovne historijske činjenice o uzrocima propasti zapadnog dijela Rimskog carstva, velikoj seobi naroda, nastanku barbarskih država na području nekadašnjeg Rimskog carstva, najvažnijim događajim i ličnostima evropske historije ranog srednjeg vijeka, feudalnom društvu, objavi i širenju islama, kršćanstvu, te kulturi u ranom srednjem vijeku;

- Studenti znaju izvoditi historijska istraživanja, kako bi ispitali prošlost i sadašnjost;
- Studenti su u stanju odrediti izvore, na osnovu kojih bi se moglo odgovoriti na pitanja o određenoj temi;
- Studenti su osposobljeni da rade s izvorima: postavljaju pitanja o didaktički oblikovanim izvorima, procjenjuju vrijednost tih izvora, prikupljaju podatke na osnovu tih izvora, organiziraju ih, vrše analizu i sintezu dobijenih podataka i izvode zaključke iz njih.
- Studenti su osposobljeni da pokažu i saopće drugima historijsko znanje i razumijevanje.
- Studenti interpretiraju (tumače) prošlost na osnovu historijskih izvora i razumiju šta sve može utjecati na pisanje historije; otkrivaju različita historijska gledišta (tačke gledanja) na historijske događaje i određuju kontekst u kojem su ta gledišta nastala. (kritičko mišljenje)

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

1. Mark Bloch, Feudalno društvo, Zagreb 2001.
2. Thomas W. Arnold, Povijest islama – historijski tokovi misije, Sarajevo 1989.
3. Henri Pirenne, Povijest Evrope od seobe naroda do XVI soljeća, Zagreb 1956.
4. Jacques le Goff, Civilizacija srednjovjekovnog zapada, Zagreb 1998.
5. Georgije Ostrogorski, Istorija Vizantije, Beograd 1969.
6. Roberto Lopez, Rođenje Europe – stoljeća V-XIV, Zagreb 1978.
7. Miroslav Brandt, Srednjovjekovno doba povijesnog razvitka, knjiga I, Zagreb 1980.
8. Filip Hiti, Istorija Arapa, Sarajevo 1967.
9. Nerkez Smailagić, Klasična kultura islama, knjiga I i II, Zagreb 1976.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I Historija srednjovjekovne bosanske države I Pomoćne historijske nauke I Historija religija I