Antički latiniteti na spomenicima (u Bosni i Hercegovini)

Nastavnik:
Saradnik: Nema
Status predmeta: izborni
Sati: Predavanja: 30, vježbe 0
ECTS: 7
Godina/semestar: I/II

I tema: Uvod u antički latinitet, posebno na tlu Bosne i Hercegovine; Vocabularium scripturae latinae,
II tema: Spomenici na antičkom latinitetu Rimsko osvajanje današnje Bosne i Hercegovine,
III tema: Antički latinitet na spomenicima u vremenu uspostavljanja rimske vlasti u Bosni i Hercegovini Latinska romanizacija bosanskohercgovačkih prostora,
IV tema: Skraćenice antičkog latiniteta na epigrafskim spomenicima Latinske skraćenice u starom vijeku (Rimska epoha) a) Notae iuris, b) Notae tironianae, c) Rimske brojke,
V tema: Latinitet u arhitekturi i graditeljstvu u Bosni i Hercegovini u vrijeme antike Latinitet na spomenicima rimske arhitekture i graditeljstva: Domavija, Ilidža kod Sarajeva, područje Blagaja, vila u Mogorjelu, Lisičići kod Konjica, Višići itd.,
VI tema: Arhitektura nadgrobnih spomenika na latinitetu kasnoantičkog doba Prijevodi sa spomenika pisanim antičkim latinitetom (izbor),
VII tema: Bosanskohercegovačka umjetnost u doba antike pisana latinitetom Mozaici i primjenjena umjetnost (izrada zlatnog i srebrenog nakita, staklarstvo, izrada ukrasa na odjeći) – pisana antičkim latinitetom.

Spoznati temeljne latinsko-historijske jezične pojmove antičkog latiniteta; spoznati raritetne spomenike na latinskom jeziku (u BiH); poboljšati sposobnost iščitavanja uncijalnih i poluuncijalnih slova antičkog latiniteta; spoznati antičku prošlost na tlu BiH kroz obilježja latinizma; spoznati društveno-ekonomska i politička kretanja krot latinske spomenike; spoznati nastanak i razvoj latinske civilizacije kroz spomeničku kulturu; spoznati društveno-ekonomske odnose i njihov razvitak kroz prevedene epigrafske natpise BiH; spoznati političke događaje i važnije ličnosti kroz antički latinizam (u BiH); spoznati kulturni razvoj društva kroz prevođenje antičkih latinskih tekstova; podstaći i podržati razvoj prevodilačke vještine antičkih spomeničkih latinskih tekstova kod postiplomaca i njihovu primjenu stečenih saznanja; unaprijediti sposobnosti prevođenja latinskih natpisa na polju pisanog i verbalnog izražavanja; unaprijediti vještine uočavanja i razrješenja skraćenica antičkog latinizma kroz spomeničku baštinu.

Uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, trebali bi biti osposobljeni da samostalno konceptualiziraju istraživački projekat iz područja starovjekovne historije, odnosno da kroz antičke latinske spomenike i njihovu interpretaciju spoznaju političke, društvene, eknomske i kulturne prilike na tlu današnje Bosne i Hercegovine. Također se očekuje da studenti pravilno izaberu i realiziraju odgovarajuće istraživačke probleme i metode, artikulišu generalnu i pomoćne hipoteze, primijene odgovarajuće tehnike obrade podataka te samostalno interpretiraju dobijene rezultate i napišu izvještaj za naučni časopis.

Maksimalan broj bodova se dobija sumiranjem maksimalno mogućeg broja bodova definiranih za svaki kriterij pojedinačno u toku semestra.
KRITERIJI OCJENJIVANJA
Prisustvo i aktivnost na predavanjima: 30 bodova
Pristupni rad: 30 bodova
Usmeni dio završnog ispita: 40 bodova
UKUPNO: 100
Minimum za prolaznu ocjenu je ukupan zbir od 54 boda:
OCJENE
54 - 63 = 6 (šest); 64 - 73 = 7 (sedam); 74 - 83 = 8 (osam); 84 - 93 = 9 (devet); 94 - 100 = 10 (deset)

- E. Imamović, Antički kultni i votivni spomenici na području Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1977.
- I. Balta, Latinsko-bosanski i Bosansko-latinski rječnik, Tuzla, 2000., II. izdanje, 2005.
- I. Bojanovski, Bosna i Hercegovina u antičko doba, Sarajevo 1988.
- A. Cappelli, Dizionario di abbreviature latine ed italiane, sesta edizione, Milano, 1979.
- Đ. Basler, Kršćanska arheologija, Mostar 1986.
- B. Omerčević, Bosna i Hercegovina u vrijeme kasne antike, Tuzla 2010.
- G. Novak, Prošlost Dalmacije, Zagreb 1944.
- Grupa autora, Kulturna istorija Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1984.
- V. Paškvalin, Kršćanstvo kasne antike u zaleđu Salone i Narone, Sarajevo 2003.
- E. Pašalić, Antička naselja i komunikacije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1960.

Ostali izborni predmeti na studijskom programu

Privreda na bh. prostorima u rimsko doba Društvo i društveni odnosi antičkog doba Etnostruktura stanovništva Kulturna baština iz rimskog doba na bh. prostorima