Psihologija

Nastavnik: dr. sc. Džanan Berberović, doc.
Saradnik: Nema
Status predmeta: obavezan
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 2
Godina/semestar: I/II

1. Uvod u sadržaj predmeta
2. Psihologija kao nauka
3. Historijski razvoj psihologije
4. Metode i tehnike istraživanja u psihologiji
5. Osnovne determinante razvoja djece i adolescenata
6. Paradigme razvoja djece i adolescenata
7. Razvoj ličnosti
8. Razvoj sposobnosti
9. Karakteristike učenja u ranom i kasnom školskom uzrastu
10. Učenje, pamćenje i zaboravljanje
11. Osobine nastavnog procesa koji najviše doprinosi optimalnim efektima učenja
12. Motivacija i učenje
13. Atmosfera i interakcija u razredu
14. Daroviti učenici i učenici sa teškoćama u razvoju
15. Postignuti rezultati

Cilj ovog predmeta je sticanje teorijskih znanja iz oblasti opće, razvojne i pedagoške psihologije te razumijevanje temeljnih psihičkih procesa i razvojnih promjena i prepoznavanje istih u procesu nastave.

Nakon položenog nastavnog predmeta studenti će biti osposobljeni da:
• Adekvatno koriste literaturu iz oblasti psihologije;
• Koriste različite teorije i pristupe u psihologiji
• Koriste savremenu terminologiju i definicije iz oblasti psihologije
• Primjenjuju saznanja iz oblasti pedagoške psihologije u nastavnom procesu
• Koriste adekvatne strategije učenja i poučavanja kritičkog mišljenja
• Razumiju osnovne razvojne procese koji su u podlozi ljudskog ponašanja
• Primjenjuju metode istraživanja u oblasti psihologije
• Pisanje seminarskih radova te razvijanje vještina stručnog izražavanja

Broj bodova / konačna ocjena:
90-100 - deset (10),
81-89 - devet (9),
72-80 - osam (8),
63-71 - sedam (7),
54-62 - šest (6),
do 53 - pet (5).

Stojaković, P.(2010). Psihologija za nastavnike. Grafid. Banja Luka.
Čorkalo BIruski, D. (2009): Primjenjena psihologija. Školska knjiga, Zagreb
Andrilović, V. Čudina, M. (1994). Osnovi opće i razvojne psihologije, Školska knjiga, Zagreb.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Uvod u historiju II Arheologija Bosne i Hercegovine Historija Starog Rima Historija BiH u antičko doba Historija kulturnih i naučnih inst. u BiH