Historija Stare Grčke i helenizma

Nastavnik: dr. sc. Mersiha Imamović, doc.
Saradnik: Samir Halilović, MA, stručnjak iz prakse
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 45, vježbe 45
ECTS: 7
Godina/semestar: I/I

I tema: Izvori;
II tema: Doseljavanje Grka na Balkansko poluostrvo i formiranje prvih grčkih polisa: doseljavanje Grka, teritorijalna podjela Grčke; formiranje polisa;
III tema: Kritsko-mikensko doba: Krit, Mikena;
IV tema: Homersko doba: Epovi Ilijada i Odiseja; Trojanski rat;
V tema: Stara Grčka: Doba velike grčke kolonizacije;
VI tema: Društveno politička previranja u staroj Grčkoj: Drakonovi zakoni, Solonove reforme,
VII tema: Klistenovo zakonodavstvo,
VIII tema: Periklovo doba,
IX tema: Doba ratova: Grčko-perzijski ratovi,
X tema: Peloponeski rat, Sparta, Atina, Teba;
XI tema: Helenizam: pojam, datiranje, periodizacija
XII tema: Antička Makedonija: Nastanak i uspon Makedonije u vrijeme Filipa II,
XIII tema: Makedonsko carstvo-Aleksandar Makedonski;
XIV tema: Helenističke države: nastanak i razvoj,
XV tema: Propast helenističkih država.

- spoznati izvore za pručavanje stare Grčke, kao i temeljne historijske pojmove,
- spoznati prošlost Grčke i Grka od njihovog doseljavanja na Balkan pa do IV st. p.n.e.
- spoznati doba helenizma,
- spoznati društveno-ekonomska i politička kretanja u staroj Grčkoj i helenističkim državama,
- spoznati nastanak i razvoj helenističke civilizacije,
- spoznati kulturu stare Grčke i helenističkih država,
- podstaći i podržati razvoj intelektualnih vještina kod studenata u smislu primjene stečenih saznanja,
- unaprijediti sposobnosti studenta na polju pisanog i verbalnog izražavanja,
- poboljšati sposobnosti studenata vezane za kontinuirani rad, omogućiti studentima aktivno učešće u svim nastavnim aktivnostima i obavezama kroz interaktivan nastavni pristup.

Uspješni studenti, koji su tokom nastavnog procesa kontinuirano izvršavali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:
- koriste relevantnu literaturu,
- pravilno prosuđuju i razumiju historijske činjenice,
- historijske činjenice međusobno povezuju,
- donose svoje zaključke o pojedinim događajima,
- stečena saznanja prezentiraju u pisanom ili verbalnom obliku,
- polože završni ispit.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

V.V. Struve-D.P. Kalistov, Stara Grčka, Veselin Masleša, Sarajevo, 1969.
M. Rostovcev, Istorija starog sveta (Grčka i Rim), Matica srpska, Novi sad, 1990,
Homer, Ilijada i Odiseja, Beograd, 1977,
Herodotova istorija, Beograd, 1966,
F. Chamoux, Grčka civilizacija, Zagreb,
F. Papazoglu, Istorija helenizma, Naučna knjiga, Beograd, 1967.
H. Kreissig, Povijest helenizma, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1987.
Atlas svjetske povijesti, Zagreb 1988.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Uvod u historiju I Opća arheologija Historija Starog Istoka Latinski jezik Sociologija