Društvo i društveni odnosi antičkog doba

Nastavnik:dr. sc. Mersiha Imamović, doc.
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

Tema I: Pojmovno određenje društva i društvenih odnosa u antičkom dobu
- Osnovne sociološke karakteristike društva na bosanskohercegovačkim prostorima u vrijeme antike,
- Ekonomska sadržajnost društva bosanskohercegovačkih prostora,
Tema II: Društvena struktura na bosanskohercegovačkim prostorima u vrijeme antike,
- Starosjedioci (Iliri)
- Doseljenici (Italici, Grci, Egipćani, Feničani, Goti, Avari, Slaveni i drugi),
- Ratarsko stanovništvo; Gradsko stanovništvo,
- Rudari; Zanatlije; Trgovci; Robovi,
Tema III: Romanizacija starosjedilačkog stanovništva,
- Odnos rimskih vlasti prema starosjedilačkom stanovništvu bosanskohercegovačkih prostora
- Odnosi između starosjedilačkog i doseljeničkog stanovništva,
- Promjene društvene strukture stanovništva na bosanskohercegovačkim prostorima u vrijeme antike,
Tema IV: Urbano-ruralna struktura stanovništva na bosanskohercegovačkim prostorima
- Izgradnja naselja,
- Podizanje putnih saobraćajnica,
- Migracije bosanskohercegovačkog stanovništva.

- Usvojiti osnovna sociološke karakteristike društva na bosanskohercegovačkim prostorima u vrijeme antike,
- Ovladati potrebnim znanjima o ekonomskoj sadržajnosti društva i društvenih odnosa antičkog doba,
- Usvojiti potrebna znanja o strukturi društva na bosanskohercegovačkim prostorima u vrijeme antike,
- Ovladati potrebnim znanjima o procesu romanizacije ondašnjeg stanovništva na bosanskohercegovačkim prostorima,
- Usvojiti potrebna znanja o urbano-ruralnoj strukturi stanovništva na bosanskohercegovačkim prostorima, naseljima, rudarskim kolonijama, bosanskim katunima i položaju seljaštva u srednjovjekovnom bosanskom društvu,
- Osposobiti studente za znanstveno razumjevanje složene strukture multilateralnog karaktera društva na bosanskohercegovačkim prostorima u vrijeme antike; Osposobiti studente za prezentiranje autentičnih društveno- ekonomskih, kulturno-tradicijskih i historijskih karakteristika ukupne strukture i fizionomije antičkog društva na bosanskohercegovačkim prostorima

Uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni da samostalno konceptualiziraju istraživački projekat iz područja starovjekovne historije, fokusirajući se na društvenu strukturu i društvene odnose u rimsko doba na bosanskohercegovačkim prostorima, potom da pravilno izaberu i realiziraju odgovarajuće istraživačke probleme i metode iz pomenute problematike, artikulišu generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike obrade podataka te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu izvještaj za naučni časopis.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

- Grupa autora, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984.
- I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 1988.
- B. Omerčević, Bosna i Hercegovina u vrijeme kasne antike, Tuzla 2010.
- E. Imamović, Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1977.
- E. Pašalić, Problemi ekonomskog razvitka u unutrašnjosti rimske provincije Dalmacije, CBI, Sarajevo V/1967.
- G. Novak, Pogled na prilike radnih slojeva u rimskoj provinciji Dalmaciji, Historijski zbornik I, Zagreb 1948.
- V. Paškvalin, Antički sepulklarni spomenici s područja Bosne i Hercegovine, ANU BiH, Djela, CBI, LXXXIII/9, Sarajevo 2012.
- A. Škegro, Gospodarstvo rimske provincije Dalmacije, Zagreb 1999.
- N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.
- V. Čurčić, Historija rudarstva i topioničarstva u Bosni i Hercegovini, Rudarsko-topioničarski vesnik, Beograd I/1930.

Ostali izborni predmeti iz ovog semestra

Antički latiniteti na spomenicima (u Bosni i Hercegovini) Privreda na bh. prostora u rimsko doba Etnostruktura stanovništva Kulturna baština iz rimskog doba na bh. prostorima