Pedagogija

Nastavnik: dr. sc. Renata Salihović Handžić
Saradnik: Nema
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 2
Godina/semestar: III/V

1. Pedagogija – nauka o odgoju, Pedagoške discipline
2. Fenomen odgoja
3. Metodika odgojnog rada
4. Didaktika kao naučna disciplina
5. Razredno-predmetno-časovni sistem nastave
6. Nastava- pojam, suština, zadaci, faktori i vrste nastave
7. Nastavni plan i program
8. Kurikulumski pristup obrazovanju
9. Nastavni proces
10. Nastavni čas
11. Oblici rada u nastavi
12. Nastavne metode
13. Nastavna tehnologija
14. Planiranje i pripremanje u nastavi
15. Vrednovanje i ocjenjivanje kao didaktički problem

Cilj nastavnog predmeta jeste upoznati studente sa temeljnim pedagoškim i didaktičkim kategorijama, te osposobiti studente za samostalno izvođenje i evaluaciju nastavnog procesa. Također, cilj je i upoznati strukturu i značenje NPP i kurikuluma, kao i izgraditi kritički odnos prema primjeni metoda i oblika rada u nastavi, te upotrebi savremene nastavne tehnologije. Shvatiti suštinu pripremanja, realizacije i evaluacije u nastavi.

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći:
- Definirati kategorijalne pedagoške i didaktičke pojmove (odgoj, obrazovanje, nastava)
- Objasniti položaj pedagogije i didaktike u sistemu naučnih disciplina
- Izraditi nastavni plan, nastavni program, kurikulum nastavnog predmeta
- Formulirati zadatke nastave i ishode učenja
- Klasificirati nastavne metode i oblike nastavnog rada
- Uspješno koncipirati i realizirati nastavnu jedinicu
- Kontinuirano pratiti i evaluirati učenička postignuća

Ocjena na ispitu sadrži maksimalno 100 bodova, te se utvrđuje prema slijedećoj skali:
Obaveze studenta / Bodovi
Prisutnost na predavanjima: 3
Prisutnost na vježbama: 3
Aktivnost studenta: 4
Seminarski rad: 10
Parcijalni ispit: 30
Ukupno predispitne obaveze: 50
Završni ispit: 25-50

Gudjons, H. (1994). Pedagogija – temeljna znanja. Zagreb: Educa
Poljak, V. (1990). Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
Vukasović, A. (1999). Pedagogija. Zagreb: Hrvatski katolički zbor „MI“.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija novog vijeka I (1492-1789) Historija zemalja JIE od 1453. godine do kraja 18. stoljeća Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća Historija diplomacije