Historija Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću

Nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.
Saradnik: Amir Krpić, MA, ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 60, vježbe 45
ECTS: 9
Godina/semestar: III/VI

1. Bosanski ejalet po odredbama Svištovskog mira; Bosanski ejalet na kraju 18. stoljeća;
2. Vjerska i socijalna struktura stanovništva;
3. Odnosi sa susjedima i centralnom vlašću (međunarodna bosanska politika, otvaranje konzulata);
4. Bune i ustanci prvih decenija 19. stoljeća;
5. Osmanske reforme i Bosanski ejalet (ukidanje janjičara);
6. Pokret za autonomiju Bosne i Hercegovine (Husein kapetan Gradaščević i Ali aga Rizvanbegović);
7. Dalje reforme (ukidanje kapetana, Hatišerif od Gilhane, ukidanje spahijsko-timarskog sistema);
8. Neposlušni ajani i kapetani; Pokušaj mobilizacije Bošnjaka i društvene promjene;
9. Omer-paša Latas i njegove mjere u Bosni;
10. Agrarno pitanje i pokreti hrišćana;
11. Vrijeme provođenja tanzimata; Sjajno doba Bosanskog ejaleta (Šerif Osman-paša)
12. Ustanak hrišćana i velika istočna kriza; Kultura i prosvjeta
13. Konfesionalni odnosi
14. Nacionalne ideje i pokreti
15. Kraj osmanske vlasti, Berlinski kongres i organizacija otpora austrougarskoj okupaciji

Osposobiti studente da razumiju periodizaciju historije Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću, da razumiju evolutivni put kroz koji je prošla Bosna i Hercegovina u 19. stoljeću. Da studenti usvoje osnovne historijske činjenice o historiji Bosne i Hercegovine na prelazu iz 18. u 19. stoljeće, da se studenti upoznaju sa vjerskom i socajalnom strukturom stanovništva u naznačenom periodu, mjestom i ulogom koju su imale susjedne zemlje i Osmansko carstvo kada je u pitanju prostor Bosne i Hercegovine, javljanje ideje o nezavisnosti, nacionalni i socijalni pokreti, da upoznaju religiju, kulturu, migraciona kretanja, društvene odnose, privredne prilike, civilizacijske tokove, kraj osmanske vlasti, pripremu za otpor okupaciji i okupacija Bosne i Hercegovine od strane austrougarske monarhije. Da studenti razvijaju patriotska osjećanja, historijski način razmišljanja i logičko zaključivanje, privrženost prema državi. Da studenti spoznajom prošlosti razumiju sadašnjost.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:
- znaju periodizaciju historije Bosne i Hercegovine u 19. stoljeću,
- da razumiju historijske procese i periode kroz koje je prošla Bosna i Hercegovina,
- da ovladaju osnovnim historijskim činjenicama,
- da mogu prepoznati ideološke projekte koji su se reflektirali na ovim prostorima.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

1. Aličić S. Ahmed, Uređenje Bosanskog ejaleta od 1789. do 1878. godine, OIS, Posebna izdanja, XI, Sarajevo 1983.
2. Balić Smail, Kultura Bošnjaka-muslimanska komponenta, drugo izdanje, Zagreb 1994.
3. Grupa autora, Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, Sarajevo 1998.
4. Grupa autora, Istina o Bosni. Činjenice iz historije Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1991.
5. Hadžić Senaid, Selimović Sead, Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovini. Višemilenijski kontinuitet, Tuzla 2012.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija novog vijeka II (1789-1918) Historija zemalja jugoistočne Evrope u 19. stoljeću Arhivistika i arhivska praksa Institucije Osmanskog carstva