Opća arheologija

Nastavnik: dr. sc. Mersiha Imamović, doc.
Saradnik: Samir Halilović, MA, stručnjak iz prakse
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 45
ECTS: 5
Godina/semestar: I/I

Tema I: Osnovne karakteristike arheologije: Pojam, predmet, metode u arheologiji, podjela arhelogije, arheološki izvori;
Tema II: Pomoćne arheološke znanosti: Geologija, Epigrafija, Toponomastika, Onomastika, Numizmatika, Paleosociologija, Etnologija;
Tema III: Prirodni uvjeti u vrijeme pojave čovjeka: osnovni pojmovi historijske geologije, faze razvoja Zemlje, geološke epohe; prirodni uvjeti kvartarnog doba;
Tema IV: Porijeklo i evolucija čovjeka: Pračovjek, homo sapiens: neandertalci i rani moderni ljudi;
Tema V: Paleolit;
Tema VI: Mezolit,
Tema VII: Neolit;
Tema VIII: Eneolit – Bakarno doba;
Tema IX: Bronzano doba;
Tema X: Željezno doba: početak željeznog doba; starije željezno doba: halštatske kulture; željezno doba Italije;
Tema XI: Mlađe željezno doba: Kelti i latenska kultura;
Tema XII: Antička arheologija: osnove antičke arheologije; arheologija Stare Grčke i helenizma;
Tema XIII: Arheologija Starog Rima;
Tema XIV: Srednjovjekovna arheologija: osnove srednjovjekovne arheologije; nepokretni objekti (utvrđeni gradovi, naselja, crkve, građevine, nadgrobni spomenici);
Tema XV: Srednjovjekovna arheologija - pokretni materijal
Ovaj predmet uključuje i terensku nastavu.

- spoznati temeljne arheološke pojmove,
- spoznati osnove historijske geologije i teorije evolucije, te porijekla i evolucije čovjeka,
- spoznati prošlost ljudskog društva u toku starijeg perioda prahistorije (kameno doba),
- spoznati društveno-ekonomske odnose i njihov razvoj, spoznati neolitsku tranziciju s lovačko-sakupljačke privrede na zemljoradničku i nastanak prvih protourbanih centara i ranih civilizacija, spoznati kulturni i duhovni razvoj društva,
- podsticati razvoj intelektualnih vještina kod studenata u smislu primjene stečenih saznanja, unaprijediti sposobnosti studenata na polju pisanog i verbalnog izražavanja,
- podsticati studente na kontinuirani rad, te omogućiti njihovo aktivno učešće u svim nastavnim aktivnostima (arheološka iskopavanja) i obavezama kroz interaktivan nastavni pristup

Uspješni studenti, koji su tokom nastavnog procesa kontinuirano izvršavali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:
- koriste relevantnu izvornu građu i literaturu,
- pravilno prosuđuju i razumiju arheološke činjenice,
- arheološke činjenice međusobno povezuju,
- donose svoje zaključke o pojedinim zbivanjima,
- stečena saznanja prezentiraju u pisanom ili verbalnom obliku,
- polože završni ispit.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

B. Gavela, Praistorijska arheologija, Beograd, 1955.
J. Neustupni, Praistorija čovječanstva, Sarajevo 1960.
I. Hawkes, Praistorija, u ediciji: Historija čovječanstva, tom I, Zagreb 1966.
T. Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju (skripta), Filozofski fakultet, Zagreb 2004.
I. Karavanić, I. Janković, Osvit čovječanstva, Zagreb 2009.
B. Omerčević, Arheologija, Tuzla 1995.
K. Green, Archaeology: an introduction, London 2002. (K. Grin, Uvod u arheologiju, Beograd 2003.)
F. Facchini, Stazama evolucije čovječanstva, Zagreb 1996.
M. Džonson, Arheološka teorija, Beograd: Klio 2008.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Uvod u historiju I Historija Starog Istoka Historija Stare Grčke i helenizma Latinski jezik Sociologija