Opća historija novog vijeka II (1789-1918)

Nastavnik: dr. sc. Izet Šabotić, red. prof.
Saradnik: Amir Krpić, MA, ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 45, vježbe 45
ECTS: 7
Godina/semestar: III/VI

Prva sedmica: Evropa i Sjeverna Amerika uoči Francuske građanske revolucije
Druga sedmica: Uzroci, tok i posljedice Francuske revolucije.
Treća sedmica: Uticaj Napoleonovih ratova na evropska i svjetska zbivanja.
Četvrta sedmica: Restauracija apsolutističkih monarhija i stvaranje sistema odbrane i dominacije.
Peta sedmica: Nastavak borbe za za prevlast i kolonijalna osvajanja.
Šesta sedmica: Ruska dominacija i osmanska nemoć u prvoj polovini 19. stoljeća.
Sedma sedmica: Revolucije u Evropi 1848.
Osma sedmica: Prvi kolokvij
Deveta sedmica: Evropske prilike, pokreti ujedinjenja i stvaranje novih velikih sila u drugoj polovini 19. stoljeća; Istočno pitanje kao evropski problem
Deseta sedmica: Građanski rat u Sjedinjenim američkim državama i stvaranje moderne države. Borba za daleki istok u drugoj polovini 19. stoljeća.
Jedanaesta sedmica: Stvaranje vojno-političkih saveza i netrpeljivost među velikim silama; Njemački imperijalizam i težnja za novom podjelom kolonija,
Dvanaesta sedmica: Vjerske i obrazovne prilike, razvoj nauke u tehnike krajem 19. i početkom 20. stoljeća; Jačanje suprotnosti među velikim silama, velike krize kao uvertira većim sukobima.
Trinaesta sedmica: Diplomatija i međunarodni odnosi u prvim desetljećima 20. stoljeća; Balkanski ratovi i nastavak slabljenja Osmanskog carstva.
Četrnaesta sedmica: Utrka u naoružanju i priprema za Veliki rat; Prvi svjetski rat-uzroci, tok i posljedice.
Petnaesta sedmica: Drugi kolokvij

Osposobiti studente da razumiju najvažnije procese, pojave, događaje i ličnosti, koje su obilježile važan historijski period od Francuske građanske revolucije (1789) do kraja Prvog svjetskog rata (1918). Neophodno je da se studenti upoznaju sa uzrocima, tokom i posljedicama svih važnih procesa i pojava, sa tematskim i hronološkim sadržajima, koji su od posebne važnosti za ovaj historijski period. Neophodno je da studenti pravilno razumiju nekoliko sadržajno zaokruženih tematskih cjelina, poput: uzroci, tok i posljedice Francuske revolucije, tok i posljedice Napoleonovih ratova, rastauracija legitimnih monarhija, političke i vojne dominacije, pokreti nacionalnog ujedinjenja i stvaranje novih država, istočno pitanje i međunarodni odnosi, Američki građanski rat i stvaranje snažne države, imperijalizam kao svjetski proces, stvaranje vojnih i političkih saveza, velike krize krajem 19. i početkom 20. stoljeća, uzroci i posljedice balkanskih ratova, Prvi svjetski rat-uzroci, tok i posljedice. Neophodno je da studenti usvoje najvažnija znanja i kako bi imali jasnu predstavu o navedenim događajima i procesima iz ovog važnog historijskog perioda.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano izvršavali svoje obaveze, biće osposobljeni da: pravilno shvate uzročno-posljedični kontekst Francuske revolucije, Napoleonovih ratova, restauracije apsolutističkih monarhija u Evropi. Studenti će se također osposobiti, da ovladaju osnovnim historijskim pretpostavkama, vezanim za tematske cjeline koje se odnose na nacionalna stremljenja u drugoj polovini 19. stoljeća, stvaranja suparničkih saveza velikih sila, koji su doveli do kriza i borbe za novu kolonijalnu podjelu. Studenti će se osposobiti da mogu prepoznati uzročno-posljedične posebnosti i smjestiti ih u historijskom kontekstu navedenih pitanja, kako bi imali jasnu sliku o najvažnijim događajima vezanim za ovaj historijski period.

SISTEM BODOVANJA
Predispitne obaveze:
Obaveza studenata / Bodovi
Prisutnost na predavanjima: 7
Prisutnost na vježbama: 6
Aktivnost studenata: 7
Seminarski rad: 10
Mini testovi: 20

Završni ispit:
Pismeni dio ispita: 6-10
Usmeni dio ispita: 15-30

SISTEM OCJENJIVANJA
Broj bodova / Konačna ocjena
94-100 / Deset (10)
84-93 / Devet (9)
74-83 / Osam (8)
64-73 / Sedam (7)
54-63 / Šest (6)
00-53 / Pet (5)

a) Preporučena literatura
1. Grupa autora, Savremeni svijet, Ljubljana 1984.
2. Mantran Rober, Historija Osmanskog carstva, Beograd 2002.
3. Mering Franc, Historija Njemačke, Zagreb 1981.
4. Popov Čedomir, Građanska Evropa II, Novi Sad 1989.
5. Tarle J.V., Istorija novog vijeka, Beograd 2008.
6. Tejlor A. Dž.P, Borba za prevlast u Evropi, Sarajevo 1968.
7. Tomac Petar, Ratovi i armije XIX veka, Beograd 1968.

b) Dopunska literatura:
1. Herder Heri, Evropa u XX veku (1830-1880), Beograd 2001.
2. Horvat Josip, Politička povijest Hrvatske, knj 1, Zagreb 1989.
3. Ihsanoglu Ekmeledin, Historija osmanske države i civilizacije, Sarajevo 2004.
4. Jakšić Grgur, Bosna i Hercegovina na Berlinskom kongresu, Beograd 1955.
5.Opća enciklopedija Larouse, tom 3, Beograd 1873.
6. Palolog Moris, Kavur, Beograd 1938.
7. Procaci Gulijano, Povijest Talijana, Zagreb 1996.
8. Šljivo Galib, Bosna i Hercegovina u XIX vijeku, Tešanj 2012. .
9. Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina u XIX stoljeću. Izvještaji stranih diplomata, Tešanj 2008.
10. Vojna enciklopedija, drugo izdanje I, Beograd 1970.

Časopisi:
Godišnjak društva istoričara BiH, od br. 1. do 27.,
Godišnjak centra za balkanološka istraživanja, od br. 1 do br. 19,
Jugoslovenski istorijski časopis,od br. 1 do br. 48.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću Arhivistika i arhivska praksa Institucije Osmanskog carstva