Pomoćne historijske nauke I

Nastavnik:
Saradnik:
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 15
ECTS: 4
Godina/semestar: II/III

I tema: Paleografija - pojam, cilj i metoda paleografije;
II tema: Materijal i sredstva za pisanje;
III tema: Grčka paleografija; postanak i razvoj;
IV tema: Latinska palografija;
V tema: Slavenska paleografija;
VI tema: Osmanska paleografija;
VII tema: Diplomatika; nastanak i razvoj diplomatike;
VIII tema: Isprave;
IX tema: Hronologija; nastanak i razvoj;
X tema: Računanje vremena;
XI tema: Filigranologija: nastanak i razvoj,
XII tema: Filigrani; papir,
XIII tema: Epigrafika: nastanak i razvoj; latinska epigrafika,
XIV tema: Slavenska epigrafika,
XV tema: Bošnjačka epigrafika,

- podstaći i podržati razvoj intelektualnih vještina kod studenata u smislu primjene stečenih saznanja,
- unaprijediti sposobnosti studenta na polju pisanog i verbalnog izražavanja,
- poboljšati sposobnosti studenata vezane za kontinuirani rad, omogućiti studentima aktivno učešće u svim nastavnim aktivnostima i obavezama kroz interaktivan nastavni pristup,
- uvođenje u temeljne vještine istraživačkog rada i postizanje uvida u tehnička znanja i postupke za rad na izvornoj historijskoj građi u arhivima i bibliotekama.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su u toku nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, biti će osposobljeni da:
- prepoznaju naučno fundirani historijski izvor i histriografiju,
- da ovladaju tehnikom upotrebe historijskog izvora od heuristike, kritike izvora do apercepcije.
- pravilno prosuđuju i razumiju historijske činjenice,
- historijske činjenice međusobno povezuju.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

Stjepan Antoljak, Pomoćne istorijske nauke, Kraljevo 1971.
Viktor Novak, Latinska paleografija, treće izdanje, Beograd 1987.
Jakov Stipšić, Pomoćne povjesne znanosti u teoriji i praksi, Zagreb 1972.
Vladimir Mošin, Filigranologija kao pomoćna istorijska nauka, Zbornik Istorijskog instituta Jugoslavenske akademije, vol. 1, Zagreb 1954.
Gregor Čremošnik, Bosanske i Humske povelje srednjeg vijeka, GZM, Sarajevo 1948, 1949, 1950 i 1952.
Mate Tentor, Pismo i postanak alfabeta, Zagreb 1932.
Zvonimir Kulundžić, Knjiga o knjizi, Historija pisma, Zagreb 1951 i 1957.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija srednjeg vijeka I Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka I Historija srednjovekovne bosanske države I Historija religija I