Historija Starog Istoka

Nastavnik: dr. sc. Mersiha Imamović, doc.
Saradnik: Amir Krpić, MA, ass., Samir Halilović, MA, stručnjak iz prakse
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 45, vježbe 45
ECTS: 7
Godina/semestar: I/I

I tema: Uvod u historiju starog vijeka: pojam, datiranje, periodizacija, izvori za proučavanje
II tema: Nastanak prvih država i civilizacija: pojam država, pojam civilizacija,okolnosti nastanka prvih država i civilizacija,
III tema: Nastanak Egipta: Tinisko doba,
IV tema: Staro egipatsko carstvo,
V tema: Srednje egipatsko carstvo,
VI tema: Novo egipatsko carstvo,
VII tema: Saisko carstvo,
VIII tema: Mesopotamija: Sumer, Akad,
IX tema: Asirija: Staro carstvo, Srednje carstvo, Novo carstvo,
X tema: Babilon: Staro carstvo, Novo carstvo,
XI tema: Fenikija: Nastanak, uspon i propast Fenikije,
XII tema: Persija: Nastanak Persije, Persijsko carstvo,
XIII tema: Istočnjačke civilizacije: Pojava prvih pisama, Graditeljstvo,
XIV tema: Nauka i umjetnost istočnjačkih civilizacija,
XV tema: Vjera istočnjačkih civilizacija.

- spoznati temeljne historijske pojmove,
- spoznati prošlost istočnjačkih naroda u starom vijeku,
- spoznati nastanak prvih država i civilizacija: vrijeme i prostor,
- spoznati društveno-ekonomske odnose i njihov razvitak u starom vijeku,
- spoznati najvažnije političke događaje i važnij ličnosti starog istoka,
- spoznati kulturni razvoj istočnjačkih naroda,
- podstaći i podržati razvoj intelektualnih vještina kod studenata u smislu primjene stečenih saznanja,
- unaprijediti sposobnosti studenta na polju pisanog i verbalnog izražavanja,
- poboljšati sposobnosti studenata vezane za kontinuirani rad, omogućiti studentima aktivno učešće u svim nastavnim aktivnostima i obavezama kroz interaktivan nastavni pristup.

Uspješni studenti, koji su tokom nastavnog procesa kontinuirano izvršavali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:
- koriste relevantnu literaturu,
- pravilno prosuđuju i razumiju historijske činjenice,
- historijske činjenice međusobno povezuju,
- donose svoje zaključke o pojedinim događajima,
- stečena saznanja prezentiraju u pisanom ili verbalnom obliku,
- polože završni ispit.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

V.I. Avdijev, Istorija starog istoka, Naučna knjiga, Beograd, 1952.
G. Novak, Istorija Egipta, Zagreb, 1988.
V. Pavičević, Povijest svijeta od pretka do danas, Zagreb, 1960,
Atlas svjetske povijesti, Zagreb 1988.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Uvod u historiju I Opća arheologija Historija Stare Grčke i helenizma Latinski jezik Sociologija