Opća historija savremenog doba II

Nastavnik: dr. sc. Sead Selimović, vanr. prof.
Saradnik: dr. sc. Semir Hadžimusić, stručnjak iz prakse
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 60, vježbe 30
ECTS: 8
Godina/semestar: IV/VIII

1.Suđenje ratnim zločincima. Osnivanje Organizacije ujedinjenih nacija i njihova uloga u svjetskoj politici.
2. ''Hladni rat'' i vojno-politički blokovi. Političke krize i ratovi.
3. Svijet na ivici kataklizme: Izraelsko-arapski ratovi. Daleki istok-Korejski rat. Ratni sukobi u južnoj Aziji. Vijetnamski rat.
4. Suecka kriza. Kubanska kriza. Ratovi sa Irakom.
5. Proces dekolonizacije. Pokret nesvrstanih.
6. Razvoj država Azije, Afrike i Latinske Amerike od 1945. do 1989.
7. Razvoj zemalja Zapada 1945-1989. godine: SAD, Kanada, Australija i Novi Zeland.
8. Razvoj zemalja Zapada 1945-1989. godine: Zapadna Evropa
9. Razvoj zemalja Zapada 1945-1989. godine: Sredozemlje,
10 Razvoj socijalističkih država 1945-1989. godine: SSSR, Njemačka Demokratska Republika, Mađarska, Čehoslovačka,
11. Integrativni procesi u svijetu i Evropi poslije 1945. godine.
12. Raspad socijalizma i nastanak novih država u Evropi.
13. Evropa i svijet od 1989. do danas.
14. Nauka, tehnika i kultura u Evropi i svijetu od 1945. do danas.
15. Elektronsko doba.

- Osposobiti studente da razumiju uzroke podjele svijeta nakon Drugog svjetskog rata na Zapad i Istok,
- da razlikuju demokratske i totalitarne (diktatorske) sisteme,
- da znaju usporediti, ustanoviti sličnosti i razlike između života ljudi u zemljama demokracije i zemljama u kojima nije razvijena demokracija.
- da razumiju uzroke i posljedice ekonomskih kriza u Evropi i svijetu.
- da razumiju značaj integrativnih procesa u Evropi.

- da studenti mogu samostalno analizirati uzroke i posljedice ratova,
- da identificiraju motive, razloge jačanja nacionalizma, nacizma, fašizma, militarizma i slabljenja demokracije,
- da znaju izdvojiti razlike između demokratskih i nedemokratskih sistema,
- da mogu razlikovati tržišnu i dogovornu ekonomiju,
- da znaju usporediti, ustanoviti sličnosti i razlike između života ljudi u zemljama demokracije i zemljama u kojima nije razvijena demokracija.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

1. Laker, V., (1999.) Istorija Evrope 1945-1992, Clio, Beograd.
2. Johnson, P., (2007.), Moderna vremena, povijest svijeta od 1920- ih do 2000, Golden marketing- tehnička knjiga, Zagreb.
3. Parks, H. B., (1985.) Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Rad, Beograd.
4. Opšta enciklopedija Larousse, tom 3, (1973.), Vuk Karadžić, Beograd.
5. Filip Kurten, Stiven Fajermen, Leonard Tompson, Jan Vansina, (2005.), Istorija Afrike, Clio, Beograd.
6. Džonson, P., (2003.), Istorija Američkog naroda, Beograd.
7. Engdahl, F. W., (2000.), Stoljeće rata (anglo-američka naftna politika i novi svjetski poredak), Zagreb.
8. Svijet poslije Drugog svjetskog rata, knjiga 1,2, (1975.), Sloboda, Beograd.
9. Džon L. Gedis, Dž. L., (2003.), Hladni rat, Clio, Beograd.
10. Sutu, Ž. A., (2001.), Neizvestan savez: Istorija Evropske zajednice, Clio, Beograd.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Historija zemalja JIE savremenog doba II Historija Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću Metodika nastave historije II Historija genocida