Historija zemalja jugoistočne Evrope od 1453. godine do kraja 18. stoljeća

Nastavnik: dr. sc. Izet Šabotić, red. prof.
Saradnik: Amir Krpić, MA, ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 60, vježbe 30
ECTS: 8
Godina/semestar: III/V

- Prva sedmica: Prilike u Osmanskom carstvu u drugoj polovini 15 stoljeća; Odnos Osmanskog carstva sa susjednim državama u drugoj polovini 15. stoljeća.
- Druga sedmica: Ratovi sa Bizantom u XV stoljeću; Uzroci i posljedice osvajanje Carigrada.
- Treća sedmica: Odnos Osmanskog carstva i Ugarske; Osmanska osvajanja na Balkanu u drugoj polovini 15 i prvoj polovini 16 stoljeća.
- Četvrta sedmica: Privredna i socijalna struktura stanovništva na prostoru Balkana u drugoj polovini 15 i u 16 stoljeću ( razvoj rudarstva, trgovine i zanatstva)
- Peta sedmica: Uređenje Osmanskog carstva i uspostva vlasti na osvojenim teritorijama; Obrazovanje Rumelijskog, Budimskog i Temišvarskog ejaleta i prilike u istim do kraja 16 stoljeća.
- Šesta sedmica: Širenje islama na području Balkana u XV i XVI stoljeću; Privredne prilike i timarski sistem u osmanskim provincijama (odnos spahije i raje).
- Sedma sedmica: Vjerske i obrazovne prilike na prostoru jugoistočne Evrope u 15 i 16. stoljeću; Kulturne prilike (duhovna i materijalna, profana i sakralna kultura)
- Osma sedmica: Prvi kolokvij
- Deveta sedmica: Odnosi sa susjedima (Austrija, Mletačka Republika i Dubrovnik) u XVI i XVII st; Odnosi ejaleta sa centralnom vlašću.
- Deseta sedmica: Razvoj gradova u provincijama Osmanskog carstva na području jugoistočne Evrope u 16 i 17. stoljeću; Uticaj opadanja moći Osmanskog cartva na prilike u ejaletima na području jugoistočne Evrope.
- Jedanaesta sedmica: Uticaj ratova (Kandijski (1645-1669, Bečki 1683-1699) na prlike na prostoru jugoistočne. Evrope; Migracioni procesi na području jugoistočne Evrope u 17 i 18. stoljeću; Prilike na području jugoistočne Evrope nakon Karlovačkog mira (1699.)
- Dvanaesta sedmica: Ratovi Osmanskog carstva sa susjedima u 18. stoljeću; Diplomatski odnosi u 18. stoljeću i njihov uticaj na prlike na području jugoistočne Evrope.
- Trinaesta sedmica: Rusko-austrijsko-osmanski rat (1787-1791), mir u Svištovu; Početak reformi u vrijeme vladavine sultana Selima III (1788-1807) i njihov uticaj na prilike na prostoru jugoistočne Evrope.
- Četrnaesta sedmica: Privredne prilike na prostoru jugoistočne Evrope u 18. stoljeću; Kultura, vjerske prilke i obrazovanje u 18. stoljeću.
- Petnaesta sedmica: Drugi kolokvij

Osposobiti studente da razumiju periodizaciju historije zemalja jugoistočne Evrope pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća, da razumiju evolutivni put kroz koji su prolazile zemlje jugoistočne Evrope od sredine 15 stokjeća do kraja 18. stoljeća. Da studenti usvoje osnovne historijske činjenice o prošlosti zemlja jugoistočne Evrope do kraja 18. stoljeća, da se studenti upoznaju sa vjerskom i socijalnom strukturom stanovništva u naznačenom periodu, mjestom i ulogom, koju su imale susjedne zemlje i Osmansko carstvo, kada je u pitanju prostor jugoistočne Evrope, da se upoznaju sa procesom osvajanja država od strane Osmanskog carstva, uspostavom osmanske uprave, da se upoznaju sa timarskim sitemom i privrednim prilikama na prostoru jugoistočne Evrope, da upoznaju religiju, kulturu, migraciona kretanja, društvene odnose, privredne prilike, civilizacijske tokove, uzroke i posljedice ratova Osmanskog carstva sa susjedima. Da studenti razvijaju patriotska osjećanja, historijski način razmišljanja i logičko zaključivanje, privrženost prema državi. Da studenti spoznajom prošlosti razumiju sadašnjost.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:
- znaju spoznati najznačajnije procese, pojave i događaje na području zemalja jugoistočne Evrope pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća,
- ovladaju osnovnim historijskim činjenicama,
- mogu prepoznati uzročno-posljedične procese koji su se reflektirali na ovim prostorima,

