Historija zemalja jugoistočne Evrope savremenog doba I

Nastavnik: dr. sc. Denis Bećirović, vanr. prof.
Saradnik: dr. sc. Salkan Užičanin, viši ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 45, vježbe 30
ECTS: 7
Godina/semestar: IV/VII

I. JUGOISTOČNA EVROPA IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA
1. Političke prilike u Kraljevini SHS/Jugoslaviji između dva svjetska rata.
2. Privreda Kraljevine SHS/Jugoslavije između dva svjetska rata.
3. Kulturne i vjerske prilike u Kraljevini SHS/Jugoslaviji između dva svjetska rata.=
4. Politički, privredni i kulturni razvoj Rumunije između dva svjetska rata.
5. Političke, privredne i kulturne prilike u Bugarskoj između dva svjetska rata.
6. Politički, privredni i kulturni razvoj Grčke Između dva svjetska rata.
7. Političke, privredne i kulturne prilike u Albaniji između dva svjetska rata
8. Političke, privredne i kulturne prilike u Turskoj između dva svjetska rata.
II. JUGOISTOČNA EVROPA U DRUGOM SVJETSKOM RATU
9. Jugoslavija u Drugom svjetskom ratu.
10. Jugoslavija u Drugom svjetskom ratu.
11. Rumunija u Drugom svjetskom ratu
12. Bugarska u Drugom svjetskom ratu.;
13. Grčka u Drugom svjetskom ratu.;
14. Albanija u Drugom svjetskom ratu;
15. Turska u Drugom svjetskom ratu.

Studenti treba da znaju kako su se jugoistočna Evropa razvijala u periodu 1918-1945. godine. Treba da analiziraju politički, privredni i kulturni razvoj zemalja jugoistočne Evrope između dva svjetska rata, te da znaju kako su se zemlje jugoistočne Evrope svrstale u Drugom svjetskom ratu. Da nauče i shvate društveno-političke i privredne sisteme u razdoblju od 1918. do 1945. godine.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni: da znaju političke, privredne i kulturne prilike u jugoistočnoj Evropi u periodu 1918-1945. godine; da znaju prednosti demokratskih društava u odnosu na totalitarne; da znaju kakve sve negativne posljedice izazivaju nedemokratski, totalitarni, diktatorski sistemi.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

1. Алексић, Драган, Држава и привреда у Краљевини СХС, Београд, 2010.
2. Banac, Ivo, Nacionalno pitanje u Jugoslaviji. Porijeklo, povijest, politika, Zagreb, 1995.
3. Чалић, Мари–Жанин, Историја Југославије у 20. веку, Београд, 2013.
4. Димић, Љубодраг, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, I-III, Београд, 1996.
5. Lovrenović, Stjepan, Ekonomska politika Jugoslavije, Sarajevo, 1956.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija savremenog doba I Historija BiH u vrijeme austrougarske uprave Metodika nastave historije Historija evropskih integracija