Historija srednjovekovne bosanske države II

Nastavnik: dr. sc. Midhat Spahić, vanr. prof.
Saradnik: Nerman Kovačević, MA, ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 75, vježbe 45
ECTS: 9
Godina/semestar: II/IV

1. Vladavina Tvrtka I Kotromanića
2. Vladavina Tvrtka I Kotromanića
3. Kralj Stjepan Dabiša ,
4. Kraljica Jelena
5. Kralj Stjepan Ostoja
6. Kralj Tvrtko II Tvrtković
7. Kralj Stjepan Tomaš
8. Kralj Stjepan Tomašević
9. Nastanak i razvoj srednjovjekovnih gradova
10. Privredne prilike u XV vijeku
11. Društveni odnosi u srednjovjekovnoj Bosni
12. Srednjovjekovni bosanski rukopisi
13. Stećci
14. Kulturne prilike u srednjovjekovnoj Bosni
15. Migracije u srednjovjekovnoj Bosni, Srednjovjekovna bosanska vojska i oružje

Osposobiti studente da:
- da usvoje osnovne historijske činjenice o vladavini bosanskih kraljeva, nastanku i razvoju gradskih naselja, bosanskom društvu u srednjem vijeku, vjerskim prilikama, privrednim prilikama, stećcima, te kulturnim prilikama;
- kritički razmišljaju kroz analizu historijskih izvora;
- razvijaju intelektualne vještine u smislu primjene stečenih saznanja,
- unaprijede sposobnosti na polju pisanog i verbalnog izražavanja,

- Studenti znaju izvoditi historijska istraživanja,
- Studenti su osposobljeni da rade s izvorima: procjenjuju vrijednost tih izvora, prikupljaju podatke na osnovu tih izvora, organiziraju ih, vrše analizu i sintezu dobijenih podataka i izvode zaključke iz njih.
- Studenti su osposobljeni da pokažu i saopće drugima historijsko znanje i razumijevanje.
- Studenti interpretiraju (tumače) prošlost na osnovu historijskih izvora i razumiju šta sve može utjecati na pisanje historije; otkrivaju različita historijska gledišta na historijske događaje i određuju kontekst u kojem su ta gledišta nastala.
- Studenti znaju da se koriste različitim načinima prikazivanja historijskog vremena i hronologije.
- Studenti analiziraju kako se dešavaju promjene u različitim historijskim vremenima, razumiju da se neki aspekti mogu promijeniti, dok drugi ostaju isti; razumiju da je promjena složena i da utječe ne samo na politiku i tehnologiju, već i na vrijednosti i vjerovanja.
- Studenti ukazuju na povezanost između određenih historijskih događaja i širih društvenih, ekonomskih i političkih pravaca i razvoja.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

1. Esad Kurtović, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača, Sarajevo 2009.
2. Šefik Bešlagić, Stećci i njihova umjetnost, Sarajevo 1971.
3. Sima Ćirković, Istorija srednjovekovne bosanske države, Beograd 1964.
4. Sima Ćirković, Rabotnici, vojnici, duhovnici, Beograd 1997.
5. Sima Ćirković, Herceg Stefan Vukčić – Kosača i njegovo doba, Beograd 1964.
6. Vladimir Ćorović, Historija Bosne, (reprint izdanje), Banja Luka – Beograd 1999.
7. Mihailo Dinić, Državni sabor srednjovekovne Bosne, Beograd 1955.
8. Enver Imamović, Korijeni Bosne i bosanstva, Sarajevo 1995.
9. Salih Jalimam, Historija bosanskih bogomila, Tuzla 1999.
10. Desanka Kojić – Kovačević, Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države, Sarajevo 1978.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija srednjeg vijeka II Historija jugoistočne Evrope srednjeg vijeka II Pomoćne historijske nauke II Historija religija II