Arhivistika i arhivska praksa

Nastavnik: dr. sc. Izet Šabotić, red. prof.
Saradnik: mr. sc. Omer Zulić, stručnjak iz prakse
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 15
ECTS: 2
Godina/semestar: III/VI

I ARHIVISTIKA KAO NAUKA
1. sedmica: Pojma, predmet i zadatak; naučna sredstva i metode
2. sedmica: Klasična i informatička arhivistika, arhivistika kao integrirajuća nauka; Razvoj stanje i dometi arhivistike u svijetu i Bosni i Hercegovini
3. sedmica: Arhivska terminologija

II ARHIVSKA GRAĐA
4. sedmica: Pojam, značaj i vrste arhivske građe, arhivski fond i arhivska zbirka
5. sedmica: Vrednovanje registraturne i arhivske građe
6. sedmica: Arhivska građa u nastajanju (kancelarijsko poslovanje, arhivsko poslovanje, odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog arhivskog materijala, predaja arhivske građe nadležnom arhivu
7. sedmica: Elektronsko poslovanje registratura
8. sedmica: Arhivska građa u arhivu (prijem i smještaj građe, sređivanje i obrada, obavještajna sredstva, korišćenje, objavljivanje)
9. sedmica: Zaštita i čuvanje arhivske građe u arhivu, historijat ustanova

III ARHIVI
10. sedmica: Pojam i uloga; vrste i zadaci arhiva; arhivska zgrada,
11. sedmica: Upravna djelatnost arhiva, arhivsko osoblje, arhivi i informacione tehnologije,
12. sedmica: Standardi i normativi,
13. sedmica: Arhivske asocijacije, arhivske publikacije, arhivska literatura)

IV ARHIVSKI PROPISI
14. sedmica: Međunarodna pravna i društvena akta,
15. sedmica: Arhivski i drugi propisi na području Bosne i Hercegovine

Osposobiti studente da shvate pojam, predmet i zadatak arhivistike, da uoče njen značaj za kulturu i nauku uopće, te posebno, da shvate njen značaj za historijsku nauku. Studenti treba da razumiju i shvate značaj postupaka sa arhivskom građom od njenog nastanka pa do korišćenja kao kulturnog dobra i važnog historijskog izvora, tj. da shvate ukupnu arhitektoniku postupaka koji se provode pri njenom korišćenju u naučne i informativne svrhe. U svemu tome nezamjenjiva je uloga i funkcija arhiva, arhivista, te posebno međunarodno pravnih akata preko kojih se prelamaju dometi arhivistike kao nauke, a najčešće su oličeni u standardima i normativima.

Uspješni studenti će se osposobiti da pravilno shvate značaj arhivske građe i kao kulturnog dobra i kao historijskog izvora, da shvate da je naučna istina sadržana baš u arhivskim dokumentima, da na osnovu svega toga pravilno ocjenjuju značaj literature koja nastaje, da shvate značaj arhiva kao izvora saznanja u koje će redovno voditi svoje učenike i tako postepeno bistriti njihove spoznaje o značaju institucija nauke i kulture.

SISTEM BODOVANJA
Predispitne obaveze:
Obaveza studenata / Bodovi
Prisutnost na predavanjima: 7
Prisutnost na vježbama: 6
Aktivnost studenata: 7
Seminarski rad: 10
Mini testovi: 20

Završni ispit:
Pismeni dio ispita: 6-10
Usmeni dio ispita: 15-30

SISTEM OCJENJIVANJA
Broj bodova / Konačna ocjena
94-100 / Deset (10)
84-93 / Devet (9)
74-83 / Osam (8)
64-73 / Sedam (7)
54-63 / Šest (6)
00-53 / Pet (5)

a) Osnovna:
1. Grupa autora, Priručnik iz arhivistike, Zagreb 1977.
2. Azem Kožar, Arhivistika u teoriji i praksi, knj. 1, Tuzla 1995.
3. Azem Kožar, Arhivistika u teoriji i praksi, knj. 2, Tuzla 2005.
4. Azem Kožar, Ivan Balta, Pomoćne historijske nauke i arhivistika, Tuzla 2004.
5. Lucijana Duranti, Arhivski zapisi (teorija i praksa), Zagreb 2000.
6. Charles Dolar, Arhivi i informatičke tehnologije, Zagreb 1997.
7. Izet Šabotić, Nermana Hodžić, Selma Isić, Vodič kroz fondove i zbirke Arhiva Tuzlanskog kantona, Tuzla 2012.
8. Izet Šabotić, Omer Zulić, Časopis arhivska praksa (1998-2018)-doprinos razvoju arhivske struke, Tuzla 2018.

b) Dopunska:
1. Bernad Stulli, Arhivistika i arhivska služba (studije i prilozi), Zagreb 1997.
2. Vladimir Žumer, Valorizacija dokumentarnega gradiva za zgodovino, znanost in kulturo, Ljubljana 1995.
3. Peter Pavel Klasinc, Materijalno varovanje klasičnih in novih nosilcev informacij v arhivih, Maribor 1992.
4. Miroslav Novak, Računalnik v arhivu, Maribor 1993.

Časopisi:
Arhivska praksa, brojevi od 1 do 13;
Glasnik arhiva i DAR BiH, brojevi od 1 do 50;
Arhivski vjesnik od 1 do 47;
Sodobni arhivi od 1 do 25;
Atlanti od 1 do 20 i dr.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija novog vijeka II (1789-1918) Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću Institucije Osmanskog carstva