Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I

Nastavnik: dr. sc. Nedim Rabić, doc.
Saradnik: mr sc. Ibrahim Kabil
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 45, vježbe 30
ECTS: 7
Godina/semestar: II/III

1. Balkansko poluostrvo prije doseljavanja Slavena,
2. Prve vijesti o Slavenima i njihova pradomovina, slavensko doseljavanje u Podunavlje,
3. Slavenski napadi na Vizantiju, odnos Slavena i Avara,
4. Društveno-ekonomski odnosi Slavena u vrijeme naseljavanja, teorije o seobi i odnos sa susjedima,
4. Društveno-ekonomske promjene među Slavenima poslije naseljavanja na Balkan,
5. Južni Slaveni između Vizantije i Franaka,
6. Karantanci u ranom srednjem vijeku,
7. Slaveni na području antičke Makedonije u ranom srednjem vijeku.
8. Hrvati u ranom srednjem vijeku
9. Hrvatska u vrijeme Trpimirovića.
10. Srbi u ranom srednjem vijeku,
11. Formiranje srpske države prema Porfirogenitu, primanje hrišćanstva,
12. Duklja u XI vijeku, obnova srpske države u Raškoj i njena borba za nezavisnost od Vizantije,
13. Vladavina Stefana Nemanje, Raška pod Nemanjićima,
14. Društveno i ekonomsko uređenje,
15. Kulturne prilike Srba u ranom srednjem vijeku.

Sticanje znanja o događajima, pojavama i procesima najranije južnoslovenske istorije, kao i uticaju Vizantije na njihov kulturni, ekonomski i politički napredak. Razvoj kritičkog mišljenja studenata kroz čitanje istorijskih izvora iz tog vremena.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da: znaju periodizaciju historije zemalja Ji Evrope, da razumiju historijske procese i periode zemalja Jugoistočne Evrope, da ovladaju osnovnim historijskim činjenicama, da mogu prepoznati ideološke projekte koji su se reflektirali na zemljama Jugoistočne Evrope. Da studenti razvijaju historijski način razmišljanja i logičko zaključivanje. Da studenti spoznajom prošlosti razumiju sadašnjost.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

Historija naroda Jugoslavije I, Zagreb 1953, stranice: 63-109, 114-127, 137-176, 177-244, 245-278, 279-325;
Г. Острогорски, Порфирогенитова хроника српских владара и њени хронолошки подаци, ИЧ 1-2 (1948) 24-29;
Ф. Баришић, Приск као извор за најстарију историју Јужних Словена, ЗРВИ 1 (1952) 52-63;
Г. Острогорски, Византија и Јужни Словени, ЈИЧ 1-2 (1961) 1-13;
Ј. Ферлуга, Византија и постанак најранијих јужнословенских земаља, ЗРВИ 11 (1968) 55-66;
F. Barišić, Proces slovenske kolonizacije istočnog Balkana, ANUBIH XII (1969) 11-28

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija srednjeg vijeka I Historija srednjovjekovne bosanske države I Pomoćne historijske nauke I Historija religija I