Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću

Nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.
Saradnik: Amir Krpić, MA, ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 60, vježbe 45
ECTS: 9
Godina/semestar: III/VI

1. Reforme osmanskog društva u prvoj polovini 19. stoljeća
2. Evropske sile i Osmansko carstvo u prvoj polovini 19. stoljeća
3. Nacionalni pokreti na prostoru jugoistočne Evrope u prvoj polovini 19. stoljeća
4. Karakteristike razvoja zemalja jugoistočne Evrope do Berlinskog kongresa (opći pregled razvoja kapitalizma, imperijalizam)
5. političke ideje i pokreti, jugoslavenska misao,
6. međunarodna zbivanja i odnosi među velikim silama, kultura, institucije,
7. školstvo, kulturno-prosvjetna i nacionalna društva,
8. Reforme osmanskog društva u drugoj polovini 19. stoljeća ;
9. Nacionalni pokreti na prostoru jugoistočne Evrope u drugoj polovini 19. stoljeća ;
10. Evropske sile i Osmansko carstvo u drugoj polovini 19. stoljeću
11. Zemlje jugoistočne Evrope od Berlinskog kongresa do kraja Prvog svjetskog rata (odluke Berlinskog kongresa, nove države, vojno-politički savezi,)
12. Aneksija Bosne i Hercegovine, balkanski savezi i ratovi,
13. političke stranke, uzroci i povod za rat, mobilizacija, početak rata, ratna privreda,
14. politička djelatnost i ideje: jugoslavanska misao, odlučujuće bitke, rezultati i posledice, Ženevska konferencija,
15. Kultura i prosvjeta, konfensionalni odnosi

Osposobiti studente da razumiju periodizaciju historije zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću, da razumiju evolutivni put kroz koji su prolazile zemlje jugoistočne Evrope u 19. stoljeću. Da studenti usvoje osnovne historijske činjenice o prošlosti zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću, da se studenti upoznaju sa vjerskom i socijalnom strukturom stanovništva u naznačenom periodu, mjestom i ulogom, koju su imale susjedne zemlje i Osmansko carstvo, kada je u pitanju prostor jugoistočne Evrope, da upoznaju religiju, kulturu, migraciona kretanja, društvene odnose, privredne prilike, civilizacijske tokove. Da studenti razvijaju patriotska osjećanja, historijski način razmišljanja i logičko zaključivanje. Da studenti spoznajom prošlosti razumiju sadašnjost.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:
- znaju spoznati najznačajnije procese, pojave i događaje na području zemalja jugoistočne u 19. stoljeću,
- ovladaju osnovnim historijskim činjenicama,
- mogu prepoznati uzročno-posljedične procese koji su se reflektirali na ovim prostorima,

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

1. Dukovski Darko, Povijest srednje i jugoistočne Evrope 19. i 20. stoljeća, Izdanje 1 (1800-1914), Izdavač: Alinea, Zagreb 2005., 312 str.
2. Miša Gleni, Balkan od 1804 do 1999 – Nacionalizam, rat i velike sile, knjiga 1,2, (Sa engleskog preveli Dragana Starčević i Olivera Nićiforović-Babac), Beograd, 1999., 724 str.
3. Joseph Matuz, Osmansko carstvo, Zagreb 1992. (str. 130-169)
4. Rober Mantran (priredio), Istorija Osmanskog carstva, Beograd 2002. (str. 510-873)
5. Stevan K. Pavlović, Historija Balkana 1804-1945, II izdanje, I izdanje 2001 (1-335), Beograd 2004,

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija novog vijeka II (1789-1918) Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću Arhivistika i arhivska praksa Institucije Osmanskog carstva