SISTEM BODOVANJA
Predispitne obaveze:
Obaveza studenata / Bodovi
Prisutnost na predavanjima: 7
Prisutnost na vježbama: 6
Aktivnost studenata: 7
Seminarski rad: 10
Mini testovi: 20

Završni ispit:
Pismeni dio ispita: 6-10
Usmeni dio ispita: 15-30

SISTEM OCJENJIVANJA
Broj bodova / Konačna ocjena
94-100 / Deset (10)
84-93 / Devet (9)
74-83 / Osam (8)
64-73 / Sedam (7)
54-63 / Šest (6)
00-53 / Pet (5)

a) Preporučena literatura:
1. Ekmeledin Ishanoglu (priredio), Historija osmanske države i civilizacije, Sarajevo 2004.
2. Grupa autora, Istorija naroda Jugoslavije, I, II, Zagreb MCMLIX, Beograd 1960.
3. Grupa autora, Bosna i Hercegovina od najstarijih vremena do kraja Drugog svjetskog rata, Sarajevo 1998.
4. Halil Inaldžik, Osmansko carstvo, klasično doba 1300-1600, Beograd 1974.
5. Joseph Matuz, Osmansko carstvo, Zagreb 1992.
6. Robert Mantran (priredio), Istorija Osmanskog carstva, Beograd 2002.

b) Dopunska literatura:
1. Babinger Franc, Mehmed osvajač i njegovo doba, Novi Sad 1964.
2. Čelebi Evlija, Putopis, odlomci o jugoslovenskim zemljama, Sarajevo 1996.
3. Đurđev Branislav, Vasić Milan, Jugoslovenske zemlje pod turskom vlašću, Zagreb 1962.
4. Fahamedin Bašar, Osmanski eyalet (1717-1730), Ankara 1997.
5. Foretić Vinko, Povjest Dubrovnika do 1808, Zagreb 1980.
6. Filipović Nedim, Pogled na osmanski feudalizam, Sarajevo 1952.
7. Hadžibegić Hamid, Glavarina u osmanskoj državi, Sarajevo 1966..
8. Hammer Joseph von, Historija turskog (osmanskog) carstva, I, II, III, Zagreb 1979.
9. Istorija makedonskog naroda, knj I, Beograd 1970.
10 Keprili Fuad Mehmed, Porijeklo Osmanske carevine, Sarajevo 1955.
11 Kicikis Dimitri, Osmanlijsko carstvo, Beograd 1998.
12. Miović Vesna, Dubrovačka republika u spisima osmanskih sultana, Dubrovnik 2005.
13. Popović Vasilj, Istočno pitanje, istorijski pregled borbi oo opstanka Osmanske Carevinwe u Levantu i na Balkanu, Sarajevo 1965.
14. Popović Vasilj, Agrarno pitanje u Bosni i turski neredi za vreme reformnog režima Abdulmedžida (1839-1861), SAN, Posebna izdanja, Knjiga CL, Odeljenje društvenih nauka, Beograd 1949.
15. Samardžić Radovan, Srbi u Turskom carstvu 1718-1739, Istorija srpskog naroda, knjiga 4, tom I, Beograd 1986.
16. Samardžić Radovan, Mehmed Sokolović, Beograd 1971.
17. Stanojević Gligor, Istorija Crne Gore od počertka XVI do kraja XVIII vijeka, knjiga treća, tom prvi, Titograd 1975.
18. Sućeska Avdo, Ajani, prilog izučavanju lokalne vlasti u našim zemljama za vrijeme Turaka, Sarajevo 1965..
19. Šabanović Hazim, „Turski diplomatički izvori za istoriju naših naroda“, POF, I, Sarajevo 1950, 117-149.
20. Šabanović Hazim, Upravna podjela jugoslovenskih zemalja pod Turskom vladavinom do Karlovačkog mira 1699.,Godišnjak istorijskog društva Bosne i Hercegovine, IV, Sarajevo 1952, 171-204.
21. Šišić Ferdo, Pregled povijesti hrvatskog naroda, Zagreb 1962.
22. Vasić Milan. Martolosi u jugoslovenskim zemljama pod turskom vladavinom, ANU BiH, knj. 17, Sarajevo 1967.
23. Vinarev Vuk, Dubrovnik i Turska u XVIII veku, SAN, knj. 11, 22, Beograd 1960.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Opća historija novog vijeka I (1492-1789) Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća Pedagogija Historija diplomacije