Historija Bosne i Hercegovine pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća

Nastavnik: dr. sc. Senaid Hadžić, red. prof.
Saradnik: Amir Krpić, MA, ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 75, vježbe 45
ECTS: 9
Godina/semestar: III/V

Osposobiti studente da razumiju podjelu historije Osmanskog carstva i Bosne i Hercegovine u novom vijeku, da razumiju evolutivni put kroz koji je prošla Bosna i Hercegovina u vrijeme osmanske uprave. Da studenti usvoje osnovne historijske činjenice o prošlosti Osmanskog carstva i Bosne i Hercegovine u novom vijeku, da se studenti upoznaju sa mjestom i značajem Osmanskog carstva, mjestom i ulogom koju je navedeno Carstvo imalo kada je u pitanju prostor Bosne i Hercegovine, religiju, kulturu, migraciona kretanja, društvene odnose, osvajanje ovih prostora, privredne prilike, civilizacijske tokove i slično. Da studenti razvijaju patriotska osjećanja, historijski način razmišljanja i logičko zaključivanje, privrženost prema državi. Da studenti spoznajom prošlosti razumiju sadašnjost.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:
- znaju podjelu historije Osmanskog carstva i Bosne i Hercegovine u novom vijeku,
- razumiju historijske periode kroz koje je prošlo Osmansko carstvo i Bosna i Hercegovina,
- ovladaju osnovnim historijskim činjenicama,
- mogu prepoznati ideološke projekte koji su se reflektirali na ovim prostorima.

1. Osmansko-bosanski odnosi od druge polovine 14. stoljeća do gubitka srednjovjekovne bosanske samostalnosti (1463)
2. Bosna od sandžaka do ejaleta
3. Osmansko administrativno-upravno i vojno uređenje Bosne i Hercegovine od 1463. do 1592. godine
4. Društveni odnosi u Bosanskom ejaletu
5. Proces širenja islama
6. Privredni odnosi na selu od uspostavljanja osmanske vlasti do kraja 16. stoljeća
7. Gradovi i gradska privreda Bosne i Bosanskog ejaleta
8. Bosanski ejalet od bitke kod Siska (1593.) do Svištovskog mira (1791.)
9. Odžakluk sistem
10. Kapetanije i kapetani;
11. Ajani i ajanluk
12. Društveni odnosi u Bosanskom ejaletu u 17. i 18. stoljeću
13. Privredni odnosi u Bosanskom ejaletu u 17. i 18. stoljeću
14. Kulturne prilike u Bosni pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća
15. Sumarni pregled historije Bosne i Hercegovine od 1463. do kraja 18. stoljeća

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija novog vijeka I (1492-1789) Historija zemalja JIE od 1453. godine do kraja 18. stoljeća Pedagogija Historija diplomacije