Etnostruktura stanovništva

Nastavnik:
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

- Etnička slika bosanskohercegovačkih prostora u predrimsko doba:
a) Iliri,
b) Kelti.
- Etnička slika bosanskohercegovačkih prostora u rimsko doba:
a) Italici,
b) Grci,
c) Egipćani,
d) Sirijci,
e) Iranci.
- Prodor Gota nabosanskohercegovačke prostore
- Odnosi između etničkih skupina
- Kulturne osobenosti prisutnih etnosa na bosanskohercegovačkim prostorima

- Usvojiti osnovna znanja o etničkoj slici stanovništva na bosanskohercegovačkim prostorima u predrimsko doba,
- Usvojiti potrebna znanja o o etničkoj slici stanovništva na bosanskohercegovačkim prostorima u rimsko doba,
- Ovladati potrebnim znanjima o kolonizaciji bosanskohercegovačkih prostora u rimsko doba,
- Usvojiti potrebna znanja o urbanizaciji bosanskohercegovačkih prostora,
- Ovladati potrebnim znanjima o romanizaciji starosjedilačkog bosanskohercegovačkog stanovništva,
- Osposobiti studente za istraživački rad iz historije starog vijeka kroz prizmu istraživanja, proučavanja i poimanja etničke slike ondašnjeg stanovništva.

Uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni da samostalno konceptualiziraju istraživački projekat iz područja starovjekovne historije, s akcentom na etničku sliku stanovništva na bosanskohercegovačkim prostorima u rimsko doba i promjene koje su uslijedile doseljavanjem različitih etnosa na ove prostore, potom da pravilno izaberu i realiziraju odgovarajuće istraživačke probleme i metode iz pomenute problematike, artikulišu generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike obrade podataka te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu izvještaj za naučni časopis.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

- A. Benac, Prediliri, Protoiliri i Prailiri, Simpozijum o teritorijalnom i hronološkom razgraničenju Ilira u praistorijsko doba, Sarajevo 1964.
- Grupa autora, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984.
- G. Novak, Topografija i etnografija rimske provincije Dalmacije, Nastavni vjesnik, Zagreb 1948.
- I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 1988.
- D. Rendić-Miočević, Problemi romanizacije Ilira s osobitim obzirom na kultove i onomastiku, Sarajevo 1967.
- B. Omerčević, Bosna i Hercegovina u vrijeme kasne antike, Tuzla 2010.
- E. Imamović, Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1977.
- M. Garašanin, Arheološki prilozi problemu velike egejske seobe, Diadora, 2/1960-1961.
- J. Wilkes, Iliri, Split 2001.
- B. Gavela, Keltske migracije na Balkanu, Putevi i komunikacije na Balkanu, Beograd 1980.
- M. Ljubinković, Ka problemu kontinuiteta Iliri-Sloveni, Simpozijum «Predslavenski etnički elementi na Balkanu u etnogenezi južnih Slavena, Sarajevo, 1969.

Ostali izborni predmeti na studijskom programu

Antički latiniteti na spomenicima (u Bosni i Hercegovini) Privreda na bh. prostora u rimsko doba Društvo i društveni odnosi antičkog doba Kulturna baština iz rimskog doba na bh. prostorima