Arheologija Bosne i Hercegovine

Nastavnik: dr. sc. Mersiha Imamović, doc.
Saradnik: Samir Halilović, MA, stručnjak iz prakse
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 45
ECTS: 5
Godina/semestar: I/II

Tema I: Nastanak i razvoj arheološke nauke u BiH: pojava arheologije; razvoj arheologije u BiH;
Tema II: Stanje arheologije u BiH danas;
Tema III: Paleolit u BiH: osvrt na paleolit u širem regionu; historijat istraživanja; važnija nalazišta;
Tema IV: Paleolitske kulture u BiH; prirodni uvjeti i način života ljudi u BiH u paleolitu i mezolitu;
Tema V: Neolit u BiH; historijat istraživanja; društveno-ekonomski aspekti;
Tema VI: Kultura življenja, načini obrade kamena i izrada keramike u BiH tokom neolita;
Tema VII: Neolitska naselja i protourbani centri; duhovni život i kultura neolita; važnija nalazišta; položaj BiH u odnosu na glavne kulturne zone;
Tema VIII: Rani neolit: starčevački i impresso utjecaji; srednji neolit: danilska, kakanjska i vinčanska kultura;
Tema IX: Mlađi neolit: hvarsko-lisičićka, butmirska i vinčanska kultura;
Tema X: Eneolit u BiH: historijat istraživanja i važnija nalazišta; rani eneolit: ranoeneolitski razvoj u Hercegovini; prodori Protoindoevropljana: eneolitske kulture u Bosni;
Tema XI: Bronzano doba u BiH: pronalazak bronze i tehničko usavršavanje oruđa i oružja, pitanje hronologije;
Tema XII: Željezno doba; historijat istraživanja i važnija nalazišta; starije željezno doba: kulturne grupe, mlađe željezno doba utjecaji keltsko-latenske i helenističke kulture;
Tema XIII: Ilirsko doba u BiH;
Tema XIV: Rimsko doba u BiH;
Tema XV: Arheologija srednjeg vijeka u Bosni i Hercegovini.
Ovaj predmet uključuje i terensku nastavu.

- spoznati temeljne arheološke pojmove,
- spoznati osnove historijske geologije i teorije evolucije, te porijekla i evolucije čovjeka,
- spoznati prošlost ljudskog društva u toku starijeg perioda prahistorije (kameno doba),
- spoznati društveno-ekonomske odnose i njihov razvoj,spoznati neolitsku tranziciju s lovačko-sakupljačke privrede
na zemljoradničku i nastanak prvih protourbanih centara i ranih civilizacija,spoznati kulturni i duhovni razvoj društva,
- podsticati razvoj intelektualnih vještina kod studenata u smislu primjene stečenih saznanja,unaprijediti sposobnosti studenata na polju pisanog i verbalnog izražavanja,
- podsticati studente na kontinuirani rad, te omogućiti njihovo aktivno učešće u svim nastavnim aktivnostima (arheološka iskopavanja) i obavezama kroz interaktivan nastavni pristup.

Uspješni studenti, koji su tokom nastavnog procesa kontinuirano izvršavali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:
- koriste relevantnu izvornu građu i literaturu,
- pravilno prosuđuju i razumiju arheološke činjenice,
- arheološke činjenice međusobno povezuju,
- donose svoje zaključke o pojedinim zbivanjima,
- stečena saznanja prezentiraju u pisanom ili verbalnom obliku,
- polože završni ispit.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c) pismeni ispit: 50, ili
d) usmeni ispit: 50.
Ukupno mogućih bodova: 100
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

Arheloški leksikon Bosne i Hercegovine, tom I-III, Sarajevo 1988.
B. Gavela, Praistorijska arheologija, Beograd, 1955.
B. Omerčević, Arheologija, Tuzla 1995.
Grupa autora, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984.
Grupa autora, Praistorija jugoslovenskih zemalja, tom I-IV, Sarajevo 1979. i 1984.
Đ. Basler, Kršćanska arheologija, Mostar 1986.
A. Kaljanac, Historija arheologije. U potrazi za prošlošću, Sarajevo 2014.
S. Mesihović, A. Šačić, Historija Ilira, Sarajevo 2015.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Uvod u historiju II Historija Starog Rima Historija BiH u antičko doba Historija kulturnih i naučnih inst. u BiH Psihologija