Historija kulturnih i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini

Nastavnik: dr. sc. Sead Selimović, vanr. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 2
Godina/semestar: I/II

1. Predmet i zadatak historije kulturnih i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini
2. Osnivanje prvih kulturnih i naučnih institucija u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave: Zemaljski muzej u Sarajevu – najstarija kulturna i naučna ustanova u Bosni i Hercegovini
3. Institut za istraživanje Balkana
4. Etnografski muzej u Banja Luci
5. Osnivanje arhiva u Bosni i Hercegovini: Arhiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
6. Osnivanje arhiva u Bosni i Hercegovini: Istorijski arhiv Sarajevo u Sarajevu.
7. Osnivanje arhiva u Bosni i Hercegovini: Arhiv Bosanske Krajine u Banja Luci.
8. Osnivanje arhiva u Bosni i Hercegovini: Istorijski arhiv u Tuzli.
9. Osnivanje arhiva u Bosni i Hercegovini: Arhiv Hercegovine u Mostaru.
10. Osnivanje arhiva u Bosni i Hercegovini: Arhivi u Travniku, Bihaću, Foči, Trebinju, Širokom Brijegu, Goraždu.
11. Historija biblioteka u Bosni i Hercegovini
12. Historija muzejskih institucija u Bosni i Hercegovini
13. Univerziteti u Bosni i Hercegovini
14. Historija galerija u Bosni i Hercegovini
15. Historija radija i televizije u Bosni i Hercegovini

Studenti treba da znaju kako su nastajale i kako su se razvijale kulturne i naučne institucije u Bosni i Hercegovini do 2005. godine. Treba da nauče i razumiju mjesto i ulogu kulturnih i naučnih institucija u sveukupnom društveno-političkom, privrednom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine. Da znaju osnovne činjenice o kulturnim i naučnim institucijama u Bosni i Hercegovini i da znaju njihovu praktičnu vrijednost.

Na kraju semestra uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni: da znaju mjesto i ulogu kulturnih i naučnih institucija u sveukupnom društveno-političkom, privrednom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine. Osim toga studenti će znati osnovne činjenice o historiji naučnih i kulturnih institucija u Bosni i Hercegovini, te njihovu praktičnu vrijednost za bosanskohercegovačko društvo i državu.

Ocjena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju bodova koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita
a) prisutnost i aktivnost na času:
prisutnost na predavanjima i vježbama: 10,
aktivnost na časovima: 10,
b) individualni/timski projekat:
individualni projekat: 30, ili timski/grupni projekat: 30,
c)pismeni ispit: 50, ili
d)usmeni dio ispita: 50.
Dodjeljivanje ocjena na osnovu ostvarenog broja bodova:
94-100=10, 84-93=9, 74-83=8, 64-73 =7, 54-63=6; do 53=5

- Hadžić Senaid, Selimović Sead, Kultura i tradicija u Bosni i Hercegovin: višemilenijumski kontinuitet, Tuzla, 2012.
- Balić Smail, Kultura Bošnjaka – muslimanska komponenta, Zagreb, 1994.
- Bašović Ljubinka, Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini 1918 – 1945, Sarajevo, 1986.
- Besarović Risto, Kultura i umjetnost u Bosni i Hercegovini pod austrougarskom upravom, Sarajevo, 1968.
- Dimić Ljubodrag, Kulturna politika Kraljevine Jugoslavije 1918-1941, knj. I i II, Beograd, 1997.
- Kapidžić Hamdija, Naučne ustanove u Bosni i Hercegovini za vrijeme austrougarske uprave, Sarajevo, 1973.
- Grupa autora, Kultura u SR Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1976.
- Kožar Azem, Arhivistika u teoriji i praksi, knj. 1, 2, Tuzla, 1995. i 2005.
- Grupa autora, Pedeset godina Arhiva u Tuzli: (1954-2004), Tuzla, 2005.
- Grupa autora, Vodič Arhiva Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1987.
- Grupa autora, Vodič Arhiva Bosanske Krajine 1953-1983, Banja Luka, 1983.

Ostali predmeti iz ovog semestra

Uvod u historiju II Arheologija Bosne i Hercegovine Historija Starog Rima Historija BiH u antičko doba Psihologija