Historija Bosne i Hercegovine u vrijeme austrougarske uprave

Nastavnik: dr. sc. Adnan Jahić, red. prof.
Saradnik: dr. sc. Salkan Užičanin, viši ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 75, vježbe 45
ECTS: 9
Godina/semestar: IV/VII

1. sedmica: Historiografija o Bosni i Hercegovini za vrijeme austro-ugarske uprave;
2. sedmica: Velika istočna kriza i Berlinski kongres. Pokret otpora austrougarskoj okupaciji Bosne i Hercegovine;
3. sedmica: Potpisivanje Carigradske konvencije i utvrđivanje državno-pravnog položaja Bosne i Hercegovine;
4. sedmica: Agrarni odnosi u Bosni i Hercegovini nakon 1878. godine. Hercegovački ustanak 1882. godine;
5. sedmica: Uspostavljanje Kalajevog režima. Kalajevo bošnjaštvo;
6. sedmica: Školstvo i prosvjeta za vrijeme austrougarske uprave. Pismenost i obrazovanje;
7. sedmica: Autonomni pokreti. Položaj vjerskih zajednica;
8. sedmica: Bosanskohercegovačko stanovništvo i gradovi;
9. sedmica: Ekonomska politika Austro-Ugarske i privredni razvoj Bosne i Hercegovine;
10. sedmica: Formiranje i rad političkih stranaka;
11. sedmica: Aneksija Bosne i Hercegovine 1908. godine. Reakcije stanovništva i političkih stranaka;
12. sedmica: Donošenje Ustava i rad Bosanskohercegovačkog sabora. Donošenje Zakona o fakultativnom otkupu kmetskih selišta;
13. sedmica: Utjecaj Balkanskih ratova na prilike u Bosni i Hercegovini;
14. sedmica: Mlada Bosna, Sarajevski atentat i izbijanje Prvog svjetskog rata;
15. sedmica: Bosna i Hercegovina u Prvom svjetskom ratu. Političke koncepcije i rješavanje jugoslavenskog pitanja.

Osposobiti studente da razumiju realitete i tokove bosanskohercegovačke historije kroz austrougarsko razdoblje, da prepoznaju uzroke i povode kulturno-društvenih promjena u Bosni i Hercegovini u austrougarskom razdoblju, da razumiju uticaj novih državno-pravnih realiteta na politički i nacionalni razvoj u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1918

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, biti će osposobljeni da: razumiju, tumače i povezuju relevantne činjenice iz historije Bosne i Hercegovine u vrijeme austrougarske uprave, te poimaju historijsku podlogu savremenih političkih, nacionalnih i društvenih realiteta u Bosni i Hercegovini.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

M. Imamović, Pravni položaj i unutrašnjo-politički razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. do 1914. godine, Sarajevo,
H. Kapidžić, Bosna i Hercegovina pod austrougarskom upravom, Sarajevo, 1968.
Otpor austrougarskoj okupaciji 1878. godine u Bosni i Hercegovini, Zbornik radova ANU BiH, Sarajevo, 1979.
H. Kapidžić, Hercegovački ustanak 1882. godine, Sarajevo, 1958.
T. Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini 1882-1903 godine, Sarajevo, 1987.
T. Kruševac, Sarajevo pod austrougarskom upravom 1878-1918, Sarajevo, 1966.
N. Šehić, Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austro-ugarske uprave u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1980.
L. Đaković, Političke organizacije bosanskohercegovačkih katolika – Hrvata (I. Dio - do otvaranja Sabora 1910, Zagreb, 1985.
E. Redžić, Tokovi i otpori, Sarajevo, 1970.
Dž. Juzbašić, Politika i privreda u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom, Sarajevo, 2002.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija savremenog doba I Historija zemalja JIE savremenog doba I Metodika nastave historije Historija evropskih integracija