Institucije Osmanskog carstva

Nastavnik: dr. sc. Izet Šabotić, red. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 3
Godina/semestar: III/VI

Prva sedmica: Upravno uređenje u Osmanskom carstvu
Druga sedmica: Institucija sultana i institucija velikog vezira
Treća sedmica: Organizacija vojske –vojne institucije (jenjičeri i spahije)
Četvrta sedmica: Institucija divana i dvora
Peta sedmica: Centralna administracija Osmanskog carstva
Šesta sedmica: Provincijska administracija Osmanskog carstva
Sedma sedmica: Prvi kolokvij
Osma sedmica: Šerijat kao pravni sistem Osmanskog carstva
Deveta sedmica: Kanuni ka dio pravnog sistema
Deseta sedmica: Timarski sistem
Jedanaesta sedmica: Imaretski sistem (vakufi)
Dvanaesta sedmica: Institucija Šejhu-l-islama
Trinaesta sedmica: Obrazovne institucije u osmanskom carstvu (medrese, muderisi)
Četrnaesta sedmica: Institucija tarikata (derviški redovi)
Petnaesta sedmica: Drugi kolokvij

Osposobiti studente kako bi razumjeli i usvojili najvažnija saznanja o posebnosti institucija Osmanskog carstva, o njihovom značaju, razvoju i uticaju na prilike u Carstvu. Posebno je važno da studenti usvoje i razumiju sve bitne posebnosti vezane za institucije carstva, poput: upravnog sistema u doba Tanzimata, institucija osmanske vojske, vjerskih institucija Osmanskog carstva, te obrazovnih i naučnih osmanskih institucija. Upoznati studente o važnosti navedenih institucija za razvoj, širenje i održivost Osmanskog carstva.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da: uoče sve bitne komponente i značajnosti vezane za institucije osmanskog sistema. Isto tako, pratiće se razvojni putevi institucija Carstva, sa posebnim osvrtom na njihovu važnost i uticaj u posebnim vremenskim periodima.

SISTEM BODOVANJA
Predispitne obaveze:
Obaveza studenata / Bodovi
Prisutnost na predavanjima: 7
Prisutnost na vježbama: 6
Aktivnost studenata: 7
Seminarski rad: 10
Mini testovi: 20

Završni ispit:
Pismeni dio ispita: 6-10
Usmeni dio ispita: 15-30

SISTEM OCJENJIVANJA
Broj bodova / Konačna ocjena
94-100 / Deset (10)
84-93 / Devet (9)
74-83 / Osam (8)
64-73 / Sedam (7)
54-63 / Šest (6)
00-53 / Pet (5)

1. Ekmeleddin Ihsanoglu, Historija Osmanske države i civilizacije, Sarajevo 2004.
2. Jozef Matuz, Osmansko carstvo, Zagreb 1991.
3. Robert Mantran, Istorija Osmanskog carstva, Beograd 2002.
4. Halil Inaldžik, Kratak pregled osmanske historije 1300-1600, Beograd 1974.
5. Joseph von Hammer, Historija turskog-osmanskog carstva, Zagreb 1979.
6. Nerkez Smailagić, Klasična kultura islama, Zagreb 1975
7. Ibrahim Alajbegović – Pečevija, Historija 1520-1576, Sarajevo 2000.
8. Vedad Biščević, Bosanski namjesnici Osmanskog doba (1463.-1878), Sarajevo 2006.
9. Michael A. Cook, History of the Ottoman Empire to 1730. Cambridge 1976.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija novog vijeka II (1789-1918) Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću Arhivistika i arhivska praksa