Historija evropskih integracija

Nastavnik: dr. sc. Adnan Jahić, red. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 2
Godina/semestar: IV/VII

1. sedmica: Evropa kroz stoljeća: projekti integracije i realnost sukobljavanja;
2. sedmica: Duhovna i društvena klima u Evropi nakon 1945. De Gasperi i poslijeratna Italija;
3. sedmica: Adenauer prije i nakon 1945. SR Njemačka za vrijeme Adenauerovog kancelarstva;
4. sedmica: Politički život poslijeratne Francuske. De Gol kao mislilac i državnik;
5. sedmica: Velika Britanija prije i poslije ulaska u EEZ;
6. sedmica: Evropa nakon Drugog svjetskog rata. Čerčil o Evropi. Nastanak i rad Vijeća Evrope;
7. sedmica: Pariski ugovor – formiranje Evropske zajednice za ugalj i čelik;
8. sedmica: Pokušaj osnivanja Evropske odbrambene zajednice. Rimski ugovori i EEZ;
9. sedmica: Jedinstveni evropski akt;
10. sedmica: Mastriht i nastanak Evropske unije. Tri stuba EU;
11. sedmica: Konferencije/samiti u Amsterdamu i Nici;
12. sedmica: Ekonomska i monetarna unija;
13. sedmica: Institucije EU;
14. sedmica: Savremeni razvoj EU;
15. sedmica: Bosne i Hercegovine na putu ka EU.

Osposobiti studente da razumiju historijski kontekst pojave i razvoja evropskih integracija u drugoj polovini XX stoljeća, da ovladaju glavnim podacima i obavijestima o tokovima političke historije poslijeratne Evrope koji su prethodili nastanku Evropske zajednice za ugalj i čelik kao preteče današnje Evropske unije, da shvate ciljeve i domete Evropske unije u ukupnosti moderne evropske historije uključujući uticaje na evropske zemlje, Bosnu i Hercegovinu i njeno okruženje.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, biti će osposobljeni da: predočavaju, tumače i povezuju relevantne činjenice iz historije evropskih integracija, te poimaju historijsku podlogu nastanka i razvoja današnje Evropske unije uključujući pretpostavke za ulazak Bosne i Hercegovine u EU.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, a prema kvalitetu stečenih znanja i vještina, i sadrži maksimalno 100 bodova, te se utvrđuje prema sljedećim postignućima: prisutnost na predavanjima i vježbama 12 bodova; aktivnost studenata 8, seminarski rad 10, dva kolokvijalna testa 20, pismeni dio ispita-test maksimalnih 20 bodova i usmeni dio ispita maksimalnih 30 bodova.

D. Šimić, Europska unija – danas i sutra, Zagreb, 2002.
Z. Smajić, Evropska unija i zemlje bivše Jugoslavije, Sarajevo, 1997.
M. Prokopijević, Evropska unija - uvod, Beograd, 2005.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija savremenog doba I Historija zemalja JIE savremenog doba I Historija BiH u vrijeme austrougarske uprave Metodika nastave historije I