Historija diplomacije

Nastavnik: dr. sc. Sead Selimović, vanr. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 2
Godina/semestar: III/V

1. Predmet i zadatak historije diplomacije
2. Povremena diplomacija (Antiča Grčka)
3. Povremena diplomacija (Rimsko carstvo)
4. Povremena diplomacija (Bizantsko carstvo)
5. Stalna diplomacija (Republika Venecija, Milano, Firenca, Đenova, Toskana)
6. Klasična diplomacija
7. Moderna diplomacija
8. Savremena diplomacija
9. Bečka konvencija o diplomatskim odnosima
10. Funkcije diplomacije
11. Oblici diplomacije
12. Diplomatski odnosi
13. Diplomatska predstavništva
14. Diplomatski predstavnici
15. Historija diplomacije Bosne i Hercegovine

Osposobiti studente da razumiju pojam, strukturu i značaj historije diplomacije, te posebno da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama, prednostima i nedostacima povremene,stalne, klasične, moderne i savremene diplomacije. Također, cilj je da nauče historiju diplomacije Bosne i Hercegovine.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da u potpunosti vladaju pitanjima vezanim za historiju diplomacije.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

V.P.Potemkin, Historija diplomacije, I., II., III., Zagreb, 1951.
Igor Janev, Međunarodni odnosi i spoljna politika, Beograd 2002.
Geofl R, Beridge, Diplomacija, teorija i praksa, Zagreb 2004.
Svjetlan Berković, Diplomacija idiplomatska profesija, Zagreb 2006.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija novog vijeka I (1492-1789) Historija zemalja JIE od 1453. godine do kraja 18. stoljeća Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća Pedagogija