Privredne prilike u Bosni i Hercegovini u XIX stoljeću

Nastavnik: dr. sc. Izet Šabotić, red. prof.
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

- Prilike u Osmanskom carstvu krajem XVIII i početkom XIX stoljeća.
- Odraz reformskih procesa na privredne prilike u Bosanskom ejaltetu početkom XIX stoljeća.
- Reformski procesi i administrativno-teritorijalne promjene u Bosanskom ejaletu.
- Uticaj ukidanja jenjičera, sloma Pokreta za autonomiju Bosne i ukidanje kapetanija na privredne prilike u Bosanskom ejaletu.
- Reforme u oblasti agrara nakon donošenja Hatišerifa od Gillhane.
- Posljedice pohoda Omer-Lutvi-paše na privredne prilike u Bosanskom ejaletu.
- Privredne prilike u Bosanskom ejaletu u vrijeme namjesnikovanja Osman Šerif-paše.
- Bune i ustanci; Agrarni odnosi (čifčijski odnosi).
- Položaj seljaštva; Razvoj gradske privrede.
- Razvoj trgovine i zanatstva
- Prvi manifakturni oblici rada.
- Razvoj infrastrukture.
- Privredne prilike u Bosanskom vilajetu u vrijeme Istočne krize.

- Usvojiti osnovna znanja, upoznati i osposobiti studente sa najbitnijim procesima i događajima, uzrocima i posljedicama vezanim za privredne prilike u Bosanskom ejaletu u XIX. stoljeću. Posebnu pažnju posvetiti najbitnijim procesima vezanim za reforme započete u vrijeme vladavine sultana: Selima III (1789-1807), Mahmuda II (1808-1839) i sultana Abdul Medžida (1839-1861); Ukazati na posljedice u oblasti privrede koje su rezultat sve intenzivnijih pritisaka na Osmansko carstvo od strane velikih evropskih sila, a posebno Austrije i Rusije, koje su nejneposrednije bile zainteresirane za podjelu teritorija Osmanskog carstva; Ovladati potrebnim znanjima vezanim za uticaj sloma Pokreta za autonomiju Bosne i ukidanja kapetanija na privredna kretanja u Bosanskom ejaletu; Usvojiti potrebna znanja vezana za donošenje Hatišerifa od Gilhhane i početak tanzimatskih reformi, koje su imale za cilj uređenje odnosa u Osmanskom carstvu, te poboljšanje privrednih prilka; Upoznati studente sa uticajem tanzimatskih reformi na agrarne odnose.

Na kraju kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni za samostalan naučno- istraživački rad, koji podrazumijeva konceptualizaciju istraživačkog projekta iz područja privrednih prilika bosanskohercegovačke prošlosti XIX stoljeća. Pored toga, neophodno je da pravilno izaberu i realizuju odgovarajuće istraživačke probleme i metode, postave generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike obrade te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu naučno saopćenje.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

Aličić S. Ahmed, Uređenje Bosanskog ejaleta od 1789. do 1878. godine, Sarajevo 1983;
Alajbegović Ibrahim – Pečevija, Historija 1520-1576, Sarajevo 2000;
Bandžović Safet, Bošnjaci i deosmanizacija Balkana, Sarajevo 2013;
Berić Dušan, Ustanak u Hercegovini 1852-1862., Novi Sad 1994;
Bojić Mehmedalija, Historija Bosne i Bošnjaka (VII-XX vijek), Sarajevo 2001;
Čubrilović Vasa, Bosanski ustanak 1875-1878, Beograd 1930;
Dutina Todor, Mastilović Dragan, Hercegovina kroz vijekove, Bileća 2012;
Ekmečić Milorad,Ustanak u Bosni 1875-1878, Sarajevo 1973;
Evans Artur, Ilirska pisma, Sarajevo 1967;
Hammer Joseph von, Historija turskog-osmanskog carstva, Zagreb 1979;
Hrnić Vojislav, Kmetsko pitanje u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1911;
Ihsanoglu Ekmeleddin, Historija Osmanske države i civilizacije, Sarajevo 2004;
Jukić Frano, Sabrana djela, Sarajevo 1873;
Kamberović Husnija, Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini, Zagreb 2003;
Kruševac Todor, Od narodnog ustanka do austrougarske okupacije, Sarajevo 1948.

Ostali izborni predmeti na studijskom programu

Odnosi Bosne i Hercegovine i susjeda u XIX stoljeću Srpska i hrvatska politika prema BiH u XX stoljeću Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu Migracije i Bosna i Hercegovina u XX stoljeću