Historija Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću

Nastavnik: dr. sc. Adnan Jahić, red. prof.
Saradnik: dr. sc. Salkan Užičanin, viši ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 75, vježbe 45
ECTS: 9
Godina/semestar: IV/VIII

(sadržaj podijeliti prema broju sedmica/nastavnih jedinica u sklopu jednog semestra) 1. sedmica: Historiografija o Bosni i Hercegovini u XX stoljeću;
2. sedmica: Bosna i Hercegovina uoči nastanka Kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca;
3. sedmica: Položaj Bosne i Hercegovine u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca;
4. sedmica: Rješavanje agrarnog pitanja. Likvidacija kmetskih selišta i beglučko pitanje;
5. sedmica: Privreda i društvo za vrijeme Kraljevine SHS;
6. sedmica: Kultura, školstvo, prosvjeta;
7. sedmica: Bosna i Hercegovina za vrijeme šestojanuarskog režima;
8. sedmica: Petomajski izbori. Potpisivanje Sporazuma Cvetković – Maček;
9. sedmica: Pitanje autonomije Bosne i Hercegovine;
10. sedmica: Aprilski rat i krah Kraljevine Jugoslavije. Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu;
11. sedmica: NOP. Zasjedanja ZAVNOBIH-a. Formiranje nove vlasti;
12. sedmica: Bosna i Hercegovina u periodu obnove zemlje (1945-1947);
13. sedmica: Politički, ustavno-pravni i ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine u socijalističkoj Jugoslaviji;
14. sedmica: Višestranački izbori 1990. godine. Bosna i Hercegovina u procesima disolucije SFRJ;
15. sedmica: Agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Dejtonski mirovni sporazum.

Osposobiti studente da razumiju realitete i tokove bosanskohercegovačke historije kroz XX stoljeće, da prepoznaju kontekst, povode i uzroke političko-društvenih, ustavno-pravnih i socio-ekonomskih kretanja i promjena u Bosni i Hercegovini nakon 1918. godine, da razumiju uticaj novih državno-pravnih realiteta na politički i nacionalni razvoj u Bosni i Hercegovini od 1918. do 1995. godine.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, biti će osposobljeni da: razumiju, tumače i povezuju relevantne činjenice iz historije Bosne i Hercegovine u XX stoljeću, te poimaju historijsku podlogu savremenih političkih, nacionalnih i društvenih realiteta u Bosni i Hercegovini.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

- Socijalistička republika Bosna i Hercegovina [separat iz II izdanja Enciklopedije Jugoslavije], Zagreb, 1983.
- N. Šehić, Bosna i Hercegovina 1918-1925, Sarajevo, 1991.
- A. Purivatra, Jugoslavenska muslimanska organizacija u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Sarajevo, 1974.
- I. Banac, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji (porijeklo, povijest, politika), Zagreb, 1995.
- M. Bojić, Historija Bosne i Bošnjaka (VII-XX vijek), Sarajevo, 2001.
- A. Jahić, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme monarhističke Jugoslavije (1918-1941) , Zagreb, 2010.
- E. Redžić, Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu, Sarajevo, 1998.
- F. Jelić-Butić, Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941-1945, Zagreb, 1977.
- 1941. u istoriji naroda Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1973.
- M. Imamović, Historija Bošnjaka, Sarajevo, 1997.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija savremenog doba II Historija zemalja JIE savremenog doba II Metodika nastave historije II Historija genocida