Historija Bosne i Hercegovine u antičko doba

Nastavnik: dr. sc. Mersiha Imamović, doc.
Saradnik: Samir Halilović, MA, stručnjak iz prakse
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 45, vježbe 45
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

I tema: Izvori za proučavanje antičkog doba na tlu današnje BiH: izvorna arheološka građa; grčki i rimski pisani izvori; rasprostranjenost materijalnih nalaza; istraženost i obrađenost antičkog doba na tlu današnje Bosne i Hercegovine.
II tema: Uvod i periodizacija antičkog doba; antika: početak, tok i završetak; periodizacija antičkog doba na tlu današnje Bosne i Hercegovine,
III tema: Rimsko-ilirski ratovi; rimsko osvajanje bosanskohercegovačkih prostora,
IV tema: Rimsko doba: pojam; datiranje; periodizacija;
V tema: Uspostava i organizacija rimske vlasti: pacifikacija i kolonizacija,
VI tema: Urbanizacija, VII tema: Romanizacija,
VIII tema: Privreda na tlu današnje Bosne i Hercegovine u rimsko doba;
IX tema: Društvene prilike na tlu današnje Bosne i Hercegovine u rimsko doba;
X tema: Religija na tlu današnje Bosne i Hercegovine u rimsko doba,
XI tema: Arhitektura i umjetnost; XI tema: Bosna i Hercegovina na razmeđu starog i srednjeg vijeka: BiH nakon pada zapadnog Rimskog carstva;
XII tema: Vladavina Ostrogota današnjom Bosnom i Hercegovinom; XIII tema;Prodor Avara i Slavena,
XIV tema: Odumiranje i nestanak antičke kulture i civilizacije na tlu Bosne i Hercegovine: barbarizacija bosanskohercegovačkih prostora: rušenje, paljenje, ubijanje, uništavanje materijalnih i kulturnih dobara.
XV tema: Tekovine antičke kulture i civilizacije u Bosni i Hercegovini

- spoznati politička kretanja na bosanskohercegovačkim prostorima u ilirsko doba,
- spoznati društveno-ekonomska i politička kretanja na bosanskohercegovačkim prostorima u rimsko doba,
- spoznati društveno-ekonomske odnose i njihov razvitak na bosanskohercegovačkim prostorima,
- spoznati političke događaje i važnije ličnosti,
- spoznati razvoj, širenje i uticaj rimske kulture i civilizacije na bosanskohercegovačke prostore,
- podstaći i podržati razvoj intelektualnih vještina kod studenata u smislu primjene stečenih saznanja,
- unaprijediti njihove sposobnosti na polju pisanog i verbalnog izražavanja,
- poboljšati sposobnosti studenata vezane za kontinuirani rad, omogućiti studentima aktivno učešće u svim nastavnim aktivnostima i obavezama kroz interaktivan nastavni pristup.

Uspješni studenti, koji su tokom nastavnog procesa kontinuirano izvršavali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:
- koriste relevantnu izvornu građu i literaturu,
- pravilno prosuđuju, razumiju i povezuju historijske činjenice,
- donose svoje zaključke o pojedinim zbivanjima,
- stečena saznanja prezentiraju u pisanom ili verbalnom obliku,
- polože završni ispit.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

Arheloški leksikon Bosne i Hercegovine, tom I-III, Sarajevo 1988;
Grupa autora, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984.
I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 1988.
B. Omerčević, Bosna i Hercegovina u vrijeme kasne antike, Tuzla 2010.
E. Pašalić, Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1960.
A. Benac, Prediliri, Protoiliri, Iliri, Sarajevo 1966.
E. Imamović, Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1977.
A. Stipčević, Iliri, Zagreb 1991.
S. Mesihović, Antiqui homines Bosnae, Filozofski fakultet, Elektronsko izdanje, Sarajevo 2011.
B. Omerčević, Rimska uprava na tlu današnje Bosne i Hercegovine, Tuzla 2017.
B. Omerčević, Barbarska okupacija bosanskohercegovačkih prostora, Tuzla 2017.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Uvod u historiju II Arheologija Bosne i Hercegovine Historija Starog Rima Historija kulturnih i naučnih inst. u BiH Psihologija