Opća historija savremenog doba I

Nastavnik: dr. sc. Sead Selimović, vanr. prof.
Saradnik: dr. sc. Semir Hadžimusić, stručnjak iz prakse
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 60, vježbe 30
ECTS: 8
Godina/semestar: IV/VII

I. EVROPA I SVIJET IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA (1918-1939)
1. Kraj Prvog svjetskog rata. Mirovni ugovori i njihove neposredne posljedice (1919-1920). Obrazovanje Društva naroda
2. Slabosti i konsolidacija Evrope: Godine oporavka (1920-1924) ;
3. Vanevropski svijet 1919-1924.: SAD, Latinska Amerika, Azija i Afrika;
4. Godine prosperiteta (1925–1929): Američki prosperitet. Prilike u Latinskoj Americi.
5. Demokratske države u Evropi. Totalitarizam i diktatura.
6. Azija, Afrika i Okeanija 1925-1929.. godine ;
7. Period Velike krize 1929-1933.: Izbijanje krize i njene posljedice u SAD i Latinskoj Americi. Posljedice krize u Africi, Aziji i Okeaniji. Posljedice krize u Evropi (Demokratske države. Totalitarne države);
8. Put ka ratu – 1933-1939. godine: Evropa i vanevropski svijet od 1933. do 1939. godine ;
9. Kultura u Evropi i svijetu 1918-1939. godine.
II. DRUGI SVJETSKI RAT (1939-1945)
10. Uzroci i početak rata ; Prvi period rata (septembar 1939. - novembar 1942).: Osvajanje Evrope (od septembra 1939. do juna 1941. godine).
11. Dalja osvajanja Njemačke i Japana (od juna 1941. do novembra 1942. godine).
12. Uspostavljanje novog poretka u Evropi i Aziji.
13. Drugi period rata (novembar 1942. – septembar 1945.): Savezničke protuofanzive (novembar 1942. – maj 1944.).
14. Slamanje Njemačke i Japana (juni 1944. – avgust 1945.); 15. Rezulatati i posljedice Drugog svjetskog rata.

- Osposobiti studente da:
- razumiju uzroke i posljedice svjetskih ratova,
- razlikuju demokratske i totalitarne (diktatorske) sisteme,
- znaju usporediti, ustanoviti sličnosti i razlike između života ljudi u zemljama demokracije i zemljama u kojima nije razvijena demokracija.
- razumiju uzroke i posljedice ekonomskih kriza u Evropi i svijetu.


- Da studenti mogu samostalno analizirati uzroke i posljedice ratova,
- Da identificiraju motive, razloge jačanja nacizma, fašizma, militarizma i slabljenja demokracije,
- Da znaju izdvojiti razlike između demokratskih i nedemokratskih sistema,
- Da mogu razlikovati tržišnu i dogovornu ekonomiju,
- Da znaju usporediti, ustanoviti sličnosti i razlike između života ljudi u zemljama demokracije i zemljama u kojima nije razvijena demokracija.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

1. Roberts, Dž., (2002.), Evropa 1880-1945, Clio, Beograd.
2. Mitrović, A., (1998.) Vreme netrpeljivih: Politička istorija velikih država Evrope 1919 – 1939, CID, Podgorica.
3. Overy, R., (2005.), Diktatori: Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija, Naklada Ljevak, Zagreb. (Preveo (la): Janko Paravić i Neda Paravić)
4. Johnson, P., (2007.), Moderna vremena, povijest svijeta od 1920- ih do 2000, Golden marketing- tehnička knjiga,
5. Parks, H. B., (1985.) Istorija Sjedinjenih Američkih Država, Rad, Beograd.
6. Opšta enciklopedija Larousse, tom 3, (1973.), Vuk Karadžić, Beograd.
7. Grupa autora, (1968.), Pokreti otpora u Evropi 1939-1945, Mladost, Beograd.
8. Marijanović, J., Petar Brajović, Nikola Mraović, Milan Andrić, Milutin Marković, Dimitrije Stadić, Jovan Voseljinović, Stojadin Katić, (1969.), Drugi svjetski rat 1939 – 1945, Mladost, Beograd.
9. Grupa autora, (1980.), Drugi svjetski rat, knjiga 1,2,3, Mladinska knjiga, Ljubljana.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Historija zemalja JIE savremenog doba I Historija BiH u vrijeme austrougarske uprave Metodika nastave historije Historija evropskih integracija