Opća historija novog vijeka I (1492-1789)

Nastavnik: dr. sc. Izet Šabotić, red. prof.
Saradnik: Amir Krpić, MA, ass.
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 75, vježbe 30
ECTS: 8
Godina/semestar: III/V

Prva sedmica: Evropa i svijet od pojave humanizma i renesanse do kraja 16. stoljeća.
Druga sedmica: Geografska otkrića, razvoj nauke i tehnike u 15 i 16. stoljeću.
Treća sedmica: Vjerske prilike u Evropi u 16. stoljeću (reformacija i protureformacija crkve)
Četvrta sedmica: Apsolutističke monarhije u 16. stoljeću
Peta sedmica: Uticaj Osmanskog carstva na evropske prilike u 15. i 16. stoljeću; Rusija i njen uticaj na evropske prilke u 15. i 16.stoljeću
Šesta sedmica: Razvoj gradova i prilike na selu u 16. Stoljeću; Privredni odnosi u Evropi u 17. stoljeću
Sedma sedmica: Ratovi i borba za prestiž u Evropi u 17. stoljeću. Tridesetogodišnji rat (1618-1648).
Osma sedmica: Prvi kolokvij
Deveta sedmica: Razvoj trgovine, kolonijalna osvajanja i građanske revolucije u 17. stoljeću. Gradovi i gradska privreda u 17. stoljeću.
Deseta sedmica: Ratovi za dinastičku prevlast od Vestfalskog (1648) do Utrehtskog mira (1713).
Jedanaesta sedmica: Društveno-privredni razvoj Evrope u 18. stoljeću. Međunarodni odnosi i razvoj diplomacije u 18. stoljeću.
Dvanaesta sedmica: Uticaj industrijskog razvoja na kolonijalna osvajanja u 18. stoljeću. Uticaj ratova na evropske i svjetske prilike u 18. stoljeću.
Trinaesta sedmica: Američke kolonije od otkrića do rata za nezavisnost. Istočno pitanje, odnosi Rusije, kršćanskih država i Osmanskog carstva u 18.stoljeću.
Četrnaesta sedmica: Epoha prosvjetiteljstva i vjerske prilike u 18. stoljeću. Prilike u Evropi neposredno pred Francusku građansku revoluciju.
Petnaesta sedmica: Drugi kolokvij

Osposobiti studente da:
- razumiju podjelu historije novog vijeka od humanizma i renesanse do Francuske revolucije,
- razumiju evolutivni put kroz koji je prošlo evropsko društvo u navedenom periodu
- usvoje osnovne historijske činjenice o događajima, procesima i pojavama u novom vijeku,
- razumiju uzročno-posljedične procese koji su pratili najvažnije segmente života evropskog i svjetskog društva, vezanih za politiku, ratne prilike, religiju, kulturu, nauku, migraciona kretanja, društvene odnose, kolonijalna osvajanja novih prostora, privredne prilike, civilizacijske tokove i slično
- razviju osjećanja o univerzalnim vrijednostima vezanim za svjetske civilizacijske tokove,
- razviju historijski način razmišljanja i logičko zaključivanje, privrženost prema historijskim civilizacijskim vrijednostima i tekovinama,
- spoznajom prošlosti razumiju sadašnjost.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:
da razumiju historijske periode od humanizma i renesanse do početka Francuske građanske revolucije,
da ovladaju osnovnim historijskim činjenicama,
da mogu prepoznati najvažnije historijske procese koji su se odvijali u navedenom periodu

SISTEM BODOVANJA
Predispitne obaveze:
Obaveza studenata / Bodovi
Prisutnost na predavanjima: 7
Prisutnost na vježbama: 6
Aktivnost studenata: 7
Seminarski rad: 10
Mini testovi: 20

Završni ispit:
Pismeni dio ispita: 6-10
Usmeni dio ispita: 15-30

SISTEM OCJENJIVANJA
Broj bodova / Konačna ocjena
94-100 / Deset (10)
84-93 / Devet (9)
74-83 / Osam (8)
64-73 / Sedam (7)
54-63 / Šest (6)
00-53 / Pet (5)

a) Preporučena literatura
1. Kale Eduard, Povjest civilizacije, Zagreb 1990.
2. Klajnberg Alferd, Evropska kultura novog vijeka, Sarajevo 1959.
3. Inaldžik Halil, Kratak pregled osmanske historije 1300-1600, Beograd 1974.
4. Maurois Andre, Povjest SAD-a (1492-1954), Zagreb 1960.
5. Matuz Jozef, Osmansko carstvo, Zagreb 1992.
6. Tejlor A.J.P., Borba za prevlast u Evropi, Sarajevo 1968.
7. Dragoljub Živojinović, Uspon Evrope, Beograd 2000.

b) Dopunska literatura:
1. Anderson, M.S, Evropa u 18. veku, CLIO, Beograd 2002.
2. Auverbuh R.A., i drugi, Istorija novog veka I, Beograd 1948.
3. Filipović Nedim, “Pogled na osmanski feudalizam, GID BiH, IV, Sarajevo 1952, 5-146.
4. Guziot Francois, History of France, New York 1990.
5.Hammer von Joseph, Historija Turskog-Osmanskog carstva, Zagreb 1979.
6. Klaček Vladimir, Vojna encklopedija III; Beograd 1972.
7. Kaningsberger H. i drugi, Evropa u 16.veku, CLIO, Beograd 2002.
8. Evropa u 17. veku, CLIO, Beograd 2003.
9. Ihsanoglu Ekmeledin, Historija Osmanske države i civilizacije, Sarajevo 2004.
10. Jefimov A. V, Istorija Novoga veka , Beograd 1949.
11. Lucati Ivo, Katarina Mediči, Zagreb 1979.
12. Miljukov Pavle i drugi, Istorija Rusije, ponovljeno izdanje, Zagreb 2009.
13. Tarle J.V.M. i drugi, Istorija novog veka, I i II, Beograd 1968.
14. Zollner Erich, Schussel Therese, Povijest Austrije, Zagreb 1997.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Historija zemalja JIE od 1453. do kraja 18. stoljeća Historija BiH pod osmanskom vlašću do kraja 18. stoljeća Pedagogija Historija diplomacije