Sociologija

Nastavnik: dr. sc.
Saradnik: Nema
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 3
Godina/semestar: I/I

1. Sociologija-znanstvena teorija društva,
2. Historijski razvoj sociološke misli
3. Predmet i metode sociologije
4. Osnovna sociološka stanovista i teorije (I)
5. Osnovna sociološka stanovista i teorije (II)
6. Osnovni sociološki pojmovi
7. Društvene pojave
8. Društvene grupe i organizacije
9. Politika i političke institucije
10. Drustvena pravila i odstupajuca ponasanja
11. Oblici društvene svijesti
12. Osnovna obilježja bosanskohercegovačkog društva: Autohtonost i autonomnost
13. Osnovna obilježja bosanskohercegovačkog društva: Multilateralnost
14. Osnovna obilježja bosanskohercegovačkog društva: Otvorenost za drugo i drugačije
15. Osnovna obilježja bosanskohercegovačkog društva: Historijski kontinuitet društva i fizionomijski diskontinuitet države

Upoznavanje studenata sa najbitnijim učenjima o društvu i čovjeku. Ovladavanje osnovnim pojmovima,kategorijama i terminima neophodnim za razumijevanje društva kao globalne pojave u kontinuiranim procesima i kretanju.Osposobljavanje studenata za prepoznavanje,uočavanje i artikulaciju različitih životnih situacija,problema životne sredine u kojoj žive. Spoznati društvenu uslovljenost ljudske ličnosti.Razvijanje kod studenata saznanja o zakonitostima društvenog razvitka na moralno-etičkim normama i vrijednostima.

Na kraju kursa studenti će moći samostalno koristiti dostupnu literaturu s ciljem rješavanja različitih problema iz sadržaja ovog kursa. Studenti će moći rješavati probleme različite složenosti, individualno i u timu i iste prezentirati upisanom ili verbalnom obliku te steći vještine za rješavanju različitih problema u praksi te će moći položiti završni ispit u prvim ispitnim terminima na kraju semestra.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat: 30
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni dio ispita: 50.
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

1. Žiga,Jusuf, Đozić Adib, Sociologija, OFF-SET,Tuzla,2013
2. Gidens,Entoni,Sociologija,prevodioci:dr.Nadežda Silaški,dr.Tatjana Đurović,Ekonomski fakultet,Beograd,2007.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Uvod u historiju I Opća arheologija Historija Starog Istoka Historija Stare Grčke i helenizma Latinski jezik